Ktl-icon-tai-lieu

Các hướng nghiên cứu sinh tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục I
DỰ KIẾN CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2013

(Kèm theo Thông báo tuyển sinh SĐH số: 4012 /TB-HV ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc Học viện)

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, MÃ SỐ: 62 58 02 05
TT

Tên đề tài, hướng nghiên cứu

Giáo viên hướng dẫn

1

Động lực học công trình đường ô tô và sân bay

2

Đánh giá chất lượng mặt đường ô tô và sân bay

3

Ngiên cứu ứng dụng bê tông nhựa Polymer trong điều kiện Việt Nam

4

Động lực học nền đường sân bay

TS. Dương Tất Sinh
GS. TS. Hà Huy Cương
TS. Dương Tất Sinh
TS. Dương Tất Sinh
GS. TS. Nguyễn Xuân Đào
PGS. TS. Phạm Cao Thăng

5

Kết cấu áo đường mềm đường ô tô chịu tải trọng động

PGS. TS. Phạm Cao Thăng

Số lượng NCS có thể
hướng dẫn

01
01
01
01
01

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT, MÃSỐ: 62 52 58 06
TT

1
2

3

Tên đề tài, hướng nghiên cứu

Nghiên cứu các vấn đề về địa kỹ thuật và xây dựng công trình ngầm.
Nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng (ƯSBD) trong môi trường đất
đá xung quanh đường hầm sau khi đào: Có xét đến ảnh hưởng yếu tố thời
gian; Có xét đến tương tác giữa kết cấu và môi trường; có xét đến các ảnh
hưởng của tải trọng động do thi công…
Nghiên cứu tính toán kết cấu vỏ hầm chịu sóng nổ có xét đến tương tác
giữa kết cấu và môi trường đất đá xung quanh đường hầm

Giáo viên hướng dẫn

Số lượng NCS có thể
hướng dẫn

GS.TS Đỗ Như Tráng

01

TS Lê Đình Tân
TS Cao Chu Quang

01

TS Lê Đình Tân
TS Cao Chu Quang

01

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khoan nổ mìn trong thi công xây dựng các TS Lê Đình Tân
đường hầm quân sự trong các điều kiện đất đá có độ cứng khác nhau
TS Cao Chu Quang
Nghiên cứu các giải pháp thi công đường hầm quân sự trong điều kiện đất TS Lê Đình Tân
TS Cao Chu Quang
đá yếu, phức tạp có nhiều phay đứt gẫy
- Nghiên cứu xác định tham số nổ hợp lý trong thi công đường hầm.
- Nghiên cứu nổ tạo nhẵn trong thi công hầm.
Nghiên cứu sóng nổ trong môi trường đất và tương tác giữa sóng nổ với
kết cấu công trình.
Sử dụng phương pháp hạt không lưới, phương pháp PTHH, mô phỏng
montecarlo giải quyết các vấn đề cơ học đặt ra khi xây dựng công trình đặc biệt.
- Nghiên cứu giải quyết các vấn đề về kết cấu công trình. Thiết kế, đánh
giá hiệu quả kết cấu máy xây dựng.
- Nghiên cứu giải quyết các vấn đề liên quan đến ngụy trang công trình
Quân sự trong chiến tranh công nghệ cao.
Nghiên cứu, giải quyết các vấn đề cơ học đặt ra khi xây dựng công trình
Quốc phòng.
- Nghiên cứu lan truyền sóng ...
Ph lc I
D KIN CÁC HƯỚNG NGHIÊN CU XÉT TUYN NGHIÊN CU SINH NĂM 2013
(Kèm theo Thông báo tuyn sinh SĐH s: 4012 /TB-HV ngày 27 tháng 12 năm 2012 ca Giám đốc Hc vin)
CHUYÊN NGÀNH: K THUT XÂY DNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, MÃ S: 62 58 02 05
TT
Tên đề tài, hướng nghiên cu Giáo viên hướng dn
S lượng NCS có th
hướng dn
1
Động lc hc công trình đường ô tô và sân bay
TS. Dương Tt Sinh
GS. TS. Hà Huy Cương
01
2
Đánh giá cht lượng mt đường ô tô và sân bay TS. Dương Tt Sinh 01
3
Ngiên cu ng dng bê tông nha Polymer trong điu kin Vit Nam
TS. Dương Tt Sinh
GS. TS. Nguyn Xuân Đào
01
4
Động lc hc nn đường sân bay PGS. TS. Phm Cao Thăng 01
5
Kết cu áo đường mm đường ô tô chu ti trng động PGS. TS. Phm Cao Thăng 01
CHUYÊN NGÀNH: K THUT XÂY DNG CÔNG TRÌNH ĐẶC BIT, MÃS: 62 52 58 06
TT
Tên đề tài, hướng nghiên cu Giáo viên hướng dn
S lượng NCS có th
hướng dn
1
Nghiên cu các vn đề v địa k thut và xây dng công trình ngm.
GS.TS Đỗ Như Tráng 01
2
Nghiên cu trng thái ng sut - biến dng (ƯSBD) trong môi trường đất
đá xung quanh đường hm sau khi đào: Có xét đến nh hưởng yếu t thi
gian; Có xét đến tương tác gia kết cu và môi trường; có xét đến các nh
hưởng ca ti trng động do thi công…
TS Lê Đình Tân
TS Cao Chu Quang
01
3
Nghiên cu tính toán kết cu v hm chu sóng n có xét đến tương tác
gia kết cu và môi trường đất đá xung quanh đường hm
TS Lê Đình Tân
TS Cao Chu Quang
01
Các hướng nghiên cứu sinh tại Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hướng nghiên cứu sinh tại Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Các hướng nghiên cứu sinh tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 743