Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên 2015

Được đăng lên bởi Tài Anh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THỦY PHÙ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2014 – 2015
Họ và tên giáo viên: HUỲNH THẾ LÂM Trình độ chuyên môn: CĐSP Tin
Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên
Tổ: Toán- Lý- Tin- TD
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy Tin khối 7, Toán 6/3,
Phụ trách công tác phổ cập.
Thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân đã xây dựng từ đầu năm học 2014 – 2015;
đến nay bản thân tôi báo cáo nội dung học tập như sau:
I. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 1 ( 30 tiết/giáo viên/năm)
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
Bên cạnh công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm cũng đóng một vai trò khá quan trọng.
Giáo viên chủ nhiệm bên cạnh việc làm hồ sơ sổ sách, thông báo những thông tin quan
trọng với Ban giám hiệu
I / Tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm:
Bên cạnh công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm cũng đóng một vai trò khá quan
trọng Giáo viên chủ nhiệm bên cạnh việc làm hồ sơ sổ sách, thông báo những thông tin
quan trọng với Ban giám hiệu, Đoàn, Đội, giáo viên chủ nhiệm còn phải là người hiểu
tâm lý của lứa tuổi thiếu niên, học sinh THCS để có thể động viên khuyến khích khi các
em học sa sút hay có chuyện buồn trong gia đình, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở khi các em
gặp phải sai lầm. Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm còn phải là người tận tình hướng dẫn
khi các em chưa biết chọn phương pháp nào để có thể có kết quả học tốt.
II / Nội dung công tác chủ nhiệm:
Trong công tác của giáo viên chủ nhiệm,theo tôi bao gồm những nội dung chính
như sau:
1/ Bầu ban cán sự lớp:
Bước đầu tiên khi gặp lớp chủ nhiệm, bên cạnh việc nắm sĩ số, lý lịch, kết quả học
tập năm trước của các em...., công tác bầu ban cán sự lớp đóng một vai trò rất quan
trọng. Ban cán sự lớp có nhiệm vụ quản lý lớp khi giáo viên chủ nhiệm vắng mặt. Lớp
có tự quản lý tốt hay không còn tùy thuộc vào uy tín của các em trong ban cán sự lớp,
đặc biệt là lớp trưởng. Nếu trong lớp chủ nhiệm có em học sinh đã từng làm lớp trưởng
thì giáo viên chủ nhiệm có thể chọn em học sinh đó làm lớp trưởng lớp mình. Nếu lớp
chủ nhiệm không có em học sinh nào đã từng làm lớp trưởng, giáo viên chủ nhiệm có
thể nhờ các em học sinh trong lớp chọn ra một em trong số các em học sinh có học lực
khá, giỏi. Khi để các em học sinh tự chọn, các em học sinh sẽ tin tưởng bạn mình và hợp
1

tác với mọi công tác do trường, hay Đội có hiệu quả hơn. Sau khi đã bầu lớp trưởng,
giáo viên chủ nhiệm chọn một em học sinh học giỏi nhất lớp làm lớp phó h...



 !"#$%%&

'()()**+,'-./01
2,345673458

09:;< !"#$%
$&'() !"#
)*+,**
$#- !"#."-"/01234!.56(789(
'#:);:<
=-.>4?@A1BCDB!3=EF G"HIJKLHIJMN
>1!O2B#O3 ;:/P1 
=.0'-./5( 30 tit/gio viên/năm)
>(;?
?4#234!(#A-"QR"1S.T 1<
A-"O4-U"VPWP)P(#OX#T 1
Y?1"-
@ABCDE$FGH$IJEK$IFL%J$%MNBO
?4#234!(#A-"QR"1S.T 1
A-"O4-U"VPWP)P(#OX#
T 1Y?1"- (((A-"S:2U/Z[
B"U,A1U&1 )> (P$%[R[. !>.\.
]"P1P^1!R !-O V1(._:Z 5`(`a.]"
b::2P1UF"<1(A-"S:2U/Z;/Y3c
.  ]" /1 O>  :/W ::  [ R [ R .> T 2  5<
@M!D$IK$IFL%J$%MNBO
#A1A-"(]#O1V"X3 \
/P1 
5@'ADPE$L$Q RO
?/YF .b:UY:A-"(O4-`"PdP5(U,U_(.>T 2
;:G"/YA1]"<<<<(#OF O1P=UY:R"1SeT 1
<?1P=UY:R-"'T 2U,UY:.A-"`"b<+Y:
R=T 2U,51!.#Sf!  !\A1]"O1P=UY:(
bO-UUY:/a<> UY:A-"R]"PCEU"UY:/a
A-"R[]"PRU"UY:/aUY:"<> UY:
A-".#R]"PCEU"UY:/a(A-"R
[Z]"PUY:1"]"P5]"PRU=
.(g<h[]"P=(]"PPi/aO4"0:
J
Bồi dưỡng thường xuyên 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng thường xuyên 2015 - Người đăng: Tài Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên 2015 9 10 292