Ktl-icon-tai-lieu

BỒI DƯỠNG TƯ DUY LINH HOẠT SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA PHÁT TRIỂN BÀI TẬP CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÝ 10

Được đăng lên bởi Ai Thanh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sáng kiến kinh nghiệm

Đặng Thị Thanh Ái

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU.

I. Lý do chọn đề tài
Đổi mới phương pháp dạy học là một đòi hỏi tất yếu đối với người dạy trước
sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay và phương pháp nhận thức của học
sinh. Trên quan điểm dạy học phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của người
học, việc đổi mới phương pháp dạy học phải được hiểu là tăng cường dạy cách
học, cách tự học, cách phát triển tư duy sáng tạo.
Chính vì vậy tôi chọn đề tài: “BỒI DƯỠNG TƯ DUY LINH HOẠT
SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA PHÁT TRIỂN BÀI TẬP
CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÝ 10”
II. Mục tiêu của đề tài
Hiểu rõ nội dung ba định luật Niutơn, đặc điểm các lực cơ học và rèn luyện
kỹ năng vận dụng những kiến thức đó vào giải quyết những bài toán chuyển động
của một hệ chất điểm một cách linh hoạt và sáng tạo.
Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức toán học vào việc giải bài toán Vật lý.
Giáo dục kỹ thuật tổng hợp: khả năng ứng dụng của lý thuyết vào thực tiễn,
vận dụng lý thuyết giải thích các hiện tượng tự nhiên.
III. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
1. Đối tượng
+ Các loại tài liệu tham khảo có liên quan tới phần “Động lực học chất
điểm”.
+ Chương trình vật lý 10 phần “Động lực học chất điểm”.
+ Các em học sinh lớp 10 A6 và 10 A8 trường PTTH Tư thục Trương Vĩnh
Ký.
2. Phạm vi đề tài
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các hiện tượng vật lý phần Quang học của
chương trình lớp 11
Trường THPT Tư Thục Trương Vĩnh Ký

1

Năm học: 2013 - 2014

Sáng kiến kinh nghiệm

Đặng Thị Thanh Ái

IV. Phương pháp nghiên cứu
+ Phương pháp chính: Tổng kết kinh nghiệm.
+ Phương pháp điều tra cơ bản
+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu : các loại sách tham khảo, tài liệu phương
pháp dạy vật lý.

PHẦN II: NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
I. Cơ sở lý luận về lý thuyết phát triển bài tập vật lý (BTVL)
Lý thuyết phát triển BTVL gồm 3 khái niệm cơ bản: Bài tập cơ bản (BTCB),
bài tập tổng hợp (BTTH), phát triển BTVL.
- BTCB là bài tập mà khi giải chỉ sử dụng một đơn vị kiến thức cơ bản (một
khái niệm hoặc một định luật vật lý)
- BTTH là bài tập mà khi giải cần phải sử dụng từ hai đơn vị kiến thức trở
lên. Như vậy BTTH là tổ hợp các BTCB. Thực chất việc giải BTTH là nhận ra
những BTCB trong BTTH đó.
- Phát triển BTVL là biến đổi một BTCB thành những BTTH theo các
phương án khác nhau nhằm bồi dưỡng tư duy linh hoạt nhạy bén, mềm dẻo, hạn
Trường THPT Tư Thục Trương Vĩnh Ký

2

Năm học: 2013 - 2014

Sáng kiến kinh nghiệm

Đặng Thị Thanh Ái

chế lối tư duy áp đặt một chiều từ phía giáo viên. Việc phát tr...
Sáng kiến kinh nghiệm Đặng Thị Thanh Ái
PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU.
I. Lý do chọn đề tài
Đổi mới phương pháp dạy học là một đòi hỏi tất yếu đối với người dạy trước
sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay phương pháp nhận thức của học
sinh. Trên quan điểm dạy học phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của người
học, việc đổi mới phương pháp dạy học phải được hiểu tăng cường dạy cách
học, cách tự học, cách phát triển tư duy sáng tạo.
Chính vậy tôi chọn đề tài: BỒI DƯỠNG DUY LINH HOẠT
SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA PHÁT TRIỂN BÀI TẬP
CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÝ 10”
II. Mục tiêu của đề tài
Hiểu nội dung ba định luật Niutơn, đặc điểm các lực học rèn luyện
kỹ năng vận dụng những kiến thức đó vào giải quyết những bài toán chuyển động
của một hệ chất điểm một cách linh hoạt và sáng tạo.
Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức toán học vào việc giải bài toán Vật lý.
Giáo dục kỹ thuật tổng hợp: khả năng ứng dụng của lý thuyết vào thực tiễn,
vận dụng lý thuyết giải thích các hiện tượng tự nhiên.
III. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
1. Đối tượng
+ Các loại tài liệu tham khảo liên quan tới phần “Động lực học chất
điểm”.
+ Chương trình vật lý 10 phần “Động lực học chất điểm”.
+ c em học sinh lớp 10 A6 10 A8 trường PTTH thục Trương Vĩnh
Ký.
2. Phạm vi đề tài
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu c hiện tượng vật phần Quang học của
chương trình lớp 11
Trường THPT Tư Thục Trương Vĩnh Ký Năm học: 2013 - 2014
1
BỒI DƯỠNG TƯ DUY LINH HOẠT SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA PHÁT TRIỂN BÀI TẬP CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÝ 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỒI DƯỠNG TƯ DUY LINH HOẠT SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA PHÁT TRIỂN BÀI TẬP CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÝ 10 - Người đăng: Ai Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
BỒI DƯỠNG TƯ DUY LINH HOẠT SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA PHÁT TRIỂN BÀI TẬP CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÝ 10 9 10 452