Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng hsg

Được đăng lên bởi Phan Thị Bảo Yến
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2875 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 1 + 2
Chương I:

Tháng 10

PHÉP NHÂN VÀ CHIA ĐA THỨC
PHÉP NHÂN ĐƠN THỨC - ĐA THỨC
A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
1.Quy tắc nhân đơn thức với đa thức:
Muốn nhân 1 đơn thức với 1 đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức
rồi cộng các tích với nhau.
A(B + C) = AB + AC
2.Quy tắc nhân đa thức với đa thức:
Muốn nhân một đa thức với 1 đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng
hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.
(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD
BÀI TẬP NÂNG CAO:
*Bài tập 1: Nếu (-2 + x2) (-2 + x2) (-2 + x2) (-2 + x2) (-2 + x2) = 1 thì x bằng bao
nhiêu?
Giải:
(-2 + x2)5 = 1
Một số mà có lũy thừa 5 bằng 1 thì số đó phải bằng 1
Do đó ta có: (-2 + x2) = 1 hay x2 = 3
Vậy x = 3 hoặc x = - 3
*Bài tập 2: CMR
a) 817 – 279 – 913 chia hết cho 405
Ta có: 817 – 279 – 913 = (34)7 – (33)9 – (32)13 = 328 – 327 – 326 = 326(9 – 3 – 1)
= 326 . 5 = 34.5.322 = 405. 322 chia hết cho 405
Hay 817 – 279 – 913 chia hết cho 405
*Bài tập 3: Tính giá trị của biểu thức:
M = x10 – 25x9 + 25x8 – 25x7 + … - 25x3 + 25x2 – 25x + 25 với x = 24
Giải:
Thay 25 = x + 1 ta được:
M = x10 - (x + 1)x9 + (x + 1)x8 – (x + 1)x7 + … - (x + 1)x3 + (x + 1)x2 – (x + 1)x + 25
M = x10 – x10 – x9 + x9 + x8 – x8 – x7 + … - x4 – x3 + x3 + x2 – x2 – x + 25
M = 25 – x
Thay x = 24 ta được:
M = 25 – 24 = 1
*Bài tập 4: Cho a + b + c = 2p. CMR 2bc + b2 + c2 – a2 = 4p(p – a)
Xét VP = 4p(p – a) = 2p (2p – 2a) = (a + b + c) (a + b + c – 2a) = (a + b + c)(b + c – a
)
= (ab + ac – a2 + b2 + bc – ab + bc + c2 – ac )
= b2 + c2 + 2bc – a2 = VT
Vậy đẳng thức được c/m
1

Tuần 3+4

Tháng 10

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Cho A và B là các biểu thức. Ta có một số hằng đẳng thức đáng nhớ sau:
1) (A + B)2 = A2 + 2AB + B2
2) (A – B)2 = A2 – 2AB + B2
3) A2 – B2 = (A + B)(A – B)
4) (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3
5) (A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3
6) A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)
7) A3 - B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)
*Chú ý:
Các công thức 4) và 5) còn được viết dưới dạng:
(A + B)3 = A3 + B3 + 3AB(A + B)
(A – B)3 = A3 – B3 – 3AB(A – B)
- Từ công thức 1) và 2) ta suy ra các công thức:
(A + B + C)2 = A2 + B2 + C2 + 2AB + 2BC + 2AC
(A – B + C)2 = A2 + B2 + C2 – 2AB – 2BC + 2AC
(A – B – C)2 = A2 + B2 + C2 – 2AB + 2BC – 2AC
BÀI TẬP NÂNG CAO:
*Bài tập 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức:
a) M = x2 – 4x + 7 = x2 – 4x + 4 + 3 = (x – 2)2 + 3
Ta thấy: (x – 2)2 ≥ 0 nên M ≥ 3
Hay GTNN của M bằng 3
Giá trị này đạt được khi (x – 2)2 = 0 ⇔ x – 2 = 0 ⇔ x = 2
b) N = (x2 – 4x – 5)(x2 – 4x – 19) +...
Tuần 1 + 2 Tháng 10
Chương I:
PHÉP NHÂN VÀ CHIA ĐA THỨC
PHÉP NHÂN ĐƠN THỨC - ĐA THỨC
A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
1.Quy tắc nhân đơn thức với đa thức:
Muốn nhân 1 đơn thức với 1 đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức
rồi cộng các tích với nhau.
A(B + C) = AB + AC
2.Quy tắc nhân đa thức với đa thức:
Muốn nhân một đa thức với 1 đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng
hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.
(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD
BÀI TẬP NÂNG CAO:
*Bài tập 1: Nếu (-2 + x
2
) (-2 + x
2
) (-2 + x
2
) (-2 + x
2
) (-2 + x
2
) = 1 thì x bằng bao
nhiêu?
Giải:
(-2 + x
2
)
5
= 1
Một số mà có lũy thừa 5 bằng 1 thì số đó phải bằng 1
Do đó ta có: (-2 + x
2
) = 1 hay x
2
= 3
Vậy x =
3
hoặc x = -
3
*Bài tập 2: CMR
a) 81
7
– 27
9
– 9
13
chia hết cho 405
Ta có: 81
7
– 27
9
– 9
13
= (3
4
)
7
– (3
3
)
9
– (3
2
)
13
= 3
28
– 3
27
– 3
26
= 3
26
(9 – 3 – 1)
= 3
26
. 5 = 3
4
.5.3
22
= 405. 3
22
chia hết cho 405
Hay 81
7
– 27
9
– 9
13
chia hết cho 405
*Bài tập 3: Tính giá trị của biểu thức:
M = x
10
– 25x
9
+ 25x
8
– 25x
7
+ … - 25x
3
+ 25x
2
– 25x + 25 với x = 24
Giải:
Thay 25 = x + 1 ta được:
M = x
10
- (x + 1)x
9
+ (x + 1)x
8
– (x + 1)x
7
+ … - (x + 1)x
3
+ (x + 1)x
2
– (x + 1)x + 25
M = x
10
– x
10
– x
9
+ x
9
+ x
8
– x
8
– x
7
+ … - x
4
– x
3
+ x
3
+ x
2
– x
2
– x + 25
M = 25 – x
Thay x = 24 ta được:
M = 25 – 24 = 1
*Bài tập 4: Cho a + b + c = 2p. CMR 2bc + b
2
+ c
2
– a
2
= 4p(p – a)
Xét VP = 4p(p – a) = 2p (2p – 2a) = (a + b + c) (a + b + c – 2a) = (a + b + c)(b + c – a
)
= (ab + ac – a
2
+ b
2
+ bc – ab + bc + c
2
– ac )
= b
2
+ c
2
+ 2bc – a
2
= VT
Vậy đẳng thức được c/m
1
Bồi dưỡng hsg - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng hsg - Người đăng: Phan Thị Bảo Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bồi dưỡng hsg 9 10 173