Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8-2014-2015

Được đăng lên bởi huyvo2001-8-25
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1478 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8-2014-2015
__________________________________________________________________________________________________________________________________

ĐỀ 1
Câu 1 . Tìm một số có 8 chữ số: a1a 2 .. . a 8 thỏa mãn 2 điều kiện a và b sau:
a) a1a 2a 3 =  a 7 a 8 

2

b) a 4a 5a 6 a 7 a 8   a 7 a 8 

3

Câu 2 . Chứng minh rằng: ( xm + xn + 1 ) chia hết cho x2 + x + 1.
khi và chỉ khi ( mn – 2) 3.
Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử: x7 + x2 + 1.
Câu 3 . Giải phương trình:
 1

1
1



 ... 
2.3.4
2005.2006.2007 
 1.2.3

x = ( 1.2 + 2.3 + 3.4 + . . . + 2006.2007).
Câu 4 . Cho hình thang ABCD (đáy lớn CD). Gọi O là giao điểm của AC và BD; các
đường kẻ từ A và B lần lượt song song với BC và AD cắt các đường chéo BD và AC
tương ứng ở F và E. Chứng minh:
EF // AB
b). AB2 = EF.CD.
c) Gọi S1 , S2, S3 và S4 theo thứ tự là diện tích của các tam giác OAB; OCD; OAD
Và OBC
Chứng minh: S1 . S2 = S3 . S4 .
Câu 5 . Tìm giá trị nhỏ nhất: A = x2 - 2xy + 6y2 – 12x + 2y + 45.
ĐÁP ÁN
Câu 1 . Ta có a1a2a3 = (a7a8)2 (1) a4a5a6a7a8 = ( a7a8)3 (2).
Từ (1) và (2) => 22  a7 a8 31
=> ( a7a8)3 = a4a5a600 + a7a8  ( a7a8 )3 – a7a8 = a4a5a600.
 ( a7a8 – 1) a7a8 ( a7a8 + 1) = 4 . 25 . a4a5a6
do ( a7a8 – 1) ; a7a8 ; ( a7a8 + 1) là 3 số tự nhiên liên tiếp nên có 3 khả năng:
a) . a7a8 = 24 => a1a2a3 . . . a8 là số 57613824.
b) . a7a8 – 1 = 24 => a7a8 = 25 => số đó là 62515625
c) . a7a8 = 26 => không thoả mãn
câu 2 . Đặt m = 3k + r với 0 r  2
n = 3t + s với 0 s  2
 xm + xn + 1 = x3k+r + x3t+s + 1 = x3k xr – xr + x3t xs – xs + xr + xs + 1.
= xr( x3k –1) + xs ( x3t –1) + xr + xs +1
ta thấy: ( x 3k – 1) ( x2 + x + 1) và ( x3t –1 ) ( x2 + x + 1)
vậy: ( xm + xn + 1) ( x2 + x + 1)
<=> ( xr + xs + 1) ( x2 + x + 1) với 0  r ; s  2
<=>
r = 2 và s =1
=>
m = 3k + 2 và n = 3t + 1
r = 1 và s = 2
m = 3k + 1 và n = 3t + 2
<=> mn – 2 = ( 3k + 2) ( 3t + 1) – 2 = 9kt + 3k + 6t = 3( 3kt + k + 2t)
__________________________________________________________________________________________________________
1
GV: Hứa Thành Điểu - THCS Phù Đổng

01685353863-huathanhdieu@gmail.com

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8-2014-2015
__________________________________________________________________________________________________________________________________

mn – 2 = ( 3k + 1) ( 3t + 2) – 2 = 9kt + 6k + 3t = 3( 3kt + 2k + t)
=> (mn – 2)  3 Điều phải chứng minh.
áp dụng: m = 7; n = 2 => mn – 2 = 12 3.
 ( x7 + x2 + 1)  ( x2 + x + 1)
 ( x7 + x2 + 1) : ( x2 + x + 1) = x5 + ...
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8-2014-2015
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ĐỀ 1
Câu 1 . Tìm một số có 8 chữ số:
1 2 8
a a .. . a
thỏa mãn 2 điều kiện a và b sau:
a)
2
87
1 2 3
a a a = a a
b)
3
4 5 6 7 8 7 8
a a a a a a a
Câu 2 . Chứng minh rằng: ( x
m
+ x
n
+ 1 ) chia hết cho x
2
+ x + 1.
khi và chỉ khi ( mn – 2)
3.
Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử: x
7
+ x
2
+ 1.
Câu 3 . Giải phương trình:
2007.2006.2005
1
...
4.3.2
1
3.2.1
1
x = ( 1.2 + 2.3 + 3.4 + . . . + 2006.2007).
Câu 4 . Cho hình thang ABCD (đáy lớn CD). Gọi O là giao điểm của AC và BD; các
đường kẻ từ A B lần lượt song song với BCAD cắt các đường chéo BD và AC
tương ứng ở F và E. Chứng minh:
EF // AB
b). AB2 = EF.CD.
c) Gọi S1 , S2, S3 và S4 theo thứ tựdiện tích của các tam giác OAB; OCD; OAD
Và OBC
Chứng minh: S1 . S2 = S3 . S4 .
Câu 5 . Tìm giá trị nhỏ nhất: A = x2 - 2xy + 6y2 – 12x + 2y + 45.
ĐÁP ÁN
Câu 1 . Ta có a
1
a
2
a
3
= (a
7
a
8
)
2
(1) a
4
a
5
a
6
a
7
a
8
= ( a
7
a
8
)
3
(2).
Từ (1) và (2) =>
3122
87
aa
=> ( a
7
a
8
)
3
= a
4
a
5
a
6
00 + a
7
a
8
( a
7
a
8
)
3
– a
7
a
8
= a
4
a
5
a
6
00.
( a
7
a
8
– 1) a
7
a
8
( a
7
a
8
+ 1) = 4 . 25 . a
4
a
5
a
6
do ( a
7
a
8
– 1) ; a
7
a
8
; ( a
7
a
8
+ 1) là 3 số tự nhiên liên tiếp nên có 3 khả năng:
a) . a
7
a
8
= 24 => a
1
a
2
a
3
. . . a
8
là số 57613824.
b) . a
7
a
8
– 1 = 24 => a
7
a
8
= 25 => số đó là 62515625
c) . a
7
a
8
= 26 => không thoả mãn
câu 2 . Đặt m = 3k + r với
20 r
n = 3t + s với
20 s
x
m
+ x
n
+ 1 = x
3k+r
+ x
3t+s
+ 1 = x
3k
x
r
– x
r
+ x
3t
x
s
– x
s
+ x
r
+ x
s
+ 1.
= x
r
( x
3k
–1) + x
s
( x
3t
–1) + x
r
+ x
s
+1
ta thấy: ( x
3k
– 1)
( x
2
+ x + 1) và ( x
3t
–1 )
( x
2
+ x + 1)
vậy: ( x
m
+ x
n
+ 1)
( x
2
+ x + 1)
<=> ( x
r
+ x
s
+ 1)
( x
2
+ x + 1) với
2;0 sr
<=> r = 2 và s =1 => m = 3k + 2 và n = 3t + 1
r = 1 và s = 2 m = 3k + 1 và n = 3t + 2
<=> mn – 2 = ( 3k + 2) ( 3t + 1) – 2 = 9kt + 3k + 6t = 3( 3kt + k + 2t)
__________________________________________________________________________________________________________
GV: Hứa Thành Điểu - THCS Phù Đổng 01685353863-huathanhdieu@gmail.com
1
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8-2014-2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8-2014-2015 - Người đăng: huyvo2001-8-25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8-2014-2015 9 10 469