Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi kaivnit
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2766 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÔ HOÀNG THÁI
0902261554
hoangthai.tg@gmail.com

TÔ QUỐC VIỆT
0909995015
quocviet.tg@gmail.com

CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1: Phân tích cơ sở hình thành TTHCM, cơ sở nào là quan trọng nhất?
a- Khách quan.
Điều kiện kinh tế-chính trị-xã hội.
Xã hội cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX nước ta chuyển từ xã hội phong kiến sang
xã hội thực dân nửa phong kiến,nửa thuộc địa.
Triều Nguyễn từng bước khuất phục trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp, kí
các hiệp ước thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp.
Gia đình-quê hương.
HCM sinh ra và lớn lên trong gia đình nho giáo giàu truyền thống yêu nước,
kiên cường bất khuất, tinh thần tương than tương ái, giàu lòng nhân nghĩa,trí
thong minh, tài sang tạo,quý trọng hiền tài, khiêm tốn tiếp thu tinh hoa văn hóa
nhân loại làm giàu văn hóa nhân loại…
Tinh hoa văn hóa nhân loại: kết hợp truyền thống văn hóa phương Đông với
thành tựu hiện đại phương Tây hình thành nhân cách và văn hóa HCM.
Thời đại.
Là nước thuộc địa.
Truyền thống văn hóa dân tộc:
Kế thừa những tri thức văn hóa thời đại, nghiên cứu và sử dụng văn hóa
phương Đông(nho giáo, phật giáo, tư tưởng tam dân của Tôn Trung Sơn…), văn
hóa phương Tây(đạo kitô giáo….), tư tưởng dân chủ tư sản cách mạng, chủ
nghĩ Mac-Lênin.
Về phật giáo, HCM tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng vị tha,
từ bi, bác ai, cứu khổ cứu nạn…nếp sống có đạo đức, trong sạch…
Hoạt động thực tiễn.
b-

Chủ quan.
TRANG 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Khả năng tư duy và trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn.
Mục đích đấu tranh giải phóng dân tộc, sự tác động của thời đại.
Người luôn tin vào dân, khiêm tốn, bình dị, ham học hỏi, nhại bén với cái mới,
có phương pháp biện chứng, đầu óc thực tiễn HCM đưa ra những lí luận cách
mạng thuộc địa trong thời đại mới.


TT HCM là sản phẩm tổng hòa của những điều kiện khách quan và chủ quan
của truyền thống văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại chuyển hóa
sắc sảo tinh tế với phương pháp khoa học biện chứng tư tưởng Việt Nam
hiện đại.



Chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của TT
HCM. Việc tiếp thu diễn ra trên nền tảng của những tri thức văn hóa tinh túy
được chắc lọc, hấp thụ và vốn chính trị, vốn hiểu biết phong phú được tích
lũy qua thực tiễn….

Câu 2: Hãy nêu những luận điểm cơ bản TTHCM về vấn đề dân tộc và nêu ý
nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới nước ta hiện nay?
Dân tộc là sản phẩm cảu quá trình phát triển lâu dài của lịch sử, khái niệm dân tộc
trong TT HCM là khái niệm dân tộc quốc gia, dân tộc t...
TÔ HOÀNG THÁI TÔ QUỐC VIỆT
0902261554 0909995015
hoangthai.tg@gmail.com quocviet.tg@gmail.com
CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1: Phân tích cơ sở hình thành TTHCM, cơ sở nào là quan trọng nhất?
a- Khách quan.
Điều kiện kinh tế-chính trị-xã hội.
Xã hội cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX nước ta chuyển từ xã hội phong kiến sang
xã hội thực dân nửa phong kiến,nửa thuộc địa.
Triều Nguyễn từng bước khuất phục trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp, kí
các hiệp ước thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp.
Gia đình-quê hương.
HCM sinh ra và lớn lên trong gia đình nho giáo giàu truyền thống yêu nước,
kiên cường bất khuất, tinh thần tương than tương ái, giàu lòng nhân nghĩa,trí
thong minh, tài sang tạo,quý trọng hiền tài, khiêm tốn tiếp thu tinh hoa văn hóa
nhân loại làm giàu văn hóa nhân loại…
Tinh hoa văn hóa nhân loại: kết hợp truyền thống văn hóa phương Đông với
thành tựu hiện đại phương Tây hình thành nhân cách và văn hóa HCM.
Thời đại.
Là nước thuộc địa.
Truyền thống văn hóa dân tộc:
Kế thừa những tri thức văn hóa thời đại, nghiên cứu và sử dụng văn hóa
phương Đông(nho giáo, phật giáo, tư tưởng tam dân của Tôn Trung Sơn…), văn
hóa phương Tây(đạo kitô giáo….), tư tưởng dân chủ tư sản cách mạng, chủ
nghĩ Mac-Lênin.
Về phật giáo, HCM tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng vị tha,
từ bi, bác ai, cứu khổ cứu nạn…nếp sống có đạo đức, trong sạch…
Hoạt động thực tiễn.
b- Chủ quan.
TRANG 1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: kaivnit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 972