Ktl-icon-tai-lieu

cách đo transitor

Được đăng lên bởi yeu-nhac-nhoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1977 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2. Nguyên tắc hoạt động của Transistor.
* Xét hoạt động của Transistor NPN .

Mạch khảo sát về nguyên tắc hoạt
động của transistor NPN
Ta cấp một nguồn một chiều UCE vào hai cực C và E trong đó (+) nguồn vào cực C và (-)
nguồn vào cực E.
Cấp nguồn một chiều UBE đi qua công tắc và trở hạn dòng vào hai cực B và E , trong đó
cực (+) vào chân B, cực (-) vào chân E.
Khi công tắc mở , ta thấy rằng, mặc dù hai cực C và E đã được cấp điện nhưng vẫn
không có dòng điện chạy qua mối C E ( lúc này dòng IC = 0 )
Khi công tắc đóng, mối P-N được phân cực thuận do đó có một dòng điện chạy từ (+)
nguồn UBE qua công tắc => qua R hạn dòng => qua mối BE về cực (-) tạo thành dòng
IB
Ngay khi dòng IB xuất hiện => lập tức cũng có dòng IC chạy qua mối CE làm bóng đèn
phát sáng, và dòng IC mạnh gấp nhiều lần dòng IB
Như vậy rõ ràng dòng IC hoàn toàn phụ thuộc vào dòng IB và phụ thuộc theo một công
thức .
IC = β.IB
Trong đó IC là dòng chạy qua mối CE
IB là dòng chạy qua mối BE
β là hệ số khuyếch đại của Transistor
Giải thích : Khi có điện áp UCE nhưng các điện tử và lỗ trống không thể vượt qua mối
tiếp giáp P-N để tạo thành dòng điện, khi xuất hiện dòng IBE do lớp bán dẫn P tại cực B
rất mỏng và nồng độ pha tạp thấp, vì vậy số điện tử tự do từ lớp bán dẫn N ( cực E )
vượt qua tiếp giáp sang lớp bán dẫn P( cực B ) lớn hơn số lượng lỗ trống rất nhiều, một
phần nhỏ trong số các điện tử đó thế vào lỗ trống tạo thành dòng IB còn phần lớn số
điện tử bị hút về phía cực C dưới tác dụng của điện áp UCE => tạo thành dòng ICE chạy
qua Transistor.
* Xét hoạt động của Transistor PNP .
Sự hoạt động của Transistor PNP hoàn toàn tương tự Transistor NPN nhưng cực tính c ủa
các nguồn điện UCE và UBE ngược lại . Dòng IC đi từ E sang C còn dòng IB đi từ E sang
B.

Ký hiệu & hình dạng của Transistor
Nội dung : Ký hiệu của Transistor trên sơ đồ và trên thân , Hình dạng thực tế, Cách xác
định chân của Transistor.
-------------------------------------------------------------------------------1. Ký hiệu & hình dáng Transistor .

Ký hiệu của Transistor

Transistor công xuất nhỏ Transistor công xuất lớn
2. Ký hiệu ( trên thân Transistor )
* Hiện nay trên thị trường có nhiều loại Transistor của nhiều nước sản xuất nhưng thông
dụng nhất là các transistor của Nhật bản, Mỹ và Trung quốc.
Transistor Nhật bản : thường ký hiệu là A..., B..., C..., D... Ví dụ A564, B733, C828,
D1555 trong đó các Transistor ký hiệu là A và B là Transistor thuận PNP còn ký hiệu là C
và D là Transistor ngược NPN. các Transistor A và C...
2. Nguyên t c ho t ng c a Transistor. độ
* Xét ho t ng c a Transistor NPN . độ
M ch kh o sát v nguyên t c ho t
ng c a transistor NPNđộ
Ta c p m t ngu n m t chi u UCE vào hai c c C và E trong ó (+) ngu n vào c c C và (-) đ
ngu n vào c c E.
C p ngu n m t chi u UBE i qua công t c và tr h n dòng vào hai c c B và E , trong ó đ đ
c c (+) vào chân B, c c (-) vào chân E.
Khi công t c m , ta th y r ng, m c dù hai c c C và E ã c c p i n nh ng v n đ đượ đ ệ ư
không có dòng i n ch y qua m i C E ( lúc này dòng IC = 0 )đ ệ
Khi công t c óng, m i P-N c phân c c thu n do ó có m t dòng i n ch y t (+) đ đượ đ đ ệ
ngu n UBE qua công t c => qua R h n dòng => qua m i BE v c c (-) t o thành dòng
IB
Ngay khi dòng IB xu t hi n => l p t c c ng có dòng IC ch y qua m i CE làm bóng èn ũ đ
phát sáng, và dòng IC m nh g p nhi u l n dòng IB
Nh v y rõ ràng dòng IC hoàn toàn ph thu c vào dòng IB và ph thu c theo m t công ư
th c .
IC = .IBβ
Trong ó IC là dòng ch y qua m i CEđ
IB là dòng ch y qua m i BE
là h s khuy ch i c a Transistorβ ế đ
Gi i thích : Khi có i n áp UCE nh ng các i n t và l tr ng không th v t qua m i đ ệ ư đ ượ
ti p giáp P-N t o thành dòng i n, khi xu t hi n dòng IBE do l p bán d n P t i c c B ế để đ ệ
r t m ng và n ng pha t p th p, vì v y s i n t t do t l p bán d n N ( c c E ) độ đ ệ
v t qua ti p giáp sang l p bán d n P( c c B ) l n h n s l ng l tr ng r t nhi u, m t ượ ế ơ ượ
ph n nh trong s các i n t ó th vào l tr ng t o thành dòng IB còn ph n l n s đ ệ đ ế
i n t b hút v phía c c C d i tác d ng c a i n áp UCE => t o thành dòng ICE ch y đ ệ ướ đ ệ
qua Transistor.
* Xét ho t ng c a Transistor PNP . đ
S ho t ng c a Transistor PNP hoàn toàn t ng t Transistor NPN nh ng c c tính c a độ ươ ư
các ngu n i n UCE và UBE ng c l i . Dòng IC i t E sang C còn dòng IB i t E sang đ ệ ượ đ đ
B.
cách đo transitor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách đo transitor - Người đăng: yeu-nhac-nhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
cách đo transitor 9 10 409