Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên modul 20

Được đăng lên bởi th0l0v3ly93
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GDMN
Modul:20
Giáo viên : Nguyễn Châu Ngọc Bích
Lớp : 25 – 36 tháng A
A. PHẦN TỰ HỌC:

STT
Hoạt
động
HĐ 1

Nội dung thực hiện các yêu cầu của Hoạt động
Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học

Phương tiện hỗ
trợ

Tài liệu BDTX
từ trang 3 đến
trang 9
HĐ 2
Khái quát chung về phương pháp dạy học tích cực Tài liệu BDTX
từ trang 9 đến
trang 16
HĐ 3
Dạy học tích cực trong giáo dục mầm non
Tài liệu BDTX
từ trang 16 đến
trang 41
HĐ 4
Thực hành thiết kế một số hoạt động vận dụng Tài liệu BDTX
phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm từ trang 41 đến
non.
trang 45
THU HOẠCH
Câu hỏi 1: Hãy nêu sự cần thiết của đổi mới phương pháp dạy học?
Trả lời:
Đổi mới giáo dục đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Đầu tư cho giáo dục từ chỗ
xem là phúc lợi xã hội chuyển sang đầu tư phát triển. Chính vì vậy từ những nước
đang phát triển đến những nước phát triển đều nhận thức được vai trò và vị trí hàng
đầu của giáo dục, đều phải đổi mới giáo dục để có thể đáp ứng một cách năng động
hơn, hiệu quả hơn, trực tiếp hơn những nhu cầu hát triển của quốc gia hòa nhập với
thế giới. Bối cảnh trên tạo nên những thay đổi sâu sắc trong giáo dục
Câu hỏi 2: Thế nào là phương pháp dạy học tích cực?
Trả lời:
Quá trình dạy và học gòm hai hoạt động có quan hệ hữu cơ với nhau:
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của trẻ
Cả hai hoạt động này đều diễn ra trong quá trình dạy học và có sự đan xen với
nhau, nhằm đạt được mục đích giáo dục. Hoạt động học của trẻ chỉ có hiệu quả khi
trẻ hoạt động tích cực, chủ động, tự nguyện, tự giác tham gia vào quá trình học.

Muốn được như vậy, trước hết trẻ phải hứng thú, có mong muốn được học, được
tham gia vào các hoạt động tìm hiểu, khám phá, lắng nghe hay thực hành… Giáo
viên là người hướng dẫn trẻ cách học sao cho hiệu quả. Ở đây giáo viên không còn
là người thuyết giảng, giảng giải, giải thích nội dung mà là người tổ chức các hoạt
động khác nhau cho trẻ: quan sát, chơi, thực hành, làm thí nghiệm, trao đổi chia sẻ
với cô và bạ, biểu đạt những hiểu biết của mình bằng cách khác nhau.
Câu hỏi 3: Hãy nêu ý nghĩa của phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục
mầm non?
Trả lời:
Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của trẻ
Giúp trẻ phát triển cách học của mình, đặc biệt là cách học tự học, tự tìm tòi, khám
phá sự vật hiện tượng xung quanh trẻ
Phát huy được tinh thần hợp tác, tương trợ và hổ trợ lẫn nhau trong nhóm bạn bè
của trẻ
Kích thích động cơ bên trong của trẻ, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vu...
BÀI: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GDMN
Modul:20
Giáo viên : Nguyễn Châu Ngọc Bích
Lớp : 25 – 36 tháng A
A. PHẦN TỰ HỌC:
STT
Hoạt
động
Nội dung thực hiện các yêu cầu của Hoạt động Phương tiện hỗ
trợ
HĐ 1 Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học Tài liệu BDTX
từ trang 3 đến
trang 9
HĐ 2 Khái quát chung về phương pháp dạy học tích cực Tài liệu BDTX
từ trang 9 đến
trang 16
HĐ 3 Dạy học tích cực trong giáo dục mầm non Tài liệu BDTX
từ trang 16 đến
trang 41
HĐ 4 Thực hành thiết kế một số hoạt động vận dụng
phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm
non.
Tài liệu BDTX
từ trang 41 đến
trang 45
THU HOẠCH
Câu hỏi 1: Hãy nêu sự cần thiết của đổi mới phương pháp dạy học?
Trả lời:
Đổi mới giáo dục đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Đầu tư cho giáo dục từ chỗ
xem là phúc lợi xã hội chuyển sang đầu tư phát triển. Chính vì vậy từ những nước
đang phát triển đến những nước phát triển đều nhận thức được vai trò và vị trí hàng
đầu của giáo dục, đều phải đổi mới giáo dục để có thể đáp ứng một cách năng động
hơn, hiệu quả hơn, trực tiếp hơn những nhu cầu hát triển của quốc gia hòa nhập với
thế giới. Bối cảnh trên tạo nên những thay đổi sâu sắc trong giáo dục
Câu hỏi 2: Thế nào là phương pháp dạy học tích cực?
Trả lời:
Quá trình dạy và học gòm hai hoạt động có quan hệ hữu cơ với nhau:
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của trẻ
Cả hai hoạt động này đều diễn ra trong quá trình dạy học và có sự đan xen với
nhau, nhằm đạt được mục đích giáo dục. Hoạt động học của trẻ chỉ có hiệu quả khi
trẻ hoạt động tích cực, chủ động, tự nguyện, tự giác tham gia vào quá trình học.
Bồi dưỡng thường xuyên modul 20 - Trang 2
Bồi dưỡng thường xuyên modul 20 - Người đăng: th0l0v3ly93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên modul 20 9 10 784