Ktl-icon-tai-lieu

Các đồng nhất thức đại số sinh bởi hàm lượng giác và áp dụng

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 918 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÁÀ
ÌÊ Æ

ÌÀ Á Æ Í æÆ
Á À ÃÀÇ À

Ä ÙÌ

ÅÒ Ì Ù

Æ ÆÀ Ì ÌÀ
ËÁÆÀ Á À Å Ä Æ
Î È Æ

ÄÍ Æ Î Æ ÌÀ

Á

ÁË

Ë ÌÇ Æ À

ÌÀ Á Æ Í æÆ ¹ Æ Å ¾¼½¿
Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäuÁÀ
ÌÊ Æ

ÌÀ Á Æ Í æÆ
Á À ÃÀÇ À

Ä ÙÌ

ÅÒ Ì Ù

Æ ÆÀ Ì ÌÀ
ËÁÆÀ Á À Å Ä Æ
Î È Æ

Á

ÁË

ÙÝòÒ Ò Ò ÈÀ Æ ÈÀ È ÌÇ Æ Ë
Å × ¼º º¼½º½¿
ÄÍ Æ Î Æ ÌÀ

È

Ë ÌÇ Æ À

Æ
Ò Ò Ó 
˺ ÌËÃÀº Æ Í éÆ Î Æ Å Í

ÌÀ Á Æ Í æÆ ¹ Æ Å ¾¼½¿
Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäu½

Å Ð 
Å Ù
½ Ò Ø Ð Ò

¾

¾½º½ Å Ø × Ò Ò Ø Ø 
 Ø Ð Ò º º
½º½º½ Ò Ò ú Ú ØùÒ Ø 
Ø Ð Ò 
½º½º¾ Å Ø × Ò Ò Ø Ø 
 Ñ× Ð Ò
½º½º¿ ÌùÒ
ØÖ Ñ Ø × öÙ Ø Ð Ò º º
½º¾ À÷ Ø Ð Ò ØÖÓÒ Ø Ñ º º º º º º º º º º º º
½º¾º½
 ÷ Ø  Ò ØÖÓÒ Ø Ñ º º º º º º º
½º¾º¾
 ÷ Ø Ð Ò Ø Ò Ô ØÖÓÒ Ø Ñ
½º¿ Å Ø × Ò ÷ Ø Ð Ò ØÖÓÒ øÒ º º º º

 Ò Ò ØØ 


¾º½ 
¾º¾ 
¾º¿ Å Ø ×
¾º¿º½
¾º¿º¾
¾º¿º¿
¾º¿º

Ò Ò ØØ 
Ò Ò ØØ 
Ò Ò Ò
È Ô ÙÝöÒ
Ô Ò ººº
È Ô ÙÝöÒ
Ô Ò ººº

× Ð òÒ ÕÙ Ò ôÒ ôÒ

× Ð òÒ ÕÙ Ò ôÒ
× Ð òÒ ÕÙ Ò ôÒ
ØØ Ñ º º º º
Ó ØÓ Ò 
ººººººººººº
Ó ØÓ Ò Ò 
ººººººººººº

¿ Å Ø × Ð Ô Ô Ò ØÖøÒ Ú Ø Ô
Ò  Ò Ò ØØ 
¿º½
Ú
¿º¾
Ú
¿º¿ Å Ø ×
 º

ÃôØ ÐÙ Ò
Ì Ð ÷Ù Ø Ñ

Ð Ò

Ñ × Ò Ú Ó× Ò
Ñ Ø Ò Ú ÓØ Ò
ºººººººººº
ØÑ ºººº
ºººººººººº
Ø Ñ º º º º
ºººººººººº

Ò ØÖøÒ ØÖÓÒ

÷Ò ÐÙ Ò Ô Ò ØÖøÒ 
ººº
÷Ò ÐÙ Ò ÷ Ô Ò ØÖøÒ
× ºº
Ò Ø Ò Ø ×
Ò
ººººººººººººººººººººº

ºººººº
ºººººº
ôÒ Ð
ºººººº

Ó

Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäu

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº×

ºº
ºº
Ò
ºº

½¼
½¾
½¾
½
½

¾

¾
¿½
¿
¿
½

¼

¼
½

Å Ù
Ò Ò Ø Ø Ð Ñ Ø ØÖÓÒ Ò Ò
Ò ÷Ñ Ò  Ò ØÖøÒ
ÌÓ Ò  Ô Ø Ò º ÷ظ  ØÖ Ò ÌÀÈÌ ÙÝòÒ Ú  Ð Ô
 ÙÝòÒ ØÓ Ò Ö Ø Ò óÙ Ò ØÓ Ò Ð òÒ ÕÙ Ò ôÒ Ò Ò Ø Ø º ÌÖÓÒ
 ó Ø ØÙÝöÒ × Ò ôÒ  ó Ø × Ò
  Ô Ò óÙ ØÓ Ò
Úó Ô Ò ØÖøÒ ¸ Ø Ô Ò ØÖøÒ Ú ÷ Ø Ô Ò ØÖøÒ ººº 
Ò
 Ô Ò  Ò Ò ØØ × ×Ò
Ñ Ð Ò º À ÷Ò Ò Ý
 Ø Ð ÷Ù ØùÒ ÷ Ø Ò Úó Ú Ò ó Ò Ý Ò 
 ó Ô Ò óÙº
ö Ô Ò Ò Ù Ù Ø Ô Ú Ò Ý Ñ Ò ÌÓ Ò Ô Ø Ò ¸
ÐÙ Ò Ú Ò Ò Ò Ø Ø × × Ò
ÑÐ Ò Ú Ô Ò
Ò Ñ ÷Ø Ò Ú
ÕÙÝôØ  ØÓ Ò Ð òÒ ÕÙ Ò ôÒ Ò Ò Ø Ø 
× ×Ò
Ñ Ð Ò º ÄÙ Ò Ú Ò  Ö Ð Ñ Ò º
Ò ½ ¹ ÆòÙ Ñ Ø × Ò Ò Ø Ø 
 Ñ× Ú
Ø 
Ð Ò ¸ Ò Ø ØÖøÒ Ý  ÷ Ø Ð Ò ØÖÓÒ Ø Ñ Ú
Ñ Ø × Ò ÷ Ø Ð Ò ØÖÓÒ øÒ º
Ò ¾ ¹ ÌÖøÒ Ý  Ò Ò Ø Ø × Ð òÒ ÕÙ Ò ôÒ Ñ × Ò¸
Ñ Ó× Ò¸ Ñ Ø Ò Ú Ñ ÓØ Ò º ÷Ø ØÖÓÒ Ò Ò Ý Ò ØÖøÒ
ÝÑ Ø× Ò Ò ØØ ÑÚ Ô Ò 
Ò Ò ØØ Ñ ö
× Ò Ö  ØÓ Ò Úó Ò Ñ Ò Ò Ø ¸ Ø Ò Ø Ð Ò 
ØÖÓÒ Ø Ñ º
Ò ¿ ¹ Ë Ò  Ò Ò Ø Ø × ÒòÙ Ò ¾ ö
Ú ÷Ò ÐÙ Ò Ô Ò ØÖøÒ ¸ Ú ÷Ò ÐÙ Ò ÷ Ô Ò ØÖøÒ
׺
È Ò Ù  Ò ØÖøÒ Ý Ñ Ø × Ò Ø Ò Ø ×

Ò ôÒ Ð Ò º
ö Ó Ò Ø Ò ÐÙ ...
Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäu http://lrc.tnu.edu.vn/
Các đồng nhất thức đại số sinh bởi hàm lượng giác và áp dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các đồng nhất thức đại số sinh bởi hàm lượng giác và áp dụng - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Các đồng nhất thức đại số sinh bởi hàm lượng giác và áp dụng 9 10 759