Ktl-icon-tai-lieu

Cách đánh Thương Hiệt

Được đăng lên bởi tudaigiang20102010
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
熟記巧背 - 倉頡輸入法
倉頡碼字根和輔助字形
倉頡碼字根有:日月金木水火土竹戈十大中一弓人心手口尸廿山女田
卜,共 24 個,不包括
「難」。
每個字根都代表不同的輔助字
形,輔助字形即是一個漢字中
的某個部件 (以下漢字中紅色
部分)。
紅色部分為倉頡碼所代表的輔助字形

- 1 / 13 -

* 「非」倉頡碼為「中一卜卜卜」,而第五代倉碼為「中一尸卜」。

以上的輔助字形當然不能涵蓋所有漢字,所以對於一些較複雜的漢字部
件便採用「難」字的方法。如以下的例子:

字形中紅色部分便以「難」為倉頡碼。

- 2 / 13 -

倉頡碼字例
下表是每個倉頡碼所組成的例字,這些例字都是精挑細選的,很具代表
性,所以最好把它們全都背下。
日 明:日月   昌:日日   巴:日山
月 肝:月一十  同:月一口  冗:月竹弓
  見:月山竹山  然:月大火  愛:月月心水
金 針:金十   公:金戈   匹:尸金
  貝:月几山金  曾:金田日
木 林:木木   寸:木戈   也:心木
  于:一木   朮:戈十金(不是:戈木)
水 淼:水水水  受:月月水  漆:水木人水
火 炎:火火   尚:火月口  景:日卜口火
  焦:人土火  細:女火田
土 圭:土土   吉:土口

竹 策:竹木月  禾:竹木   几:竹弓
  八:竹人   爪:竹中人
戈 戒:戈廿   勺:心戈   至:一戈土
  床:戈木
十 古:十口   未:十木   宋:十木
大 太:大戈   爻:大大   有:大月
  力:大尸   病:大一人月
中 串:中中   申:中田中  聿:中手
  肅:中難   裕:中金人口
一 不:一火   百:一日   反:竹水(不是:一水)
  仄:一人   汞:一水   刁:尸一
  次:戈一弓人

- 3 / 13 -

弓 引:弓中   丁:一弓   子:弓木
  夕:弓戈   欠:弓人   風:竹弓竹中戈
  凡:竹弓戈  乞:人弓   陳:弓中木田

人 全:人一土  伙:人火   家:十一尸人
  午:人十   入:人竹
心 必:心竹   忡:心中   代:人戈心
  皆:心心竹日  句:心口   恭:廿金心
  切:心尸竹  也:心木   屯:心山
  尼:尸心
手 春:手大日  契:手竹大  找:手戈
  年:人手   半:火手   夫:手人
  拳:火手手
口 只:口金   巳:口山   吐:口土
  民:口女心

尸 尺:尸人   刀:尸竹   耳 :尸十
  己:尸山   巨:尸尸   成:戈竹尸
廿 甘:廿一   苗:廿田   共:廿金
  羊:廿手   井:廿廿   聯:尸十女戈
  並:廿廿金  升:竹廿   血:竹月廿
  芬:廿金尸竹
山 出:山山   凶:山大   光:火一山
  逆:卜廿山
女 好:女弓木  災:女女火  系:竹女戈火
  壯:女一土  收:女中人大  衣:卜竹女
田 胃:田月   困:田木   母:田卜戈
卜 卦:土土卜  六:卜金   卓:卜日十
  外:弓戈卜  主:卜土   斗:卜十
  運:卜月十十
難 難:廿人人土

- 4 / 13 -

字形結構與取碼原則
倉頡輸入法把每個漢字分成不同的結構,如下表。每個結構最多取三個
碼,最少取一個碼。
「倉頡部首」即「左」或「上」結構,最多取二個碼,就好像中文字的
部首一樣,但漢字的部首可以在左右上下方,但倉頡部首只規定「左」
或「上」方。
「首碼」即第一個碼,是該字形結構的最左或最上方的部件。如「六」
的最左或最上方的部件是「亠」,故該結構的倉頡碼為「卜」。
「二碼」是除了「首碼」的部分外,緊接着的部件。如「陡」的右邊結
構「走」,首碼是「土」,二碼是「卜」,尾碼是「人」。
「尾碼」是漢字的最右或最下方的部件。如「總」的「尾碼」是最右下
方的「心」,故「總」的尾碼是「心」。
字形結構
左右

左中右

取碼原則
左邊最多取兩個碼,即「首」、
「尾」兩個。
右邊最多取三個碼,即「首」、
「二」、「尾」三個碼。

左邊最多取兩個碼,即「首」、
「尾」兩個。
中間部分最多取兩個碼,也是
「首」、尾」兩個。
右邊部分取最後一個碼,即「尾」
一個。

- 5 / 13 -

字例
左

右

總 女火

竹田心

碼 一口

尸手火

即 日戈

尸中

檔 木

火月田

左

中

右

徵 竹人 山土 大
樹 木

土廿 戈

例 人

一弓 弓

擬 手

心大 人

字形結構
上下

取碼原則

字例

上面部分最多取兩個碼,即「首」、
上
「尾」兩個。
下面部分最多取三個碼,即「首」、 資 戈人
「二」、尾」三個。
筒 竹
與「左右」結構取碼原則相同。
基 廿金
想 木山

下
月山金
月一口
土
心

上中下

上面最多取兩個碼,「首」、「尾」
上 中
下
兩個。
裏 卜 田土 女
中間部分最多取兩個碼,也是
「首」、尾」兩個。
賣 土 田中 金
下面部分取最後一個碼,「尾」一
個。
與「左中右」結構取碼原則相同。

外內

外部最多取兩個碼,即「首」、
「尾」兩個。
內部最多取三個碼,即「首」、
「二」、「尾」。

連體字

難於分辨上下或左右結構的為「連
體字」。
連體字只取四個字碼,即「首」、
「二」、「三」、「尾」碼。

外

內

間 日弓

日

關 日弓

女戈廿

回 田

口

圖 田

口卜田

為 戈大弓火
馬 尸手尸火
鳥 竹日卜火
島 竹日卜山

- 6 / 13...
熟記巧背 - 倉頡輸入法
倉頡碼字根和輔助字形
廿
24
(
)
紅色部分為倉頡碼所代表的輔助字形
- 1 / 13 -
Cách đánh Thương Hiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách đánh Thương Hiệt - Người đăng: tudaigiang20102010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Cách đánh Thương Hiệt 9 10 668