Ktl-icon-tai-lieu

Các bài văn mẫu lớp 4

Được đăng lên bởi chanh2014
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1956 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NHÖÕNG BAØI TAÄP LAØM VAÊN 4
(Theo chöông trình saùch giaùo khoa cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo)
VOÕ THÒ LAN ANH
(Bieân soaïn)
NHAØ XUAÁT BAÛN TOÅNG HÔÏP THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

Lôøi noùi ñaàu
Caùc em hoïc sinh thaân meán!
Ñeå giuùp caùc em coù ñieàu kieän reøn luyeän kó naêng laøm vaên, moät moân hoïc coù tính chaát toång hôïp saùng
taïo, thöïc haønh toaøn dieän laøm cô sôû ñeå caùc em vöôït qua chaëng ñöôøng ñaàu tieân treân con ñöôøng hoïc
vaán.
Toâi bieân soaïn cuoán nhöõng baøi taäp laøm vaên 4 saùt vôùi chöông trình hieän haønh nhaèm mang laïi cho caùc
em theâm moät nguoàn tö lieäu ñeå caùc em deã daøng laøm moät baøi vaên hoaøn chænh. Ñoù laø tieàn ñeà giuùp caùc
em laøm vaên toát hôn.
Chuùc caùc em hoïc gioûi!
Voõ Thò Lan Anh.
Phaàn I
KEÅ CHUYEÄN
A. KIEÁN THÖÙC CAÀN NHÔÙ
I. LÖU YÙ:
Keå chuyeän laø keå moät chuoãi söï vieäc coù ñaàu coù cuoái, lieân quan ñeán moät hay moät soá nhaân vaät.
Moãi caâu chuyeän caàn noùi leân ñöôïc moät ñieàu coù yù nghóa.
Muoán laøm toát nhöõng baøi vaên keå chuyeän, caàn phaûi:
- Naém ñöôïc coát truyeän (môû ñaàu caâu chuyeän, dieãn bieán cuûa caâu chuyeän, keát thuùc caâu chuyeän).
- Naém ñöôïc caùc nhaân vaät trong truyeän (nhaân vaät chính, nhaân vaät phuï, ngoaïi hình cuûa nhaân vaät,
haønh ñoäng cuûa nhaân vaät, lôøi noùi vaø yù nghóa cuûa nhaân vaät).
- Xaây döïng ñöôïc ñoaïn vaên keå chuyeän, saép xeáp caùc ñoaïn vaên theå hieän söï phaùt trieån caâu chuyeän moät
caùch hôïp lí (theo trình töï thôøi gian hoaëc trình töï khoâng gian).
II. CAÁU TAÏO CHUNG CUÛA BAØI VAÊN KEÅ CHUYEÄN
1. Môû baøi
Coù theå môû baøi baèng moät trong hai caùch sau:
a. Giôùi thieäu söï vieäc môû ñaàu caâu chuyeän (môû baøi tröïc tieáp).
b. Noùi chuyeän khaùc ñeå daãn vaøo caâu chuyeän ñònh keå (môû baøi giaùn tieáp).
2. Thaân baøi
Phaùt trieån caâu chuyeän baèng caùch keå laïi dieãn bieán cuûa caâu chuyeän laàn löôït theo caùc söï vaät noái tieáp
nhau hoaëc ñoàng thôøi dieãn ra ôû nhöõng nôi choán khaùc nhau.
3. keát baøi
Coù theå keát baøi baèng moät trong nhöõng caùch sau:
a. Neâu yù nghóa hoaëc ñöa ra lôøi bình luaän veà caâu chuyeän, veà nhaân vaät trong truyeän (keát baøi môû).
b. Chæ neâu keát cuïc caâu chuyeän, khoâng bình luaän gì theâm (keát baøi khoâng môû roäng).
Trang 1

B. TAÄP LAØM VAÊN
KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC, ÑAÕ CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA.
Ñeà: Haõy keå cho caùc baïn cuøng nghe moät caâu chuyeän veà göông “ ngöôøi toát vieäc toát “ maø em ñaõ
chöùng kieán.
BAØI LAØM
Hoâm aáy, chieàu thöù baûy, em sang nhaø n...
NHÖÕNG BAØI TAÄP LAØM VAÊN 4
(Theo chöông trình saùch giaùo khoa cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo)
VOÕ THÒ LAN ANH
(Bieân soaïn)
NHAØ XUAÁT BAÛN TOÅNG HÔÏP THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
Lôøi noùi ñaàu
Caùc em hoïc sinh thaân meán!
Ñeå giuùp caùc em coù ñieàu kieän reøn luyeän kó naêng laøm vaên, moät moân hoïc coù tính chaát toång hôïp saùng
taïo, thöïc haønh toaøn dieän laøm cô sôû ñeå caùc em vöôït qua chaëng ñöôøng ñaàu tieân treân con ñöôøng hoïc
vaán.
Toâi bieân soaïn cuoán nhöõng baøi taäp laøm vaên 4 saùt vôùi chöông trình hieän haønh nhaèm mang laïi cho caùc
em theâm moät nguoàn tö lieäu ñeå caùc em deã daøng laøm moät baøi vaên hoaøn chænh. Ñoù laø tieàn ñeà giuùp caùc
em laøm vaên toát hôn.
Chuùc caùc em hoïc gioûi!
Voõ Thò Lan Anh.
Phaàn I KEÅ CHUYEÄN
A. KIEÁN THÖÙC CAÀN NHÔÙ
I. LÖU YÙ:
Keå chuyeän laø keå moät chuoãi söï vieäc coù ñaàu coù cuoái, lieân quan ñeán moät hay moät soá nhaân vaät.
Moãi caâu chuyeän caàn noùi leân ñöôïc moät ñieàu coù yù nghóa.
Muoán laøm toát nhöõng baøi vaên keå chuyeän, caàn phaûi:
- Naém ñöôïc coát truyeän (môû ñaàu caâu chuyeän, dieãn bieán cuûa caâu chuyeän, keát thuùc caâu chuyeän).
- Naém ñöôïc caùc nhaân vaät trong truyeän (nhaân vaät chính, nhaân vaät phuï, ngoaïi hình cuûa nhaân vaät,
haønh ñoäng cuûa nhaân vaät, lôøi noùi vaø yù nghóa cuûa nhaân vaät).
- Xaây döïng ñöôïc ñoaïn vaên keå chuyeän, saép xeáp caùc ñoaïn vaên theå hieän söï phaùt trieån caâu chuyeän moät
caùch hôïp lí (theo trình töï thôøi gian hoaëc trình töï khoâng gian).
II. CAÁU TAÏO CHUNG CUÛA BAØI VAÊN KEÅ CHUYEÄN
1. Môû baøi
Coù theå môû baøi baèng moät trong hai caùch sau:
a. Giôùi thieäu söï vieäc môû ñaàu caâu chuyeän (môû baøi tröïc tieáp).
b. Noùi chuyeän khaùc ñeå daãn vaøo caâu chuyeän ñònh keå (môû baøi giaùn tieáp).
2. Thaân baøi
Phaùt trieån caâu chuyeän baèng caùch keå laïi dieãn bieán cuûa caâu chuyeän laàn löôït theo caùc söï vaät noái tieáp
nhau hoaëc ñoàng thôøi dieãn ra ôû nhöõng nôi choán khaùc nhau.
3. keát baøi
Coù theå keát baøi baèng moät trong nhöõng caùch sau:
a. Neâu yù nghóa hoaëc ñöa ra lôøi bình luaän veà caâu chuyeän, veà nhaân vaät trong truyeän (keát baøi môû).
b. Chæ neâu keát cuïc caâu chuyeän, khoâng bình luaän gì theâm (keát baøi khoâng môû roäng).
Trang 1
Các bài văn mẫu lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài văn mẫu lớp 4 - Người đăng: chanh2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Các bài văn mẫu lớp 4 9 10 260