Ktl-icon-tai-lieu

cách tính đạo hàm hợp

Được đăng lên bởi minhcanww
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Định nghĩa:
Giả sử phương trình
lập x và y:

(1) xác định với u, v là hàm số của các biến độc

(2) thì khi đó z được gọi là hàm số hợp của các biến số x và
y thông qua 2 biến trung gian u và v.
Như vậy z cũng có thể biểu diễn như hàm 2 biến x, y:
(3)
Ví dụ: Cho

Khi

đó:
Tình huống:
Nếu ta cần khảo sát đạo hàm của hàm số hợp thì có thể viết hàm số dưới dạng
tường minh theo 2 biến x, y. Tuy nhiên, với hàm trên thì việc lấy đạo hàm riêng
sẽ rất khó khăn. Hoặc nếu hàm số chưa xác định được công thức, ví
dụ:

hoặc

thì làm sao tính được các đạo

hàm riêng

2. Định lý: (Tính

từ (1), (2) mà không dùng (3)

Cho z = f(u,v) và u, v là các hàm của hai biến u = u(x,y) và v = v(x,y). Cho các
hàm z, u, v khả vi tại

các điểm tương ứng. Khi đó, z = f(u,v) có các đạo hàm riêng

xác định bởi

công thức:
;
3. Quy tắc Xích để xác định công thức tính đạo hàm cho hàm hợp:

- Dòng 1: Viết hàm cần tính đạo hàm z
- Dòng 2: Xác định các biến trung gian có trong hàm z. Ví dụ: (u,v)
- Dòng 3: xác định biến cần lấy đạo hàm.
Ví dụ x- Nối z với các biến trung gian u, v bằng những đoạn kẻ. Mỗi đoạn kẻ
tương ứng với phép lấy đạo hàm.
- Nếu u, v là những biến phụ thuộc x thì nối u với x bằng 1 đường kẻ; nối v với x
bằng 1 đường kẻ. Các đường kẻ trên chính là các phép toán lấy đạo hàm riêng.
- Tổng hợp tất cả các cách nối được từ z đến x ta sẽ có công thức tính đạo hàm
của z theo x.
4. Một số trường hợp tổng quát:

1. Với z = f(u,v, w) , trong đó u = u(t), v = v(t), w = w(t)Khi đó: z là hàm số hợp
của 1 biến số t thông qua 3 biến trug gian u, v, w.
Bấy giờ, đạo hàm của z theo t được xác định(do z, u, v, w đều là hàm theo 1
biến t nên đạo hàm là đạo hàm thường)

Áp dụng: tính

, nếu

Tương tự quy tắc trên, ta có:

, với

Nghĩa là:

Hay:

Ví dụ 1: Tính

nếu

với y = f(x).

Trong ví dụ này, ta cần chú ý và phân biệt ý nghĩa của hai ký hiệu
tiên, ký hiệu

Đầu

chỉ z là hàm

theo 1 biến x, trong khi đó, biểu thức xác định của z là:
nên với ký
hiệu này ta sẽ hiểu là z là hàm số hợp của 1 biến x thông qua biến trung
gian y.Còn ký hiệu,

chỉ đạo hàm riêng của z theo

biến x, điều này được hiểu là z là hàm hai theo 2 biến độc lập x, y.Như
vậy:
Còn:

Ví dụ 2: Tìm
biết
Bạn có thể lập sơ đồ xích cho 3 biến r, s, t để xác định công thức tính đạo hàm

như sau:
Dựa vào sơ đồ trên, ta có: , Việc còn lại bạn làm tiếp tục nhé.

Ví dụ 3: Tìm
Ta đặt:

thì f là hàm số hợp của 2 biến x, y thông qua 2

biến trung gian u, v.Khi đó:

4. Đạo hàm cấp 2 của hàm số hợp 2 biến:
Giả sử z là hàm số hợp theo 2 biế...
1. Định nghĩa:
Giả sử phương trình (1) xác định với u, v là hàm số của các biến độc
lập x và y:
(2) thì khi đó z được gọi là hàm số hợp của các biến số x và
y thông qua 2 biến trung gian u và v.
Như vậy z cũng có thể biểu diễn như hàm 2 biến x, y: (3)
Ví dụ: Cho Khi
đó:
Tình huống:
Nếu ta cần khảo sát đạo hàm của hàm số hợp thì có thể viết hàm số dưới dạng
tường minh theo 2 biến x, y. Tuy nhiên, với hàm trên thì việc lấy đạo hàm riêng
sẽ rất khó khăn. Hoặc nếu hàm số chưa xác định được công thức, ví
dụ: hoặc thì làm sao tính được các đạo
hàm riêng
2. Định lý: (Tính từ (1), (2) mà không dùng (3)
Cho z = f(u,v) và u, v là các hàm của hai biến u = u(x,y) và v = v(x,y). Cho các
hàm z, u, v khả vi tại
các điểm tương ứng. Khi đó, z = f(u,v) có các đạo hàm riêng xác định bởi
công thức:
;
3. Quy tắc Xích để xác định công thức tính đạo hàm cho hàm hợp:
cách tính đạo hàm hợp - Trang 2
cách tính đạo hàm hợp - Người đăng: minhcanww
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
cách tính đạo hàm hợp 9 10 675