Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi sinh học 12 chương 1

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi thử môn Sinh học - 60 phút
Câu 1
Đột biến tiền phôi là loại đột biến xảy ra ở
A. tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng.
B. những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.
C. quá trình giảm phân tạo giao tử.
D. quá trình nguyên phân ở tế bào xôma.
PA: B
Câu 2
SINH12T11V: Sự không phân ly của 1 cặp nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng sẽ
làm cho
A. tất cả các tế bào trong cơ thể đều mang đột biến.
B. cơ quan sinh dục có tế bào mang đột biến.
C. cơ thể có 2 dòng tế bào: dòng tế bào bình thường và dòng tế bào mang đột biến.
D. cơ thể có các tế bào sinh dưỡng mang đột biến, còn tế bào sinh dục thì không mang
đột biến.
PA: C
Câu 3
SINH12T12H: Trong chọn giống thực vật, để gây đột biến nhân tạo, người ta sử dụng
tia tử ngoại chiếu vào
A. đỉnh sinh trưởng của cành cây.
B. cành cây, thân cây.
C. bào tử, hạt phấn.
D. hạt khô, bầu nhuỵ.
PA: A
Câu 4
SINH12T11H: Thể đột biến là những cá thể
A. mang đột biến đã biểu hiện thành kiểu hình trên cơ thể.
B. mang gen đột biến.
C. có kiểu hình khác với bố mẹ.
D. mang kiểu hình mới do sự tương tác gen.
PA: A.
Câu 5
SINH12T11H: Sự rối loạn của 1 cặp NST trong giảm phân của tế bào sinh dục 2n làm
xuất hiện các loại giao tử
A. n +1, n -1.
B. n, 2n.
C. n, n – 1.
D. 2n, 0.
PA: A.
Câu 6
SINH12T11H: Cơ chế phát sinh thể đa bội là do các tác nhân gây đột biến tác động
vào quá trình phân bào làm rối loạn
A. sự trao đổi chéo các crômatit.
B. quá trình tự nhân đôi của NST.
C. sự hình thành thoi vô sắc .
D. sự phân ly của một số cặp NST.
PA: C.
Câu 7
SINH12T11H: Bộ NST của cơ thể sinh vật bị tăng hoặc giảm một hoặc một số chiếc,
được gọi là
A. thể đa bội.
B. thể dị bội.
1

C. thể song nhị bội.
D. thể tam nhiễm.
PA: B.
Câu 8
SINH12T11H: Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể thường dẫn đến hậu quả
A. gây chết hoặc làm giảm sức sống của cơ thể sinh vật.
B. làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng của cơ thể sinh vật.
C. gây chết hoặc giảm sức sinh sản của cơ thể sinh vật.
D. làm mất khả năng sinh sản của sinh vật.
PA: A.
Câu 9
SINH12T11B: Cơ thể sinh vật có bộ nhiễn sắc thể mất hẳn một cặp tương đồng nào
đó được gọi là
A. thể hai nhiễm.
B. thể một nhiễm.
C. thể khuyết nhiễm.
D. thể giảm nhiễm.
PA: C
Câu 10
SINH12T11V: Trong các dạng đột biến gen thì dạng gây biến đổi lớn nhất về mặt cấu
trúc của gen là dạng
A. mất một cặp nuclêôtit đầu tiên.
B. mất ba cặp nuclêôtit trước mã kết thúc.
C. đảo vị trí của hai cặp nuclêôtit ở vị trí bất kỳ.
D. thêm một cặp nuclêôtit ở giữa gen.
PA: A.
Câu 11
SINH12T11V: Thành phần nào của nuclêôtit bị tách ra khỏ...
Đề thi thử môn Sinh học - 60 phút
Câu 1
Đột biến tiền phôi là loại đột biến xảy ra ở
A. tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng.
B. những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.
C. quá trình giảm phân tạo giao tử.
D. quá trình nguyên phân ở tế bào xôma.
PA: B
Câu 2
SINH12T11V: Sự không phân ly của 1 cặp nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng sẽ
làm cho
A. tất cả các tế bào trong cơ thể đều mang đột biến.
B. cơ quan sinh dục có tế bào mang đột biến.
C. cơ thể có 2 dòng tế bào: dòng tế bào bình thường và dòng tế bào mang đột biến.
D. cơ thể có các tế bào sinh dưỡng mang đột biến, còn tế bào sinh dục thì không mang
đột biến.
PA: C
Câu 3
SINH12T12H: Trong chọn giống thực vật, để gây đột biến nhân tạo, người ta sử dụng
tia tử ngoại chiếu vào
A. đỉnh sinh trưởng của cành cây.
B. cành cây, thân cây.
C. bào tử, hạt phấn.
D. hạt khô, bầu nhuỵ.
PA: A
Câu 4
SINH12T11H: Thể đột biến là những cá thể
A. mang đột biến đã biểu hiện thành kiểu hình trên cơ thể.
B. mang gen đột biến.
C. có kiểu hình khác với bố mẹ.
D. mang kiểu hình mới do sự tương tác gen.
PA: A.
Câu 5
SINH12T11H: Sự rối loạn của 1 cặp NST trong giảm phân của tế bào sinh dục 2n làm
xuất hiện các loại giao tử
A. n +1, n -1.
B. n, 2n.
C. n, n – 1.
D. 2n, 0.
PA: A.
Câu 6
SINH12T11H: Cơ chế phát sinh thể đa bội là do các tác nhân gây đột biến tác động
vào quá trình phân bào làm rối loạn
A. sự trao đổi chéo các crômatit.
B. quá trình tự nhân đôi của NST.
C. sự hình thành thoi vô sắc .
D. sự phân ly của một số cặp NST.
PA: C.
Câu 7
SINH12T11H: Bộ NST của cơ thể sinh vật bị tăng hoặc giảm một hoặc một số chiếc,
được gọi là
A. thể đa bội.
B. thể dị bội.
1
câu hỏi sinh học 12 chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi sinh học 12 chương 1 - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
câu hỏi sinh học 12 chương 1 9 10 514