Ktl-icon-tai-lieu

CÁC DẠNG TOÁN VỀ SÓNG ÂM Lí 12

Được đăng lên bởi nhuongnguyentyt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện thi đại học KIT-1: Môn Vật Lí ( Thầy Đặng Việt Hùng)

các dạng toán về sóng âm.

CÁC DẠNG TOÁN VỀ SÓNG ÂM
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
Giáo viên: ĐẶNG VIỆT HÙNG
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Các dạng toán về sóng âm “ thuộc khóa học LTĐH
KIT-1 : Môn Vật lí (Thầy Đặng Việt Hùng) website Hocmai.vn. Để giúp các bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được
giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài giảng “Các dạng toán về
sóng âm“ sau’đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.

Câu 1: Nguồn âm điểm S phát ra sóng âm truyền trong môi trường đẳng hướng. Có hai điểm A, B nằm trên cùng
đường thẳng nỗi nguồn S và cùng bên so với nguồn. Mức cường độ âm tại A là 80 dB, tại B là 40 dB. Bỏ qua hấp thụ
âm, mức cường độ âm tại trung điểm AB là
A. 40 2 dB.
B. 40 dB.
C. 46 dB.
D. 60 dB.
Câu 2: Hai điểm M và N nằm ở cùng một phía của nguồn âm, trên cùng một phương truyền âm cách nhau một
khoảng bằng a, có mức cường độ âm lần lượt là LM = 30 dB và LN = 10 dB. Biết nguồn âm là đẳng hướng. Nếu nguồn
âm đó đặt tại điểm M thì mức cường độ âm tại N là
A. 12 dB.
B. 7 dB.
C. 11 dB.
D. 9 dB.
Câu 3: Mức cường độ âm do một nguồn âm S gây ra tại một điểm M là L. Nếu tiến thêm một khoảng d = 50 m thì
mức cường độ âm tăng thêm 10 dB. Khoảng cách SM là
A. 73,12 cm.
B. 7,312 m.
C. 73,12 m.
D. 7,312 km.
Câu 4: Nguồn âm tại O có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C cùng nằm về một
phía của O và theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A
2
OC
là a (dB), mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB). Biết OA = OB. Tính tỉ số
3
OA
81
9
27
32
A.
B.
C.
D.
16
4
8
27
Câu 5: Hai âm cùng tần số có mức cường độ âm chênh lệch nhau là 15 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là:
A. 120
B. 1200
C. 10 10 .
D. 10
Câu 6: Một nguồn âm O, phát sóng âm theo mọi phương như nhau. Hai điểm A, B nằm trên cùng đường thẳng đi qua
nguồn O và cùng bên so với nguồn. Khoảng cách từ B đến nguồn lớn hơn từ A đến nguồn bốn lần. Nếu mức cường độ
âm tại A là 60 dB thì mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng:
A. 48 dB
B. 15 dB
C. 20 dB
D. 160 dB
Câu 7: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10 W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1
m, năng lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. Biết I0 = 10-12 W/m2. Nếu mở
to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoản g cách 6 m là:
A. 102 dB
B. 107 dB
C. 98 dB
D. 89 dB
Câu ...
Luyện thi đại học KIT-1: Môn Vật Lí ( Thầy Đặng Việt Hùng) các dạng toán về sóng âm.
Hocmai.vn Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 1: Nguồn âm điểm S phát ra sóng âm truyền trong môi trường đẳng hướng. hai điểm A, B nm trên cùng
đường thẳng nỗi nguồn S và cùng bên so với nguồn. Mức cường độ âm tại A là 80 dB, tại B là 40 dB. Bỏ qua hấp thụ
âm, mức cường độ âm tại trung điểm AB là
A.
40 2 dB.
B. 40 dB. C. 46 dB. D. 60 dB.
Câu 2: Hai điểm M N nằm cùng một phía của nguồn âm, trên cùng một phương truyền âm cách nhau một
khoảng bằng a, có mức cường độ âm ln lượt là L
M
= 30 dB và L
N
= 10 dB. Biết nguồn âm là đẳng hướng. Nếu nguồn
âm đó đặt tại điểm M thì mức cường độ âm tại N là
A. 12 dB. B. 7 dB. C. 11 dB. D. 9 dB.
Câu 3: Mức cường đâm do một nguồn âm S gây ra tại một điểm M là L. Nếu tiến thêm mt khoảng d = 50 m thì
mức cường độ âm tăng thêm 10 dB. Khoảng cách SM là
A. 73,12 cm. B. 7,312 m. C. 73,12 m. D. 7,312 km.
Câu 4: Nguồn âm tại O công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C cùng nằm về một
phía của O và theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường đ âm tại A
là a (dB), mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB). Biết OA =
2
3
OB. Tính tỉ số
OC
OA
A.
81
16
B.
9
4
C.
D.
Câu 5: Hai âm cùng tn số có mc cưng đ âm chênh lch nhau là 15 dB. T s cường đ âm ca chúng là:
A. 120 B. 1200 C.
10 10
. D. 10
Câu 6: Một nguồn âm O, phát sóng âm theo mọi phương như nhau. Hai điểm A, B nằm trênng đường thẳng đi qua
nguồn O và cùng bên so với nguồn. Khoảng cách từ B đến nguồn lớn hơn từ A đến nguồn bốn lần. Nếu mức cường đ
âm tại A là 60 dB thì mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng:
A. 48 dB B. 15 dB C. 20 dB D. 160 dB
Câu 7: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10 W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1
m, năng lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. Biết I
0
= 10
-12
W/m
2
. Nếu m
to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoản g cách 6 m là:
A. 102 dB B. 107 dB C. 98 dB D. 89 dB
Câu 8: Một nguồn điểm O phát sóng âm công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng
không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt r
1
r
2
. Biết cường đ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm
tại B. Tỉ số
2
1
r
r
bằng
A. 2. B. 1/2 C. 4. D. 1/4
Câu 9: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB 80 dB.
Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M.
A. 10000 lần B. 1000 lần C. 40 lần D. 2 lần
Câu 10: Một người đứng cách nguồn âm một khoảng R. Khi người đó tiến lại gần nguồn âm một khoảng l = 126,8 m
thì thấy cường độ âm tăng gấp 3 lần. Giá trị chính xác của R là
A. 300 m B. 200 m C. 150m D. 100m
Câu 11: Hai nguồn âm nh S
1
, S
2
giống nhau (được ni với mt nguồn âm) phát ra âm thanh vi cùng một pha và cùng
cưng độ mạnh. Một người đứng đim N với S
1
N = 3 m và S
2
N = 3,375 m. Tốc đ truyn âm trong không k là 330 m/s.
m bưcng dài nhất đ ngưi đóN không nghe được âm thanh từ hai ngun S
1
, S
2
phát ra.
A. = 0,5 m B. = 0,75 m C. = 0,4m D. = 1 m
CÁC DẠNG TOÁN VỀ SÓNG ÂM
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
Giáo viên: ĐẶNG VIỆT HÙNG
Các bài tập trong tài liệu y được biên soạn kèm theo i giảng Các dạng toán vsóng âm thuộc khóa học LH
KIT-1 : Môn Vật lí (Thầy Đặng Việt Hùng) website Hocmai.vn. Để giúp các bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được
giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ng. Đsdụng hiệu quả, Bạn cần học trước i giảng Các dạng toán v
sóng âm“ sau’đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.
CÁC DẠNG TOÁN VỀ SÓNG ÂM Lí 12 - Trang 2
CÁC DẠNG TOÁN VỀ SÓNG ÂM Lí 12 - Người đăng: nhuongnguyentyt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CÁC DẠNG TOÁN VỀ SÓNG ÂM Lí 12 9 10 911