Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập môn đạo đức học

Được đăng lên bởi tanbinht36
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 25094 lần   |   Lượt tải: 95 lần
Câu 1: Quan niệm của đạo đức học Mác-Lênin về nội dung các phạm trù hạnh phúc, nghĩa vụ,
lương tâm, lẽ phải. Liên hệ việc rèn luyện đạo đức người chiến sỹ CAND.
- Khái niệm Đạo đức: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm một hệ thoonags những quy tắc,
chuẩn mực xã hội ra đời từ nhu cầu cuộc sống của con người, nhằm điều chỉnh và đánh giá hành vi ứng xử của
con người trong mối quan hệ với người khác và với xã hội trên cơ sở của niềm tin cá nhân của truyền thống và của
dư luận xã hội.
- Khái niệm phạm trù đạo đức học: Phạm trù đạo đức học là những khái niệm đạo đức cơ bản phản ánh
những phương diện và quan hệ phổ biến nhất của những hiện tượng đạo đức trong đời sống hiện thực.
* Phạm tr hạnh phc: (Trang 92 – 99)
Kn: Hạnh phúc là cái đem lại cảm giác thoả mãn cho con người niềm vui, thích thú, niềm tự hào sung sướng,
tin tưởng vào xã hội và con người, gắn bó mỗi cá nhân với cộng đồng trong tình thương yêu, quý trọng lẫn nhau.
Hạnh phúc là mối quan tâm lớn lao của nhân loại. Hạnh phúc có tác động lớn đến suy nghĩ và hành vi của
con người với nhau và với xã hội. Do đó, hạnh phúc là phạm trù cơ bản của đạo đức học.
Đạo đức học Mác- Lênin cho rằng hạnh phúc là tình trạng con người cảm thấy thoả mãn một cách có đạo
đức đối với những điều kiện sinh sống của mình, là cảm giãc về sự đầy đủ và hợp lý của cuộc sống.
Hạnh phúc không thể quan niệm như là sự tự hài lịng sự tự thoả mãn, tự đắc có tính chất nhất thời, mà là
những xúc cảm sâu sắc, lâu bền về giá trị cuộc sống, về phẩm giá và ý nghĩa cuộc đời. Vì thế hạnh phúc không thể
chỉ quy với những cảm giác chủ quan mà có nội dung khách quan.
Đối với mỗi cá nhân, nội dung khách quan của hạnh phúc là nhu cầu về vật chất hay tinh thần. Đó là những
nhu cầu của sự phát triển xã hội mang tính khách quan không phụ thuộc với ý chí của các thành viên xã hội. Chính
nội dung khch quan trong quan niệm hạnh phúc làm cho nó mang ý nghĩa xã hội.
Những yếu tố chủ quan của hạnh phúc thể hiện bằng năng lực, ý chí, sự nỗ lực của cá nhân đáp ứng những
nhu cầu ấy.
Hoạt động sống, tức là hoạt động sáng tạo tích cực của từng cá nhân, là sự thống nhất trong hiện thực giữa
yêu cầu khách quan và khả năng chủ quan tạo nn nội dung hạnh phc của từng chủ thể hoạt động. Theo ý nghĩa đó
Mác cho rằng: “Hạnh phúc là đấu tranh”. Trong quá trình hoạt động cống hiến cho xã hội, con người đồng thời
cũng thoả mãn những nhu cầu của bản thân mình. Sự thoả mãn nhu cầu bao giờ cũng đem lại cho con người niềm
vui, những cảm giác sung sướng. Nhưng không ...
Câu 1: Quan niệm của đạo đức học Mác-Lênin về nội dung các phạm trù hạnh phúc, nghĩa vụ,
lương tâm, lẽ phải. Liên hệ việc rèn luyện đạo đức người chiến sỹ CAND.
- Khái niệm Đạo đức: Đạo đức một hình thái ý thức hội, bao gồm một hệ thoonags những quy tắc,
chuẩn mực xã hội ra đời từ nhu cầu cuộc sống của con người, nhằm điều chỉnh đánh giá hành vi ng xử của
con người trong mối quan hệ với người khác và với xã hội trên cơ sở của niềm tin cá nhân của truyền thống và của
dư luận xã hội.
- Khái niệm phạm trù đạo đức học: Phạm trù đạo đức học những khái niệm đạo đức bản phản ánh
những phương diện và quan hệ phổ biến nhất của những hiện tượng đạo đức trong đời sống hiện thực.
* Phạm tr hạnh phc: (Trang 92 – 99)
Kn: Hạnh phúc là cái đem lại cảm giác thoả mãn cho con người niềm vui, thích thú, niềm tự hào sung sướng,
tin tưởng vào xã hội và con người, gắn bó mỗi cá nhân với cộng đồng trong tình thương yêu, quý trọng lẫn nhau.
Hạnh phúc là mối quan tâm lớn lao của nhân loại. Hạnh phúc c động lớn đến suy nghĩ hành vi của
con người với nhau và với xã hội. Do đó, hạnh phúc là phạm trù cơ bản của đạo đức học.
Đạo đức học Mác- Lênin cho rằng hạnh phúc là tình trạng con người cảm thấy thoả mãn một cách đạo
đức đối với những điều kiện sinh sống của mình, là cảm giãc về sự đầy đủ và hợp lý của cuộc sống.
Hạnh phúc không thể quan niệm như là s tự hài lịng sự tự thoả mãn, t đắc tính chất nhất thời, là
những xúc cảm sâu sắc, lâu bền về giá trị cuộc sống, về phẩm giá và ý nghĩa cuộc đời. Vì thế hạnh phúc không thể
chỉ quy với những cảm giác chủ quan mà có nội dung khách quan.
Đối với mỗi nhân, nội dung khách quan của hạnh phúc nhu cầu về vật chất hay tinh thần. Đó những
nhu cầu của sự phát triển xã hội mang tính khách quan không phụ thuộc với ý chí của các thành viên xã hội. Chính
nội dung khch quan trong quan niệm hạnh phúc làm cho nó mang ý nghĩa xã hội.
Những yếu tố chủ quan của hạnh phúc thể hiện bằng năng lực, ý chí, sự nỗ lực của nhân đáp ứng những
nhu cầu ấy.
Hoạt động sống, tức hoạt động sáng tạo tích cực của từng nhân, sự thống nhất trong hiện thực giữa
yêu cầu khách quan khả năng chủ quan tạo nn nội dung hạnh phc của từng chủ thể hoạt động. Theo ý nghĩa đó
Mác cho rằng: “Hạnh phúc là đấu tranh”. Trong quá trình hoạt động cống hiến cho xã hội, con người đồng thời
cũng thoản những nhu cầu của bản thân mình. Sự thoả mãn nhu cầu bao giờ cũng đem lại cho con người niềm
vui, những cảm giác sung sướng. Nhưng không phải tất cả sự thoả mãn những nhu cầu đề thể gọi hạnh phúc
theo đúng nghĩa, mà chỉ có sự thoả mãn những nhu cầu đạo đức mới tạo nên hạnh phúc chân chính.
Hạnh phúc đúng nghĩa đấu tranh tích cực của con người vì lợi íchhội, cho nên đó không phải là sự gạt
bỏ hoàn toàn mọi sự mất mát, mọi đau khổ.
Hạnh phúc là ở trong đấu tranh chống lại sự yếu đuối, thói ích kỷ, sự nhu nhược trong chính bản thân.
Những nguyên nhân khác nhau đã làm cho nỗi đau khổ khác nhau về bản chất.
+ Có nỗi đau khổ chỉ có ý nghĩa tiêu cực như đau khổ do những khát vọng thấp hèn không thực hiện được.
+ Có những nỗi đau khổ chứa đựng giá trị tốt đẹp như đau khổ vì sự đau khổ của người khác, đau khổ vì quá
trình lao động sáng tạo chưa thành công.
Hạnh phúc tính tương đối tính lịch sử, hội. Trong xã hội nhu cầu của con người luôn phát triển
cho nên sự thoả mãn nhu cầu không có ý nghĩa tuyệt đối. Ở mỗi người, sự cảm nhận về hạnh phúc cũng mang tính
riêng tư. Đối với cùng một giá trị nhưng người này thì hạnh phúc trở n tuyệt vời nhưng người khác khi
chỉ là bình thường thậm chí đau khổ. Chính vì vậy hạnh phúc có tính tương đối. Hạnh phúc có tính lịch sử - xã hội
mỗi thời đại lịch sử, nhu cầu hội khác nhau s tạo điều kiện để thoả mãn những nhu cầu ấy cũng khác
nhau cho nên hạnh phúc của con người là rất khác nhau ở những thời đại, những giai đoạn lịch sử khác nhau.
- Trong hội XHCN, hạnh phúc của mỗi người lại góp phần vào hạnh phúc chung của hội. thế, tạo
nên những điều kiện để các cá nhân phấn đấu đạt đến hạnh phúc một nhiệm vụ chung của toàn xã hội.
Lin h: Quan niệm về hạnh phúc của con người ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần
nói chung đời sống đạo đức nói riêng. một trong những nền tảng tinh thần giúp con người xây dựng
những lý tưởng, mục tiêu, thái độ sống. cũng hạt nhân, thức đo, định hướng đ con người thiết lập các
khái niệm thiện, ác, phẩm giá và hàng loạt các khái niệm nhân bản khác.
Liên hệ đối với lực lượng Công an: Trang 99
* Phạm trù nghĩa vụ:
Nghĩa vụ đạo đức ý thức trách nhiệm, tình cảm tự giác của con người đối với người khác đối với
hội, được con người ý thức và tự nguyện hành động.
Trong cuộc sống, ngoài bản năng có ý thức, con người còn có một yếu tố tự nguyện tự giác, mà biểu hiện cao
nhất làý thức về nghĩa vụ được thông qua những hành vi đạo đức. Cần phân biệt nghĩa vụ đạo đức và nghĩa vụ
pháp lý: Trong cuộc sống con người thể hiện các nghĩa v pháp lý như lao động, bảo vệ t quốc, chấp nh các
1
Câu hỏi ôn tập môn đạo đức học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập môn đạo đức học - Người đăng: tanbinht36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập môn đạo đức học 9 10 372