Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng hóa học 8

Được đăng lên bởi Thợ Săn Hải Tặc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TAØI LIEÄU HOÙA HOÏC

C¸c c«ng thøc thêng gÆp

I. C«ng thøc tÝnh sè mol :

II.

m
M

1.

n

2.

n

3.

n C M Vdd

4.

C % mdd
n
100% M

5.

n

6.

n

V
22,4

Vdd  ml  D C %
100% M
P V  dkkc 
R T

C«ng thøc tÝnh nång ®é phÇn
tr¨m :
m 100%
C %  ct
7.
mdd
8.

C M
C%  M
10 D

III. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol :
n
C M  ct
9.
Vdd
10.

10 D C %
CM 
M

IV. C«ng thøc tÝnh khèi lîng :
m n M
11.
12.

mct 

Lambanmai8283@yahoo.com.sg

Chó thÝch:
KÝ hiÖu
Tªn gäi
n
Sè mol
Khèi lîng
m
Khèi lîng chÊt tan
mct
Khèi lîng dung dÞch
mdd
Khèi lîng dung m«i
m dm
Khèi lîng hçn hîp
mhh
Khèi lîng chÊt A
mA
Khèi lîng chÊt B
mB
Khèi lîng mol
M
Khèi lîng mol chÊt tan A
MA
Khèi lîng mol chÊt tan B
MB
ThÓ tÝch
V
ThÓ tÝch dung dÞch
V
dd

§¬n vÞ
mol
gam
gam
gam
gam
gam
gam
gam
gam/mol
gam/mol
gam/mol
lÝt
lÝt

Vdd  ml 

ThÓ tÝch dung dÞch

mililÝt

V  dkkc 

ThÓ tÝch ë ®iÒu kiÖn
kh«ng chuÈn
Nång ®é phÇn tr¨m
Nång ®ä mol
Khèi lîng riªng
¸p suÊt
H»ng sè (22,4:273)
NhiÖt ®é (oC+273)
Thµnh phÇn % cña A
Thµnh phÇn % cña B
HiÖu suÊt ph¶n øng
Khèi lîng (sè mol\thÓ tÝch
) thùc tÕ
Khèi lîng (sè mol\thÓ tÝch
) lý thuyÕt
Khèi lîng mol trung
b×nh cña hçn hîp

lÝt

C%
CM

D
P
R
T
%A
%B

H%

mtt  mtt \ Vtt 
mlt  nlt \ Vlt 
M hh

C % Vdd
100%

V. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch :
m dd mct  m dm
13.

Trang 1

%
Mol/lÝt
gam/ml
atm
K
%
%
%
gam(mol\
lÝt)
gam(mol\
lÝt)
gam/mol
o

TAØI LIEÄU HOÙA HOÏC
m 100%
mdd  ct
14.
C%
15.

Lambanmai8283@yahoo.com.sg

m dd Vdd  ml  D

VI. C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch dung dÞch :
n
CM

16.

Vdd 

17.

Vdd  ml  

mdd
D

VII. C«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng hay thÓ tÝch c®a c¸c chÊt
trong hçn hîp:
m
% A  A 100%
18.
mhh
mB
100%
mhh

19.

%B 

20.

mhh m A  m B

hoÆc

% B 100%  % A

VIII. Tû khèi c®a chÊt khÝ :
m 
M 
d  A  d  A 
21.
mB 
MB 
IX. HiÖu suÊt c®a ph¶n øng :
22.

H% 

mtt (ntt \ Vtt )
100%
mlt  nlt \ Vlt 

X. TÝnh khèi lîng mol trung b×nh c®a hçn hîp chÊt khÝ
n M + n M + n3M3 + ...
V1M1 + V2 M2 + V3M3 + ...
M hh = 1 1 2 2
23.
(hoÆc) M hh =
)
n1 + n2 + n3 + ...
V1 + V2 + V3 + ...

Trang 2

TAØI LIEÄU HOÙA HOÏC
Chuyªn ®Ò I:

Nguyªn tè

Lambanmai8283@yahoo.com.sg

C¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬
Oxit kh«ng t¹o muèi

Oxi

Oxit
Oxit t¹o muèi
Oxit Baz¬

Oxit Lìng tÝnh

Baz¬

Hi®rOxit Lìng tÝnh

Oxit Axit

Muèi
Muèi baz¬

Muèi trung hßa

Muèi Axit

A. oxit :
I. §Þnh nghÜa : Oxit lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè, trong ®ã cã 1 nguyªn tè lµ oxi .
II. Ph©n lo¹i: C¨n cø vµo tÝnh chÊt hãa häc c®a oxit , ngêi ta p...
TAØI LIEÄU HOÙA HOÏC Lambanmai8283@yahoo.com.sg
C¸c c«ng thøc thêng gÆp
I. C«ng thøc tÝnh sè mol :
1.
M
m
n
2.
4,22
V
n
3.
ddM
VCn
4.
M
mC
n
dd
%100
%
5.
M
CDmlV
n
dd
%100
%
6.
TR
dkkcVP
n
II. C«ng thøc tÝnh nång ®é phÇn
tr¨m :
7.
dd
ct
m
m
C
%100
%
8.
D
MC
C
M
10
%
III. C«ng thøc tÝnh nång ®é mol :
9.
dd
ct
M
V
n
C
10.
IV. C«ng thøc tÝnh khèi lîng :
11.
Mnm
12.
%100
%
dd
ct
VC
m
V. C«ng thøc tÝnh khèi lîng dung dÞch :
13.
dmctdd
mmm
Trang 1
Chó thÝch:
KÝ hiÖu Tªn gäi §¬n vÞ
n
Sè mol mol
m
Khèi lîng gam
ct
m
Khèi lîng chÊt tan gam
dd
m
Khèi lîng dung dÞch gam
dm
m
Khèi lîng dung m«i gam
hh
m
Khèi lîng hçn hîp gam
A
m
Khèi lîng chÊt A gam
B
m
Khèi lîng chÊt B gam
M
Khèi lîng mol gam/mol
A
M
Khèi lîng mol chÊt tan A gam/mol
B
M
Khèi lîng mol chÊt tan B gam/mol
V
ThÓ tÝch lÝt
dd
V
ThÓ tÝch dung dÞch lÝt
mlV
dd
ThÓ tÝch dung dÞch mililÝt
dkkcV
ThÓ tÝch ë ®iÒu kiÖn
kh«ng chuÈn
lÝt
%C
Nång ®é phÇn tr¨m %
M
C
Nång ®ä mol Mol/lÝt
D
Khèi lîng riªng gam/ml
P
¸p suÊt atm
R
H»ng sè (22,4:273)
T
NhiÖt ®é (
o
C+273)
o
K
A%
Thµnh phÇn % cña A %
B%
Thµnh phÇn % cña B %
%H
HiÖu suÊt ph¶n øng %
tttttt
Vmm \
Khèi lîng (sè mol\thÓ tÝch
) thùc tÕ
gam(mol\
lÝt)
ltltlt
Vnm \
Khèi lîng (sè mol\thÓ tÝch
) lý thuyÕt
gam(mol\
lÝt)
hh
M
Khèi lîng mol trung
b×nh cña hçn hîp
gam/mol
Bồi dưỡng hóa học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng hóa học 8 - Người đăng: Thợ Săn Hải Tặc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bồi dưỡng hóa học 8 9 10 854