Ktl-icon-tai-lieu

CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 4653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 11

CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG

Solutions

DUNG DỊCH LỎNG
Cơ chế tạo thành dd lỏng
 Quá trình vật lý – quá trình chuyển pha ∆Hcp ,∆Scp
 Quá trình hoá học -quá trình solvat hoá
tương tác giữa chất tan và dung môi ∆Hsol<0 , ∆Ssol<0
Solvat hoá vật lý
Solvat hoá hoá học
Tương tác giữa tiểu
pan và chất tan là
yếu tố hàng đầu
quyết định sự tạo
thành dd

Solutions

QUÁ TRÌNH HOÀ TAN VÀ CÂN BẰNG HOÀ TAN
Chất tan (r) + dung môi

Hoà tan

Dung dịch

Kết tinh
Q
C
∆G = RT ln
= RT ln
K
C bh
Dung dịch bão hoà ∆G=0

Cân bằng

c = c bh = độ tan

Dd chưa bão hòa ∆G < 0

c < c bh

∆G > 0

c > c bh

Dd quá bão hoà

Solutions

Khái niệm về độ tan S
Độ tan - nồng độ của chất tan trong dd bão hòa
CÁC DUNG DỊCH BÃO HOÀ Ở 200C và 500C
ĐỘ TAN
CHẤT TAN

Solutions

Chất tan là chất rắn
S- thường biểu diễn số gam chất tan tan tối đa
trong100g dung môi
• S > 10g - chất dễ tan
• S < 1g - chất khó tan
• S < 0,01g- chất gần như không tan
ĐỘ TAN CỦA CÁC HALOGENUA KIM LOẠI KIỀM TRONG H2O
ĐỘ TAN (số gam muối/100g dung môi)

Solutions

Chất tan là chất khí
S- thường biểu diễn bằng số ml khí (tan tối đa)
tan trong 100g dung môi hoặc 100ml dung môi

Chất tan là chất điện ly khó tan
S – thường biểu diễn bằng số mol chất điện ly
khó tan (tan tối đa) trong 1lit dung dịch

Solutions

Độ tan của một số ion thông dụng trong nước
TAN

KHÔNG TAN

Ngọai trừ

Ngọai trừ

Ngọai trừ
Solutions
14.2

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ TAN
• Bản chất của dung môi và chất tan
• Nhiệt độ, áp suất
• Môi trường

Solutions

ẢNH HƯỞNG CỦA BẢN CHẤT CHẤT TAN
VÀ DUNG MÔI
Chất tương tự tan trong chất tương tự.
• Các hợp chất có cực tan tốt trong dung
môi có cực hơn là dung môi không cực
– NaCl thì :
• Tan tốt trong nước
Độ pan
cực của
• Tan ít trong ethyl alcohol
dung môi
• Không tan trong ether và benzene
Solutions

• Các chất không cực thì tan tốt trong
dung môi không cực hơn là các dung
môi có cực.
Độ pan
cực của
dung môi

– Benzene thì
• Không tan trong nước
• Tan trong ether.

Solutions

Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất
Khí + dung môi ⇌ dung dịch ∆Hcp<0 ∆Hs<0
∆G= 0

P

K ht

Định luật
Henry

S
=
P

độ tan S

∆Hht < 0

T không đổi, áp
suất riêng phần
của khí tăng →S
tăng
Solutions

Khí + dung môi ⇌ dung dịch ∆Hht<0

T tăng → độ tan chất
khí giảm

Solutions
EOS

Chất rắn + dung môi ⇌ dung dịch ∆Hht
Áp suất hầu như không ảnh hưởng đến độ tan của chất rắn
ở đk bình thường.
∆Hht < 0
T↑thì S↓
∆Hht>0
T↑thì S↑
Khoảng 95%
hợp chất ion có
độ tan tăng theo
nhiệt độ.
Solutions

SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT NHIỆT Đ...
Solutions
Chương 11
CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG
CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG
CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG 9 10 771