Ktl-icon-tai-lieu

bồi dưỡng học sinh giỏi Thái Bình

Được đăng lên bởi SHED
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 3460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG TRÌNH HÀM
Nguyễn Hoàng Ngải
Tổ trưởng tổ Toán THPT Chuyên Thái Bình
Một trong những chuyên đề rất quan trọng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi học sinh
giỏi toán quốc gia, khu vực và quốc tế, đó là phương trình hàm, bất phương trình hàm. Có rất
nhiều tài liệu viết về chuyên đề này. Qua một số năm bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi học sinh
giỏi toán quốc gia và qua một số kì tập huấn hè tại Đại học khoa học tự nhiên – Đại học quốc
gia Hà Nội, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm dạy về chuyên đề này và trao đổi với các đồng
nghiệp.
Phần I: NHẮC LẠI NHỮNG KHÁI NIÊM CƠ BẢN
1. Nguyên lý Archimede
Hệ quả: ∀x ∈ ⇒ ∃!k ∈ : k ≤ x < k + 1 .
Số k như thế gọi là phần nguyên của x, kí hiệu [x]
Vậy : [ x ] ≤ x < [ x ] + 1
2.

Tính trù mật
Tập hợp A ⊂
x<a<y.
Chú ý:
•
Tập

gọi là trù mật trong

⇔ ∀x, y ∈ , x < y đều tồn tại a thuộc A sao cho

trù mật trong

⎧m
⎫
Tập A = ⎨ n |m ∈ , n ∈ ⎬ trù mật trong
⎩2
⎭
3. Cận trên cận dưới

•

Giả sử A ⊂ .
Số x được gọi là một cận trên của tập A nếu với mọi a ∈ A thì a ≤ x
Số x được gọi là một cận dưới của tập A nếu với mọi a ∈ A thì a ≥ x
Cận trên bé nhất( nếu có) của A được gọi là cận trên đúng của A và kí hiệu là supA
Cận dưới lớn nhất( nếu có) của A được gọi là cận dưới đúng của A và kí hiệu là infA
Nếu supA ∈ A thì sup A ≡ maxA
Nếu inf A ∈ A thì infA ≡ minA
Ví dụ: cho a < b
Nếu A = (a, b) thì sup A = b
inf A = a
Nếu A = [a, b] thì sup A = max A =b
inf A = min A = a
Tính chất:
Tính chất 1: Nếu A ≠ ∅ , A bị chặn thì tồn tại supA, infA1Tính chất 2:
⎧a ≤ α , ∀a ∈ A
⎩∀ε > 0, ∃a ∈ A : α − ε < a

α = sup A ⇔ ⎨

⎧a ≥ β , ∀a ∈ A
⎩∀ε > 0, ∃a ∈ A : β + ε > a

β = infA ⇔ ⎨

4.

Hàm sơ cấp
Hàm số sơ cấp cơ bản là các hàm lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit, hàm số lượng giác,
hàm số lượng giác ngược.
Hàm số sơ cấp là những hàm được tạo thành bởi hữu hạn các phép toán số học ( +, - , x, : ),
phép toán lấy hàm hợp đối với các hàm số sơ cấp cơ bản.
5. Hàm cộng tính, nhân tính trên một tập hợp
Hàm số f(x) được gọi là cộng tính trên tập xác định D nếu với mọi x, y ∈ D thì x + y ∈ D và
f(x + y) = f(x) + f(y).
Hàm số f(x) được gọi là nhân tính trên tập xác định D nếu với mọi x, y ∈ D thì x . y ∈ D và
f(x . y) = f(x) . f(y).
Nếu với mọi x, y ∈ D mà x+y ∈ D , x – y ∈ D và f( x – y) = f(x) – f(y) thì f(x) cũng gọi là
một hàm cộng tính trên D.
Hàm f(x) =
(
là hàm nhân tính.
6. Hàm đơn điệu
• Hàm số f(x) gọi là tăng trên (a, b) nếu :
Với mọi x1 , x2 ∈ (a, b), x1 ≤ x2 ⇒ f ( x1 ...
1
PhÇn thø nhÊt : C¸c Chuyªn §Ò
PHƯƠNG TRÌNH HÀM
Nguyn Hoàng Ngi
T trưởng t Toán THPT Chuyên Thái Bình
Mt trong nhng chuyên đề rt quan trng trong vic bi dưỡng hc sinh gii d thi hc sinh
gii toán quc gia, khu vc và quc tế, đó là phương trình hàm, bt phương trình hàm. Có rt
nhiu tài liu viết v chuyên đề này. Qua mt s năm bi dưỡng hc sinh gii d thi hc sinh
gii toán quc gia và qua mt s kì tp hun hè ti Đại hc khoa hc t nhiên – Đại hc quc
gia Hà Ni, chúng tôi rút ra mt s kinh nghim dy v chuyên đề này và trao đổi vi các đồng
nghip.
Phn I: NHC LI NHNG KHÁI NIÊM CƠ BN
1. Nguyên lý Archimede
H qu:
!: 1
x
kkxk∀∈ < +
.
S k như thế gi là phn nguyên ca x, kí hiu [x]
Vy :
[
]
[
]
1xxx≤< +
2. Tính trù mt
Tp hp
A
gi là trù mt trong
,,
x
yxy
∈<
đều tn ti a thuc A sao cho
x<a<y.
Chú ý:
Tp
trù mt trong
Tp
|,
2
n
m
Amn
⎧⎫
=∈
⎨⎬
⎩⎭

trù mt trong
3. Cn trên cn dưới
Gi s
A
.
S x được gi là mt cn trên ca tp A nếu vi mi
aA
thì a x
S x được gi là mt cn dưới ca tp A nếu vi mi
aA
thì a x
Cn trên bé nht( nếu có) ca A được gi là cn trên đúng ca A và kí hiu là supA
Cn dưới ln nht( nếu có) ca A được gi là cn dưới đúng ca A và kí hiu là infA
Nếu supA A thì sup A maxA
Nếu inf A
A thì infA minA
Ví d: cho a < b
Nếu A = (a, b) thì sup A = b
inf A = a
Nếu A = [a, b] thì sup A = max A =b
inf A = min A = a
Tính cht:
Tính cht 1
: Nếu A
≠∅
, A b chn thì tn ti supA, infA
WWW.MATHVN.COM www.MATHVN.com
bồi dưỡng học sinh giỏi Thái Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bồi dưỡng học sinh giỏi Thái Bình - Người đăng: SHED
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
bồi dưỡng học sinh giỏi Thái Bình 9 10 866