Ktl-icon-tai-lieu

bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4

Được đăng lên bởi HAIDAI20112011
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 3460 lần   |   Lượt tải: 12 lần
B i d ng H c sinh Gi i L p 4,5 theo các D ng Toán Ti u h c ưỡ
I. Bèn phÐp tÝnh víi sè tù nhiªn, ph©n sè vµ sè thËp ph©n
A. PhÐp céng
Bµi 1: T×m hai tæng b»ng 1149, biÕt r»ng nÕu gi÷ nguyªn lín gÊp
lªn 3 lÇn th× ta ®îc tæng míi b»ng 2061.
Bài giải
Tæng míi h¬n tæng cò lµ:
2061- 1149 = 912
Số bé mới hơn số bé cũ là:
3- 1 = 2 lần
Sè bÐ lµ : 912 : (3-1) =456
Sè lín lµ : 1149 – 456 = 693
§/s : SL : 693 , SB : 456
Bµi 2: Hai sè cã tæng b»ng 6479, nÕu gi÷ nguyªn sè thø nhÊt, gÊp sè thø hai lªn 6 lÇn
th× ®îc tæng míi b»ng 6789. H·y t×m hai sè h¹ng ban ®Çu.
Bài giải
Tæng míi h¬n tæng cò lµ:
6789 - 6479 = 310
Số thứ hai mới hơn số thứ hai cũ là:
6 – 1 = 5 lần
Sè thứ hai lµ : 310: 5 = 62
thứ nhất lµ : 6479 – 62 = 456
62 và 6417
Bµi 3: T×m hai tæng b»ng 140, biÕt r»ng nÕu gÊp h¹ng thø nhÊt lªn 5 lÇn
gÊp sè h¹ng thø hai lªn 3 lÇn th× tæng míi lµ 508.
Bài giải
Tæng míi h¬n tæng cò lµ:
508 - 140 = 368
Sè h¹ng thø hai lµ:
368 : 2 =184
1
bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 - Người đăng: HAIDAI20112011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 9 10 264