Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn Lí luận dạy học Sinh Học

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN THI HẾT MÔN
Môn: Lí luận dạy học Sinh học
A. LÍ THUYẾT
1. Các nhiệm vụ dạy học môn Sinh học ở trường THPT. Mối quan hệ giữa các
nhiệm vụ đó.
2. Các nguyên tắc và quan điểm xây dựng chương trình Sinh học phổ thông
hiện nay. Ví dụ?
3. Các mạch nội dung của chương trình Sinh học PT.
4. Định nghĩa phương pháp dạy học, các yếu tố cấu thành phương pháp dạy
học.
5. Cơ sở phân loại PPDH và tên các nhóm PPDH theo từng cách phân loại.
6. Đặc điểm và phân loại PPDH của nhóm PP dùng lời nói, chữ viết; nhóm
PP trực quan và nhóm PP thực hành; Đặc điểm của từng PPDH cụ thể trong
3 nhóm PP đó.
7. Định nghĩa, phân loại, vai trò và những yêu cầu khi lựa chọn và sử dụng
phương tiện trực quan trong dạy học Sinh học.
8. Vai trò của SGK trong dạy học Sinh học. Các biện pháp tổ chức hoạt động
độc lập của HS với SGK (trong cả khâu nghiên cứu tài liệu mới và khâu
củng cố kiến thức, rèn kĩ năng).
9. Bản chất dạy học nêu vấn đề; Các bước dạy và các mức độ của dạy học nêu
vấn đề.
10. Cơ sở lựa chọn phương pháp dạy học.
11. Định nghĩa, cơ sở phân loại khái niệm Sinh học. Phân biệt các loại khái
niệm Sinh học theo các cách phân loại, ví dụ?
12. Trình bày các bước dạy kiến thức loại khái niệm cụ thể, khái niệm trừu
tượng, quá trình Sinh học và quy luật Sinh học.
13. Các hình thức dạy học SH ở trường THPT; Đặc điểm hình thức dạy học bài
lên lớp; Nhiệm vụ của các kiểu bài lên lớp; Các bước của bài lên lớp nghiên
cứu nội dung mới.
B. VẬN DỤNG
14. Xác định mục tiêu, thành phần kiến thức, phương tiện và phương pháp dạy
của một bài cụ thể trong chương trình Sinh học THPT.
15. Thiết kế các hoạt động dạy học của một nội dung cụ thể trong một bài ở
chương trình Sinh học THPT.

...
CÂU HỎI ÔN THI HẾT MÔN
Môn: Lí luận dạy học Sinh học
A. LÍ THUYẾT
1. Các nhiệm vụ dạy học môn Sinh học ở trường THPT. Mối quan hệ giữa các
nhiệm vụ đó.
2. Các nguyên tắc quan điểm xây dựng chương trình Sinh học phổ thông
hiện nay. Ví dụ?
3. Các mạch nội dung của chương trình Sinh học PT.
4. Định nghĩa phương pháp dạy học, các yếu tố cấu thành phương pháp dạy
học.
5. Cơ sở phân loại PPDH và tên các nhóm PPDH theo từng cách phân loại.
6. Đặc điểm phân loại PPDH của nhóm PP dùng lời nói, chữ viết; nhóm
PP trực quan và nhóm PP thực hành; Đặc điểm của từng PPDH cụ thể trong
3 nhóm PP đó.
7. Định nghĩa, phân loại, vai trò những yêu cầu khi lựa chọn s dụng
phương tiện trực quan trong dạy học Sinh học.
8. Vai trò của SGK trong dạy học Sinh học. Các biện pháp tổ chức hoạt động
độc lập của HS với SGK (trong cả khâu nghiên cứu tài liệu mới khâu
củng cố kiến thức, rèn kĩ năng).
9. Bản chất dạy học nêu vấn đề; Các bước dạy và các mức độ của dạy học nêu
vấn đề.
10. Cơ sở lựa chọn phương pháp dạy học.
11. Định nghĩa, s phân loại khái niệm Sinh học. Phân biệt các loại khái
niệm Sinh học theo các cách phân loại, ví dụ?
12. Trình bày các bước dạy kiến thức loại khái niệm cụ thể, khái niệm trừu
tượng, quá trình Sinh học và quy luật Sinh học.
13. Các hình thức dạy học SH ở trường THPT; Đặc điểm hình thức dạy học bài
lên lớp; Nhiệm vụ của các kiểu bài lên lớp; Các bước của i lên lớp nghiên
cứu nội dung mới.
B. VẬN DỤNG
14. Xác định mục tiêu, thành phần kiến thức, phương tiện phương pháp dạy
của một bài cụ thể trong chương trình Sinh học THPT.
15. Thiết kế các hoạt động dạy học của một nội dung cụ thể trong một i
chương trình Sinh học THPT.
Câu hỏi ôn Lí luận dạy học Sinh Học - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu hỏi ôn Lí luận dạy học Sinh Học 9 10 720