Ktl-icon-tai-lieu

Các công thức và bài tập Vật lý

Được đăng lên bởi phanhoang9e
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV Biên soạn : Lê Văn Mỹ (M)

ĐT : 0913540971

CÔNG THỨC GIẢI NHANH VỀ QUANG ĐIỆN – TIA X
A(eV )
U h (V )
1,242  1,242 
Eđo max  eV 
0 ( m)
 ( m)

 (eV )

Công thức 1 :

(1)

+ A ,  , Eđo max : Tính băng đơn vị (eV)
+  , 0 : Tính bằng đơn vị ( m )
+ U : tính bằng đơn vị ( V)
+ Trên cùng một cột thì bằng nhau về giá trị
Công thức 2 : Vo max 
Trong đó , Eđo max (eV)

32
Eđo max .10 6 ( m / s )
91
còn Vo max (m/s)

(2)

Công thức 3 : (Dùng để tính bước sóng của các vạch trong quang phổ nguyên tử Hiđrô )
1
1
1
10,97. 2  2  mn ( m)
mn
n
m

(3)

Công thức 4 : (Tính tốc độ của êléctrôn trên quỹ đạo bất kì của nguyên tử Hiđrô )
niVi const

(4)

i 1,2,3,...

* Chú ý : Trong nguyên tử Hiđrô êléctrôn chuyển động tròn xung quanh hạt nhân. Tốc độ
của êléctrôn trên quỹ đạo K ( n =1 ) là VK V1 2,2.106 (m / s ) . Từ đó dùng công thức (4)
ta tính được tốc độ của êléctrôn trên tất cả các quỹ đạo còn lại.
Công thức 5 : Trong quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô, Tính số vạch phổ phát ra theo công
thức sau đây : N 

n( n  1)
2

(5)

MỘT SỐ VÍ DỤ
Câu 1 : Hiệu điện thế giữa Anốt và Catốt của một ống tia X là 12 (V). Khối lượng và điện
tích của êléctrôn lần lượt là me = 9,1.10-31 kg và e = 1,6.10-19 (C). Vận tốc cực đại của
các êléctrôn khi đập vào Anốt là
A. 7,725.10 7 (m / s )
B. 59,67.1014 (m / s)
C. 6,49.10 7 ( m / s )
D. 2,12.1014 (m / s)
1
2

Cách 1 : eU AK  mV 2  V
Cách 2 : V 

32
.U AK .106 (m / s )  (C ).V 6,49.10 7 ( m / s )
91

1

GV Biên soạn : Lê Văn Mỹ (M)

ĐT : 0913540971

Câu 2 : Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt
nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của
êlectron trên quỹ đạo M bằng
A. 9.
B. 2.
C. 3. D. 4.
VK
3
Có : niVi cons tan t  1.VK 3.VM 
VM
Câu 2 : Trong nguyên tử Hiđrô bán kính quĩ đạo dừng r n= n2.r0 (r0=5,3.10-11m). Hãy tính bán kính qũi
đạo O và vận tốc của êlectrôn trên quĩ đạo đó?
A. r =2,65.10-10m; v= 4,5.105 m/s
B. r =13,25.10-10m; v= 1,19.105 m/s
-10
5
C. r =13,25.10 m; v= 4,37.10 m/s
D. r =13,25.10-10m; v= 3,09.105 m/s
Câu 3 : Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên
các quỹ đạo là rn = n2ro, với ro=0,53.10-10m; n=1,2,3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các
mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K.
Khi nhảy lên quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng
A. v / 9
B. 3v
C. v / 3
D. v / 3
Câu 4 : Một quả cầu bằng Vàng (...
GV Biên soạn : Lê Văn Mỹ (M) ĐT : 0913540971
CÔNG THỨC GIẢI NHANH VỀ QUANG ĐIỆN – TIA X
Công thức 1 :
eVE
VU
m
eVA
m
eV
đo
h
max
0
)(
)(
242,1
)(
)(
242,1
)(
(1)
+ A ,
,
maxđo
E
: Tính băng đơn vị (eV)
+
,
0
: Tính bằng đơn vị
m
(
)
+ U : tính bằng đơn vị ( V)
+ Trên cùng một cột thì bằng nhau về giá trị
Công thức 2 :
)/(10.
91
32
6
maxmax
smEV
đoo
(2)
Trong đó ,
maxđo
E
(eV) còn
maxo
V
(m/s)
Công thức 3 : (Dùng để tính bước sóng của các vạch trong quang phổ nguyên tử Hiđrô )
(3)
Công thức 4 : (Tính tốc độ của êléctrôn trên quỹ đạo bất kì của nguyên tử Hiđrô )
,...3,2,1
i
constVn
ii
(4)
* Chú ý : Trong nguyên tử Hiđrô êléctrôn chuyển động tròn xung quanh hạt nhân. Tốc độ
của êléctrôn trên quỹ đạo K ( n =1 ) là
)/(10.2,2
6
1
smVV
K
. Từ đó dùng công thức (4)
ta tính được tốc độ của êléctrôn trên tất cả các quỹ đạo còn lại.
Công thức 5 : Trong quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô, Tính số vạch phổ phát ra theo công
thức sau đây :
2
)1(
nn
N
(5)
MỘT SỐ VÍ DỤ
Câu 1 : Hiệu điện thế giữa Anốt Catốt của một ống tia X 12 (V). Khối lượngđiện
tích của êléctrôn lần lượt m
e
= 9,1.10
-31
kg e = 1,6.10
-19
(C). Vận tốc cực đại của
các êléctrôn khi đập vào Anốt là
A.
)/(10.725,7
7
sm
B.
)/(10.67,59
14
sm
C.
)/(10.49,6
7
sm
D.
)/(10.12,2
14
sm
Cách 1 :
VmVeU
AK
2
2
1
Cách 2 :
)/(10.49,6).()/(10..
91
32
76
smVCsmUV
AK
1
Các công thức và bài tập Vật lý - Trang 2
Các công thức và bài tập Vật lý - Người đăng: phanhoang9e
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các công thức và bài tập Vật lý 9 10 340