Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ĐẢNG

Được đăng lên bởi thaoloan04
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Câu 1: Nêu phân tích nội dung vị trí quan trọng tổ chức cơ sở Đảng.
Bài làm
Đảng CSVN-đội tiên phong của GC công nhân Việt Nam-là một đội ngũ thống nhất về
chính trị, tư tưởng trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, một đội ngũ có
tổ chức chặt chẽ, khoa học. Tình tổ chức của Đảng thể hiện trước tiên ở chỗ Đảng là một hệ
thống các cấp tổ chức từ TW đến cơ sở, được xây dựng teho nguyên tắc tập trung dân chủ.
Trong hệ thống đó. Các tổ chức cơ sở-chi bộ cơ sở và Đảng bộ cơ sở-lập thành nền tảng của
Đảng.
Trong hệ thống tổ chức của Đảng, mỗi cấp có vị trí, chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Cấp
cơ sở là nền tảng của Đảng, của cả hệ thống chính trị; nơi trực tiếp triển khai và tổ chức thực
hiện đường lối, nghị quyết của Đảng cấp trên, biến các đường lối và nghị quyết đó thành hiện
thực.
Khái niệm tổ chức cơ sở Đảng được Đảng ta ghi rõ ở điểu 21 điều lệ Đảng cộng sản Việt
Nam:
Tổ chức cơ sở Đảng là đơn vị cơ sở (xã, phường, thị trấn, cơ quan, hợp tác xã, doanh
nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị cơ sở trong quân đội, công an và các đơn vị cơ sở khác) có từ 3
đảng viên chính thức trở lên. Tổ chức cơ sở Đảng dước 30 đảng viên lập chi bộ cơ sở có các tổ
chức Đảng trực thuộc. Tổ chức cơ sở Đảng có từ 30 đảng viên trở lên, lập Đảng bộ cơ sở, có
các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
Đảng CSVN và chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Dù
ở bất kì giai đoạn cách mạng nào, Đảng ta luôn khẳng địng tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của
Đảng, là hạt nhân chính trị ở đơn vị cơ sở “mỗi chi bộ của Đảng, phải là hạt nhân lãnh đạo quần
chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực
lượng vĩ đại của quần chúng” (Hồ Chí Minh Toàn Tập, Tập 11,NXB CTQG,HN 2000, Tr23).
Vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng được khái quát và khẳng định ở những nội dung sau:
+ Tổ chức cơ sở Đảng là nơi nối liền các cơ quan lãnh đạo cấp trên của quần chúng, là
chiếc cầu, là bản lề gắn bó Đảng với dân. Mọi tậm tư, nguyện vọng chính đáng cùa dân vì thế
được phản ánh kịp thời lên tổ chức Đảng cấp trên thông qua chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở.
+ Tổ chức cơ sở Đảng là nơi trực tiếp đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào
quần chúng và tổ chức cho quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách
đó.
+ Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó, liên hệ mật thiết với nhân dân. Trong mối liên hệ mật
thiết với nhân dân, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng là những “sợi dây chuyền” trực tiếp kết nối
Đảng với nhân dân.
+ Tổ chức c...
Câu 1: Nêu phân tích nội dung vị trí quan trọng tổ chức cơ sở Đảng.
Bài làm
Đảng CSVN-đội tiên phong của GC công nhân Việt Nam-là một đội ngũ thống nhất về
chính trị,tưởng trên sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh, một đội ngũ có
tổ chức chặt chẽ, khoa học. Tình tổ chức của Đảng thể hiện trước tiên chỗ Đảng một hệ
thống các cấp tổ chức từ TW đến sở, được xây dựng teho nguyên tắc tập trung dân chủ.
Trong hệ thống đó. c tổ chức sở-chi bộ sở và Đảng bộ sở-lập thành nền tảng của
Đảng.
Trong hệ thống tổ chức của Đảng, mỗi cấp vị trí, chứcng, nhiệm vụ khác nhau. Cấp
sở nền tảng của Đảng, của cả hệ thống chính trị; nơi trực tiếp triển khai tổ chức thực
hiện đường lối, nghị quyết của Đảng cấp trên, biến các đường lối nghị quyết đó thành hiện
thực.
Khái niệm tổ chức sở Đảng được Đảng ta ghi điểu 21 điều lệ Đảng cộng sản Việt
Nam:
Tổ chức sở Đảng đơn vị sở (xã, phường, thị trấn, quan, hợp tác xã, doanh
nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị cơ sở trong quân đội, công an và các đơn vị cơ sở khác) có từ 3
đảng viên chính thức trở lên. Tổ chức sở Đảng dước 30 đảng viên lập chi bộ sở các tổ
chức Đảng trực thuộc. Tổ chức sở Đảng từ 30 đảng viên trở lên, lập Đảng bộ sở,
các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
Đảng CSVNchủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chứcsở Đảng. Dù
bất giai đoạn cách mạngo, Đảng ta luôn khẳng địng tổ chức sở Đảng nền tảng của
Đảng, là hạt nhân chính trị ở đơn vị cơ sở “mỗi chi bộ của Đảng, phải là hạt nhân lãnh đạo quần
chúng sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ lực
lượng vĩ đại của quần chúng” (Hồ Chí Minh Toàn Tập, Tập 11,NXB CTQG,HN 2000, Tr23).
Vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng được khái quát và khẳng định ở những nội dung sau:
+ Tổ chức sở Đảng nơi nối liền các quan lãnh đạo cấp trên của quần chúng,
chiếc cầu, bản lề gắn Đảng với dân. Mọi tậm tư, nguyện vọng chính đáng cùa dân thế
được phản ánh kịp thời lên tổ chức Đảng cấp trên thông qua chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở.
+ Tổ chức sở Đảng nơi trực tiếp đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào
quần chúng và tổ chức cho quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách
đó.
+ Sức mạnh của Đảng sự gắn bó, liên hệ mật thiết với nhân dân. Trong mối liên hệ mật
thiết với nhân dân, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng những “sợi dây chuyền” trực tiếp kết nối
Đảng với nhân dân.
+ Tổ chức sở Đảng còn là nơi trực tiếp giáo dục, n luyện, kết nạp và sàng lọc đảng
viên; nơi đào tạo cán bộ cho Đảng; nơi xuất phát đ cử ra quan lãnh đạo cấp trên của Đảng;
là cửa ngõ quan trọng bảo đảm tính tiên phong, tính trong sạch của Đảng ta.
Trong điều kiện dất nước ta phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự quản
lí của nhà nước, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng càng trở nên quan trọng. Nghị Quyết đại hội lần
thứ 5 BCH TW khoá VI đã nêu: “trong điều kiện chuyển sang thực hiện cơ chế quản mới,
phát huy vai trò chủ động sáng tạo của các đơn vị kinh tế cơ sở, mở rộng dân chủ XHCN, các tổ
chức sở Đảng phải thực sự làm hạt nhân lãnh đạo chính trị trong các tập thể lao động”…Với
vai trò đó, các Đảng bộsở phải nâng cao chất lượng trong hoạt động thực tiễn của mình, bảo
CÂU HỎI ĐẢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI ĐẢNG - Người đăng: thaoloan04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
CÂU HỎI ĐẢNG 9 10 832