Ktl-icon-tai-lieu

Các kỹ năng phỏng vấn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ ÁN QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
VỪA VÀ NHỎ (SMEDF)

Liên Minh Châu Âu

Cộng hòa XHCN Việt Nam

Chương trình Đào tạo

Các Kỹ Năng Phỏng Vấn
Tài liệu này được Phái đoàn của Uỷ ban Châu Âu tại Việt Nam tài trợ
thông qua Dự án Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEDF)

Bản quyền thuộc về SMEDF
Nhóm soạn thảo:
Kim Whitaker, Trưởng nhóm
Hà Nguyên, Chuyên gia tư vấn
Nguyễn Thị Minh Hương, Chuyên gia tư vấn
Dịch Anh - Việt:
Trung tâm đào tạo Ngân Hàng (BTC)

1

Héi th¶o Kü n¨ng pháng vÊn
(SMEDF)

Tãm lîc néi dung héi th¶o
(dµnh cho Gi¶ng viªn)

B¶n dù th¶o sè 1 - Th¸ng 8 n¨m 2006
Giíi thiÖu

2

Héi th¶o nµy ®îc triÓn khai ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c c¸n bé t¹i bèn ng©n hµng th¬ng m¹i cña
ViÖt nam lµm viÖc trong khu«n khæ Ch¬ng tr×nh Hç trî cña Quü Ph¸t triÓn Doanh nghiÖp Võa vµ
Nhá (SMEDF) ®èi víi Dù ¸n Cho vay cña c¸c Tæ chøc TÝn dông ®îc tµi trî bëi Héi ®ång Ch©u ¢u.
Môc ®Ých cña héi th¶o nh»m n©ng cao kü n¨ng pháng vÊn cho c¸c c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm thu nhËp
th«ng tin ®Ó thùc hiÖn cho vay trung vµ dµi h¹n cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.
V× héi th¶o ®îc thiÕt kÕ cho c¸c c¸n bé lµm viÖc cho c¸c ng©n hµng kh¸c nhau nªn néi dung sÏ tËp
trung vµo viÖc cung cÊp cho häc viªn nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ nh÷ng nguyªn t¾c cÇn thiÕt ®Ó thùc
hiÖn cuéc pháng vÊn cã hiÖu qu¶. Héi th¶o sÏ kh«ng ®i vµo chi tiÕt cña quy tr×nh lËp ®¬n xin vay cña
tõng ng©n hµng.
Thµnh phÇn tham dù
Héi th¶o ®îc thiÕt kÕ dµnh cho tÊt c¶ c¸n bé nh©n viªn tham gia tÝch cùc vµo viÖc thu thËp th«ng tin
®Ó hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vay trung vµ dµi h¹n. C¸c thµnh viªn tham gia do c¸c ng©n
hµng tù chän dùa trªn tµi liÖu tãm t¾t do Quü hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá cung cÊp.
Sè lîng häc viªn
Héi th¶o sÏ sö dông ph¬ng ph¸p ®µo t¹o th«ng qua sù tham gia tÝch cùc cña häc viªn, do ®ã, ®Ó cho
thËt hiÖu qu¶, sè lîng häc viªn tèi ®a cho mçi héi th¶o kh«ng ®îc vît qu¸ 24 ngêi. Liªn quan ®Õn
c«ng t¸c chuÈn bÞ, sè lîng häc viªn tèi u nªn lµ béi sè cña 3. §iÒu nµy lµ yªu cÇu v× trong mét ho¹t
®éng quan träng nhÊt cña héi th¶o lµ tham gia vai diÔn pháng vÊn, c¸c häc viªn sÏ ® îc chia lµm 3
nhãm lµm viÖc.
Ph¬ng ph¸p vµ tµi liÖu gi¶ng d¹y
Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y chñ yÕu lµ cung cÊp cho häc viªn c¬ héi tù häc tÝch cùc th«ng qua c¸c ph¬ng
ph¸p nh th¶o luËn, ®ãng vai, lµm bµi tËp theo nhãm vµ ph©n tÝch c¸c nghiªn cøu t×nh huèng thùc tÕ.
VËn dông ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cã sù tham gia tÝch cùc cña häc viªn liªn quan mËt thiÕt ®Õn ®Þa
®iÓm ®îc lùa chän cho héi th¶o (xem chi tiÕt díi ®©y).
Tµi liÖu trî häc sÏ lµ m...
Chương trình Đào tạo
Các Kỹ Năng Phỏng Vấn
Tài liệu này được Phái đoàn của Uỷ ban Châu Âu tại Việt Nam tài trợ
thông qua Dự án Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEDF)
Bản quyền thuộc về SMEDF
Nhóm soạn thảo:
Kim Whitaker, Trưởng nhóm
Hà Nguyên, Chuyên gia tư vấn
Nguyễn Thị Minh Hương, Chuyên gia tư vấn
Dịch Anh - Việt:
Trung tâm đào tạo Ngân Hàng (BTC)
1
Liên Minh Châu Âu
Cộng hòa XHCN Việt Nam
DỰ ÁN QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
VỪA VÀ NHỎ (SMEDF)
Các kỹ năng phỏng vấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các kỹ năng phỏng vấn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Các kỹ năng phỏng vấn 9 10 615