Ktl-icon-tai-lieu

Cách tính tích phân

Được đăng lên bởi Kun Mun
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tích phân ôn thi đại học

Võ Hữu Quốc

CÁC DẠNG TÍCH PHÂN VÀ CÁCH TÍNH
A - TÍCH PHÂN HÀM PHÂN THỨC: Dạng

P ( x)
Q( x)

Dạng 1: Bậc của tử lớn hơn (hay bằng) bậc của mẫu:
Cách giải: Ta thực hiện phép chia đa thức cho đa thức
1

Ví dụ 1: I = ∫
0

b

Chú ý: I = ∫
a

2 x 2 + 3x + 5
19 

dx = ∫  2 x + 7 +
dx =
x−2
x−2
0
1

(x

2

+ 7 x + 19 ln | x − 2 |) |10

1
dx (Rất quan trọng trong tích phân hữu tỉ)
ax + bx + c
2

1
A
B
=
+
giải ra tìm A, B
ax + bx + c x − x1 x − x2

TH1: Mẫu có 2 nghiệm. Đặt
1

Ví dụ 2: I = ∫
0

2

1

1
1
dx = ∫
dx .
2
x + 3x + 2
( x + 1)( x + 2)
0

Làm ngài nháp:
 A+ B = 0
 A =1
1
A
B
A( x + 2) + B ( x + 1) ( A + B ) x + 2 A + B
=
+
=
=
⇒
⇔
( x + 1)( x + 2) x + 1 x + 2
( x + 1)( x + 2)
( x + 1)( x + 2)
 2 A + B = 1  B = −1
1
1
1
1
1
1 
 1
1
Khi đó I = ∫ 2
dx = ∫
dx = ∫ 
−
dx = ( ln | x + 1| − ln | x + 2 |) |0
x + 3x + 2
( x + 1)( x + 2)
x +1 x + 2 
0
0
0

TH2: Mẫu có 1 nghiệm. Phân tích ax 2 + bx + c = a ( x − x0 ) . Tính trực tiếp
2

1

Ví dụ 3: I = ∫
0

−1 1
1
1
dx = ∫
dx =
|0
2
2
x + 4x + 4
x+2
( x + 2)
0
1

2

b
∆
b 
∆ 
TH3: Mẫu vô nghiệm. Phân tích ax + bx + c = a  x +  − 2  . Đặt x + = − 2 tan t
2a
4a
2a  4a 

2

1

Ví dụ 4: I = ∫
0

1

1
1
dx = ∫
dx
2
2
x + 4x + 7
(
x
+
2)
+
3
0

Đặt x + 2 = 3 tan t ⇒ dx = 3(1 + tan 2 t )dt . đổi cận x = 0 ⇒ t = Arc tan
arctan 3/ 3

khi đó I =

2
3
, x = 1 ⇒ t = Arc tan
3
3

arctan 3/ 3

arctan 3/ 3

1
1
1
1 arctan 3/
2
2
.(1
+
tan
t
)
dt
=
.(1
+
tan
t
)
dt
=
dt
=
t |arctan 2/
2
∫
∫
2
3(tan
t
+
1)
3
3
(
3
tan
t
)
+
3
3
arctan 2/ 3
arctan 2/ 3

∫

arctan 2/

Đặc biệt: + I = ∫
1

1
dx . Đặt
x +a

a tan t = x

2

+ I =∫

3
3

1
dx là dạng TH1 (a > 0)
x −a
2

1
dx . Đặt x = 5 tan t . Giải hoàn toàn tương tự Ví dụ 4
x +5

Ví dụ 5: a) I = ∫

2

0

1

b) I = ∫
0

1

1
1
dx = ∫
dx . Giải tương tự Ví dụ 2
2
x −5
0 ( x − 5)( x + 5)

Dạng 2: Một số phép biến đổi thường dùng (phải nhớ từng dạng và cách biến đổi)
(ax + b) n
1
ax + b
 ax + b 
dx = ∫ 
dx . Từ đây đặt t =
.
n+2
2
(cx + d )
cx + d
 cx + d  (cx + d )
n

+ I =∫

3

(2 x + 3)3
1
2x + 3
−10
 2x + 3 
dx = ∫ 
dx . Đặt t =
⇒ dt =
dx
Ví dụ 6: a) I = ∫
.
5
2
2
(4
x
+
1)
4
x
+
1
(4
x
+
1)
4
x
+
1
(4
x
+
1
)


0
0
1

1

 – Facebook: facebook.com/mathvn.com

1



Tích phân ôn thi đại học
( x + 2)5
(3 x − 5)7
0

Võ Hữu Quốc

(5 x − 2) 2
(3 x + 1) 4
0

1

1

* Tương tự: 1/ I = ∫

2/ I = ∫

b) Áp dụng phương pháp trên:
1

1

1

1
1
1
1
1
dx = ∫
dx = ∫
.
.
dx
3
3
3
5
6
(2 x +...
Tích phân ôn thi đại hc
www.MATHVN.com
Võ Hu Quc
www.MATHVN.comFacebook: facebook.com/mathvn.com
1
CÁC DNG TÍCH PHÂN VÀ CÁCH TÍNH
A - TÍCH PHÂN HÀM PHÂN THC: Dng
( )
( )
P x
Q x
Dng 1: Bc ca t ln hơn (hay bng) bc ca mu:
Cách gii: Ta thc hin phép chia đa thc cho đa thc
Ví d 1:
1 1
2
0 0
2 3 5 19
2 7
2 2
x x
I dx x dx
x x
+ +
= = + +
=
(
)
2 1
7 19ln | 2 | |
x x x+ +
Chú ý:
2
1
b
a
I dx
ax bx c
=
+ +
(Rt quan trng trong tích phân hu t)
TH1: Mu có 2 nghim. Đặt
2
1
ax bx c
+ +
1 2
A B
x x x x
= +
gii ra tìm A, B
Ví d 2:
1 1
2
0 0
1 1
3 2 ( 1)( 2)
I dx dx
x x x x
= =
+ + + +
.
Làm ngài nháp:
0 1
1 ( 2) ( 1) ( ) 2
2 1 1
( 1)( 2) 1 2 ( 1)( 2) ( 1)( 2)
A B A
A B A x B x A B x A B
A B B
x x x x x x x x
+ = =
+ + + + + +
= + = =
+ = = −
+ + + + + + + +
Khi đó
( )
1 1 1
0
2
0 0 0
1 1 1 1
ln | 1| ln | 2 | |
3 2 ( 1)( 2) 1 2
I dx dx dx x x
x x x x x x
= = = = + +
+ + + + + +
TH2: Mu có 1 nghim. Phân tích
( )
2
0
ax bx c a x x
+ + =
. Tính trc tiếp
Ví d 3:
1 1
1
2 2
0 0
1 1 1
|
4 4 ( 2) 2
I dx dx
x x x x
= = =
+ + + +
TH3: Mu vô nghim. Phân tích
2
2
2
2 4
b
ax bx c a x
a a
+ + = +
. Đặt
2
tan
2 4
b
x t
a a
+ =
Ví d 4:
1 1
2 2
0 0
1 1
4 7 ( 2) 3
I dx dx
x x x
= =
+ + + +
Đặt
2
2 3 tan 3(1 tan )
x t dx t dt
+ = = +
. đổi cn
2 3
0 tan , 1 tan
3 3
x t Arc x t Arc= = = =
khi đó
arctan3/ 3 arctan3/ 3 arctan3/ 3
2 2 arctan3/ 3
2
arctan2/ 3
2
arctan2/ 3 arctan2/ 3 arctan2/ 3
1 1 1 1
.(1 tan ) .(1 tan ) |
3(tan 1) 3 3
( 3 tan ) 3
I t dt t dt dt t
t
t
= + = + = =
+
+
Đặc bit: +
2
1
I dx
x a
=
+
. Đặt
tan
a t x
=
+
2
1
I dx
x a
=
là dng TH1 (a > 0)
Ví d 5: a)
1
2
0
1
5
I dx
x
=
+
. Đặt
5 tan
x t
=
. Gii hoàn toàn tương t Ví d 4
b)
1 1
2
0 0
1 1
5
( 5)( 5)
I dx dx
x
x x
= =
+
. Gii tương t Ví d 2
Dng 2: Mt s phép biến đổi thường dùng (phi nh tng dng và cách biến đổi)
+
2 2
( ) 1
.
( ) ( )
n
n
n
ax b ax b
I dx dx
cx d cx d cx d
+
+ +
= =
+ + +
. T đây đặt t =
ax b
cx d
+
+
Ví d 6
: a)
3
1 1
3
5 2
0 0
(2 3) 2 3 1
.
(4 1) 4 1 (4 1)
x x
I dx dx
x x x
+ +
= =
+ + +
. Đặt
2
2 3 10
4 )
1 (4 1
x
dt dx
x x
t
+
=
+ +
=
Cách tính tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách tính tích phân - Người đăng: Kun Mun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Cách tính tích phân 9 10 982