Ktl-icon-tai-lieu

CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5

Được đăng lên bởi nhatkitinhban22
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 4765 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5
BÀI SỐ 1:
I SỐ 5: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số
nào?
Bài giải:
Số tự nhiên đó là: 389
************
BÀI SỐ 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả
18 số chẵn.
Trả lời:
Số bélà: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267
Số lớnlà: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304
***********
BÀI SỐ 7: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả
25 số lẻ.
Trả lời:
Số bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474
Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525
**********
BÀI SỐ 8: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và
biết phân số đó có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3)
Trả lời:
Phân số đó là: 86/129
*************
BÀI SỐ 9: Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị.
Tìm hai số đó.
Trả lời:
Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173
Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197
*************
BÀI SỐ 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng
8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.
Trả lời:
So đo chiều rộng là: 26 cm
Số đo chiều dài là: 34 cm
************
BÀI SỐ 11: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và
mẫu số của phân số đó bằng 86.
Trả lời:
Phân số đó là: 17/69
**********
BÀI SỐ 12: Một ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu
km?
Trả lời:
Trong 5 giờ ô tô đó đi được: 225km
***********
BÀI SỐ 13: Hiệu của hai số bằng 85.Tỉ số của hai số đó là 3/2. Tìm hai số đó.
Trả lời:
Số bé là: 170
Số lớn là: 255
**************

==========================================================
---1---

BÀI SỐ 14: Một công nhân nếu làm 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người
đó chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? ( số tiền được trả mỗi ngày là như
nhau.)
Trả lời:
Số tiền trong 10 ngày công nhân đó làm được: 1500000 đồng
*********
BÀI SỐ 15: Một hình chữ nhật có chu vi 190cm,biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính
số đo chiều dài, chiều rộng.
Trả lời:
Số đo chiều dài là: 57cm
Số đo chiều rộng là : 38cm
*************
BÀI SỐ 16: Tổng của hai số bằng 344. Số thứ nhất bằng 5/3 số thứ hai (tức một hai phần
ba) . Tìm hai số đó.
Trả lời:
Số thứ nhất là: 215
Số thứ hai là: 129
**************
BÀI SỐ 17: Bác an mua 5m vải hết 450000 đồng.
Hỏi nếu bác An mua 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền?
Trả lời:
Bác an mua 15m vải hết 1350000 đồng
**************
BÀI SỐ 18: Một hình chữ nhật có chu vi 168cm, biết chiều rộng bằ...
CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5
BÀI SỐ 1:
I SỐ 5: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số
nào?
Bài giải:
Số tự nhiên đó là: 389
************
BÀI SỐ 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả
18 số chẵn.
Trả lời:
Số bélà: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267
Số lớnlà: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304
***********
BÀI SỐ 7: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả
25 số lẻ.
Trả lời:
Số bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474
Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525
**********
BÀI SỐ 8: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và
biết phân số đó có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3)
Trả lời:
Phân số đó là: 86/129
*************
BÀI SỐ 9: Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị.
Tìm hai số đó.
Trả lời:
Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173
Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197
*************
BÀI SỐ 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng
8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.
Trả lời:
So đo chiều rộng là: 26 cm
Số đo chiều dài là: 34 cm
************
BÀI SỐ 11: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và
mẫu số của phân số đó bằng 86.
Trả lời:
Phân số đó là: 17/69
**********
BÀI SỐ 12: Một ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu
km?
Trả lời:
Trong 5 giờ ô tô đó đi được: 225km
***********
BÀI SỐ 13: Hiệu của hai số bằng 85.Tỉ số của hai số đó là 3/2. Tìm hai số đó.
Trả lời:
Số bé là: 170
Số lớn là: 255
**************
==========================================================
---1---
CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5 - Người đăng: nhatkitinhban22
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5 9 10 362