Ktl-icon-tai-lieu

Các bước giải một bài toán trên máy tính

Được đăng lên bởi thuhuongnhonkhanh2011
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
c¸c bíc gi¶i mét bµi to¸n cho líp bµi to¸n trªn m¸y vi tÝnh
A §Æt vÊn ®Ò
1. Lý do
HiÖn nay níc ta còng nh c¸c níc trªn thÕ giíi ®ang c¹nh tranh vÒ nghµnh c«ng nghÖ chÕ
t¹o m¸y còng nh c¸c s¶n phÇn phÇn mÒm gióp Ých cho con ngêi trªn mäi lÜnh vùc. VËy lµm thÕ
nµo ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã : nhê vµo ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin. Ngµy xa xa con ngêi kh«ng biÕt
®äc, kh«ng biÕt viÕt ®ã lµ mét nçi khç v« cïng, cßn ngµy nay con ngêi kh«ng biÕt sö dông
m¸y vi tÝnh th× coi nh lµ kh«ng biÕt ®äc, kh«ng biÕt viÕt. VËy khi biÕt sö dông m¸y vi tÝnh råi
chóng ta sÏ lµm g× hay chØ ngåi ch¬i ®iÖn tö, c¸c trß gi¶i trÝ, so¹n th¶o c¸c bµi v¨n b¶n mµ th«i
?
Lµ mét gi¸o viªn tin häc mét trong c¸c môc tiªu khi ®a tin häc vµo trêng häc lµ nh»m
gióp häc sinh kh«ng chØ biÕt so¹n th¶o mµ cßn ph¶i cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp, trõu tîng
ho¸, kh¸i qu¸t ho¸ vÊn ®Ò vµ ®Æc biÖt lµ ph¸t triÓn t duy, s¸ng t¹o. Nh÷ng n¨m qua m«n tin häc
ë THCS cha cã s¸ch gi¸o khoa cô thÓ híng dÉn cho häc sinh vÒ c¸ch ph©n tÝch lËp tr×nh. V×
vËy häc sinh cha cã tÝnh ®éc lËp s¸ng t¹o mµ ph¶i nhê vµo gi¸o viªn rÊt nhiÒu. Nhng n¨m nay
®· cã s¸ch gi¸o khoa híng dÉn cho häc sinh cô thÓ qui tr×nh lËp tr×nh nh thÕ nµo.V× thÕ mµ t«i
sÏ híng cho häc sinh líp 8 c¸ch ®Ó trë thµnh mét nhµ lËp tr×nh th× cÇn ph¶i n¾m bíc c¬ b¶n
nµo?
2. C¬ së thùc tiÔn
Trong qu¸ tr×nh d¹y t«i nhËn thÊy ë c¸c em häc sinh. Míi ®Çu c¸c em còng rÊt sî khi
thÊy gi¶i mét bµi to¸n ë ngoµi th× ®¬n gi¶n vµ chØ trong vßng vµi gi©y cã thÓ nhÈm ra kÕt qu¶ .
Cßn ë trong lËp tr×nh còng bµi to¸n ®ã mµ ph¶i lµm ®Õn hµng chôc phót mµ l¹i cã thÓ cho kÕt
qu¶ sai. Song b»ng nh÷ng t©m huyÕt cña m×nh vµ còng nh sù yªu thÝch cña häc sinh. NhÊt lµ
n¨m nay nghµnh gi¸o dôc cã ph¸t ®éng phong trµo gi¶i to¸n trªn m¹ng. §iÒu ®ã ®· thóc ®Èy
t«i rÊt nhiÒu trong viÖc d¹y häc lµ lµm sao ®a ra ®îc cho c¸c em sù ®am mª vµ ph¸t triÓn tµi
n¨ng cña häc sinh trong viÖc ®µo t¹o nh©n tµi cho ®Êt níc .
Ng«n ng÷ lËp tr×nh PASCAL lµ mét phÇn mÒm cã cÊu tróc vµ rÊt ®îc nhiÒu ®éc gi¶ quan
t©m vµ còng chÝnh ®ã còng cã nhiÒu cuèn s¸ch do nhiÒu t¸c gi¶ viÕt. Song víi b¶n th©n t«i khi
lùa chän viÕt ®Ò tµi nµy lµ muèn ®a ra “ c¸c bíc gi¶i mét bµi to¸n cho líp bµi
to¸n trªn m¸y vi tÝnh ”sö dông b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh pascal.
B- Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò
Ph¬ng ph¸p c¬ b¶n gi¶i c¸c bµi to¸n trong tin häc kh«ng chØ dïng ®Ó gi¶i mét bµi to¸n
cô thÓ mµ cßn gi¶i 1 líp c¸c bµi to¸n cô thÓ thuéc cïng mét lo¹i. Bµi to¸n ®îc cÊu t¹o tõ hai
yÕu tè c¬ b¶n: Th«ng tin vµo (Input) vµ th«ng ti...
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
c¸c bíc gi¶i mét bµi to¸n cho líp bµi to¸n trªn m¸y vi tÝnh
A §Æt vÊn ®Ò
1. Lý do
HiÖn nay níc ta còng nh c¸c níc trªn thÕ giíi ®ang c¹nh tranh vÒ nghµnh c«ng nghÖ chÕ
t¹o m¸y còng nh c¸c s¶n phÇn phÇn mÒm gióp Ých cho con ngêi trªn mäi lÜnh vùc. VËy lµm t
nµo ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã : nhê vµo ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin. Ngµy xa xa con ngêi kh«ng biÕt
®äc, kh«ng biÕt viÕt ®ã mét nçi khç cïng, cßn ngµy nay con ngêi kh«ng biÕt dông
m¸y vi tÝnh th× coi nh kh«ng biÕt ®äc, kh«ng biÕt viÕt. VËy khi biÕt dông m¸y vi tÝnh råi
chóng ta sÏ lµm g× hay chØ ngåi ch¬i ®iÖn tö, c¸c trß gi¶i trÝ, so¹n th¶o c¸c bµi v¨n b¶n mµ th«i
?
mét gi¸o viªn tin häc mét trong c¸c môc tiªu khi ®a tin häco trêng häc nh»m
gióp häc sinh kh«ng chØ biÕt so¹n th¶o mµ cßn ph¶i cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp, trõu tîng
ho¸, kh¸i qu¸t ho¸ vÊn ®Ò vµ ®Æc biÖt lµ ph¸t triÓn t duy, s¸ng t¹o. Nh÷ng n¨m qua m«n tin häc
ë THCS cha s¸ch gi¸o khoa thÓ híng dÉn cho häc sinh c¸ch ph©n tÝch lËp tr×nh.
vËy häc sinh cha tÝnh ®éc lËp s¸ng t¹o mµ ph¶i nhê vµo gi¸o viªn rÊt nhiÒu. Nhng n¨m nay
®· cã s¸ch gi¸o khoa híng dÉn cho häc sinh cô thÓ qui tr×nh lËp tr×nh nh thÕ nµo.V× thÕ mµ t«i
híng cho häc sinh líp 8 c¸ch ®Ó trë thµnh mét nhµ lËp tr×nh th× cÇn ph¶i n¾m bíc b¶n
nµo?
2. C¬ së thùc tiÔn
Trong qu¸ tr×nh d¹y t«i nhËn thÊy ë c¸c em häc sinh. Míi ®Çu c¸c em còng rÊt khi
thÊy gi¶i mét bµi to¸n ë ngoµi th× ®¬n gi¶n chØ trong vßng vµi gi©y cã thÓ nhÈm ra kÕt qu¶ .
Cßn ë trong lËp tr×nh còng bµi to¸n ®ã mµ ph¶i lµm ®Õn hµng chôc phót l¹i cã thÓ cho kÕt
qu¶ sai. Song b»ng nh÷ng t©m huyÕt cña m×nh còng nh yªu thÝch cña häc sinh. NhÊt
n¨m nay nghµnh gi¸o dôc ph¸t ®éng phong trµo gi¶i to¸n trªn m¹ng. §iÒu ®ã ®· thóc ®Èy
t«i rÊt nhiÒu trong viÖc d¹y häc lµm sao ®a ra ®îc cho c¸c em sù ®am mª ph¸t triÓn tµi
n¨ng cña häc sinh trong viÖc ®µo t¹o nh©n tµi cho ®Êt níc .
Ng«n ng÷ lËp tr×nh PASCAL lµ mét phÇn mÒm cã cÊu tróc vµ rÊt ®îc nhiÒu ®éc gi¶ quan
t©m còng chÝnh ®ã còng nhiÒu cuèn s¸ch do nhiÒu t¸c gi¶ viÕt. Song víi b¶n th©n t«i khi
lùa chän viÕt ®Ò tµi nµy lµ muèn ®a ra c¸c bíc gi¶i mét bµi to¸n cho líp bµi
to¸n trªn m¸y vi tÝnh sö dông b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh pascal.
B- Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò
Ph¬ng ph¸p b¶n gi¶i c¸c bµi to¸n trong tin häc kh«ng chØ dïng ®Ó gi¶i mét bµi to¸n
thÓ cßn gi¶i 1 líp c¸c bµi to¸n thÓ thuéc cïng mét lo¹i. Bµi to¸n ®îc cÊu t¹o hai
yÕu b¶n: Th«ng tin vµo (Input) th«ng tin ra (Output). Ph¬ng ph¸p tæng qu¸t ®Ó gi¶i
mét bµi to¸n b»ng m¸y vi tÝnh dùa trªn ng«n ng÷ pascal th× cÇn c¸c bíc :
1. X¸c ®Þnh c¸c bµi to¸n.
2. T×m thuËt to¸n
3. ViÕt ch¬ng tr×nh
4. Ch¹y thö, söa ®æi ch¬ng tr×nh
1
Các bước giải một bài toán trên máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bước giải một bài toán trên máy tính - Người đăng: thuhuongnhonkhanh2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Các bước giải một bài toán trên máy tính 9 10 126