Ktl-icon-tai-lieu

Bóng rổ

Được đăng lên bởi Matalus Master
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lich sư :

1. Bóng rổ được hình thành từ năm 1891 ở thành phố Springfield bang Massachusetts
( Mỹ) do Jame Naismith

2. Năm 1949. Liên đoàn chuyên nghiệp NBA được thành lập.
3. Năm 1950, giải Vô Đich Thế Giới lần thứ 1 của nam được tổ chức tại Argentina
4. Năm 1953, giải Vô Đich Châu Âu lần thứ 1 của nữ được tổ chức tại Chile.
Sân+bóng+bảng+rổ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sân : dai 28m rông 15m
Đương biên rông 5cm
Bán kính vòng tròn giữa sân la 1.8m
Chiều dai đương ném phạt la 3.6m cách đương biên cuối sân la 5.8m
Bóng năng : Trọng lượng của bóng không nhẹ hơn 567gr va không nặng hơn 650gr.
Bóng hình cầu có mau cam sáng. Bóng có 8 miếng ghép theo truyền thống va có đương nối mau
đen.
7. Rổ : lam bằng kim loại, Đương kính 45 cm
8. Kích thước của bảng la : Chiều ngang 1,80m va chiều cao 1,05m va mép dưới của bảng rổ cách
mặt sân 2,90m.
Luật :
1. Môi trận có 4 hiệp môi hiệp 10 phut
2. Luật 3 giây : Một đấu thủ của đội kiểm soát bóng sống trên sân va đồng hồ thi đấu đang chạy
không được ở trong khu vực giới hạn của đối phương liên tục quá 3 giây.
3. Luật 5 giây : Đấu thủ kèm sát phải chuyền, ném rổ hoặc dẫn bóng trong vòng 5 giây.
4. Luật 8 giây : 1 Bất cứ khi nao một đấu thủ gianh được quyền kiểm soát bóng sống ở trên phần
sân sau của anh ta, trong vòng 8 giây, đội của anh ta đưa bóng sang phần sân trước.
5. Luật 24 giây : Bất cứ khi nao một đấu thủ gianh được quyền kiểm soát bóng sống ở trên sân,
trong vòng 24 giây đội đó phải ném rổ.
Các ky thuật :
1. Kỹ thuật ném bóng rổ 1 tay trên vai
2. 3 bươc lên rổ ! 

...
L ch s :
 Bóng r c hình thành t n m 1891 thành ph Springfield bang Massachusetts 
( M ) do Jame Naismith
 N m 1949. Liên n chuyên nghi p NBA c thành l p. 
 N m 1950, gi i Vô ch Th Gi i l n th 1 c a nam c t ch c t i Argentina  
 N m 1953, gi i Vô ch Châu Âu l n th 1 c a n c t ch c t i Chile.  

  
  
  !"#$#%&'(
 )!*+,-.!/$(0!,+1'(
  23(45&!6!7!809"!6:!80;
0 !<!=++&'>!-.$!?@$+A*$!1",1+
,?
9 B(C(@/D !
 E !$!F5&()!*+&D;"!*+&@D;"-.F5&!
:$'DG;
H+ $
 IJ$ ! .J! .;.!K$
 H+ $AIL$,M+$!55&,LN'@$'1$'",O!O$!,M+,&!/A
!6,4P$@!+"QF!/5&,1.!8($RS+A
 H+ $AM+$!5T'$.!!+A*D-!@:U$@"#A
 H+ $AM$V!@L$,M+$!5!,4S+A*N'@$'1P$.!=
''&+5&&!$&D$@"#AD,L5&&!$&,&'&.!='$F
 H+ $AM$V!@L$,M+$!5!,4S+A*N'@$'1P$'D
$@"#A,L,.!-
)W$!+ $
 K thu t ném bóng r 1 tay trên vai
 3 b c lên r ! ươ
Bóng rổ - Người đăng: Matalus Master
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bóng rổ 9 10 829