Ktl-icon-tai-lieu

Cài đặt phần mềm Microstation và Mapping Of

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
KHOA ...


Cài đặt phần mềm Microstation
và Mapping Office

PhÇn më ®Çu
§Ó cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè tõ c¸c
nguån th«ng tin quan träng ®−îc l−u tr÷ d−íi c¸c d¹ng truyÒn thèng trªn giÊy,
phim hoÆc diamat dùa trªn hÖ thèng phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping
Office cña h∙ng Intergraph, ng−êi sö dông cÇn ph¶i trang bi cho m×nh ®Çy ®ñ
nh÷ng kiÕn thøc vµ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng ng−êi biªn
so¹n cuèn s¸ch nµy hy väng sÏ gióp ®−îc nh÷ng ng−êi míi lµm quen vµ sö
dông hÖ thèng phÇn mÒm trªn mét phÇn nhá trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña
m×nh.
PhÇn nµy sÏ cung cÊp c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ:
1.
2.
3.
4.

Yªu cÇu vÒ hÖ thèng.
C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ng−êi sö dông cÇn cã.
CÊu tróc cña cuèn s¸ch.
Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cuèn s¸ch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.

1. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng.
§Ó cã thÓ cµi ®Æt vµ sö dông MicroStation vµ Mapping Office cÇn ®¶m b¶o
nh÷ng yªu cÇu sau:
VÒ hÖ ®iÒu hµnh:
HÖ ®iÒu hµnh Windows NT vµ c¸c hÖ ®iÒu hµnh tõ Windows 95 trë vÒ sau.
VÒ thiÕt bÞ phÇn cøng:
CÇn cã mét m¸y tÝnh cã cÊu h×nh tèi thiÓu nh− sau:
•
•
•
•
•

Cã bé xö lý CPU 80486 trë lªn.
Cã tõ 16 Mb RAM trë lªn.
È ®Üa cøng cã dung l−îng tèi thiÓu 1.2 Gb.
È ®Üa CD ROM.
Card mµn h×nh cã bé nhí tèi thiÓu 2 Mb, cã kh¶ n¨ng ®Æt chÕ ®é True
Color.

C¸c phÇn mÒm cÇn cµi ®Æt:
•
•
•
•
•
•
•

MicroStation.
Irasb.
I/Geovec.
Mrf Clean
Mrf Flag.
Iplot Client.
C¸c m«-dul MGE Nucleus vµ MGE Projection Manager cña hÖ thèng phÇn
mÒm MGE (Modular GIS Environment)

1

C¸c phÇn mÒm trªn ph¶i cã ®Çy ®ñ b¶n quyÒn (license number vµ serial
number) hîp lÖ.

2. C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ng−êi sö dông cÇn cã.
KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å häc.
KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å sè, c¸c kh¸i niÖm vÒ d÷ liÖu kh«ng gian. VÝ dô:
c¸c d¹ng biÓu diÔn ®èi t−îng (d¹ng ®iÓm, ®−êng, vïng), cÊu tróc d÷ liÖu (cÊu
tróc raster, vect¬), c¸ch tæ chøc d÷ liÖu (ph©n líp, tæ chøc file).
KiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó vËn hµnh m¸y tÝnh vµ hÖ ®iÒu hµnh .
KiÕn thøc tiÕng Anh s¬ cÊp.

3. CÊu tróc cña cuèn s¸ch.
Cuèn s¸ch nµy bao gåm 9 ch−¬ng.
Ch−¬ng 1: Quy tr×nh sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å _ ®−a ra s¬ ®å tæng qu¸t vµ
tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vÒ môc ®Ých, yªu cÇu còng nh− ý nghÜa cña tõng
b−íc trong quy tr×nh.
Ch−¬ng 2: Giíi thiÖu hÖ thèng phÇn mÒm _ tr×nh bµy c¸c øng dông cô thÓ
cña tõng phÇn mÒm trong c«ng viÖc sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å.
Ch−¬ng 3: C¨n b¶n vÒ phÇn mÒm MicroStation _ cung cÊp c¸c kh¸i niÖm
c¬ b¶n vÒ file, cÊu tróc mét file d÷ liÖu trong MicroStatio...
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
KHOA ...

Cài đặt phần mềm Microstation
và Mapping Office
Cài đặt phần mềm Microstation và Mapping Of - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cài đặt phần mềm Microstation và Mapping Of - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cài đặt phần mềm Microstation và Mapping Of 9 10 717