Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thi trắc nghiệm

Được đăng lên bởi mttqbavi
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của HTCT ở nước ta
Câu 1: Cơ cấu các tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta
HTCT ở nước ta hiện nay là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ bao gồm: ĐCSVN, Nhà nước
CHXHCNVN, MTTQVN và các đoàn thể nhân dân, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN.
1- ĐCSVN: là đội tiên phong của giai cấp công nhân VN, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân
lao động và dân tộc VN; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của
dân tộc.
Đảng lấy CNMLN và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập
trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
ĐCSVN là Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến
lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận
động tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng thống nhất lãnh
đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm
chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức
đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá
nhân, nhất là người đứng đầu.
Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với
nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu
sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
2-Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Tất cả
quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân ta mà nền tảng là liên minh giữa GCCN với giai cấp nông dân và
đội ngũ trí thức làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhà nước ban hành pháp luật, tổ chức quản lý XH
bằng PL, không ngừng tăng cường pháp chế XHCN.
Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân,
tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân… Tổ chức và hoạt động của
bộ máy quản lý nhà nước theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự
phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của TW. Nhà nước
CHXHCNVN thống nhất ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, có sự phân công, phối hợp và kiểm
soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện ba quyền đó.
3- MTTQVN và các đoàn thể nhân dân
MTTQVN là tổ chức liên minh chính trị, liên hi...
Chuyên đ 1: Nhng vn đ cơ bn vt chc, b máy ca HTCT c ta
Câu 1: Cơ cu các t chc trong h thng chính tr nưc ta
HTCT nưc ta hin nay là mt chnh ththng nht, gn bó hữu cơ bao gm: ĐCSVN, Nhà nưc
CHXHCNVN, MTTQVN và các đoàn th nhân dân, dưi s lãnh đo ca ĐCSVN.
1- ĐCSVN: là đội tiên phong ca giai cp công nhân VN, đng thi là đi tiên phong ca nhân dân
lao đng và dân tc VN; đi biu trung thành li ích của giai cp công nhân, nhân dân lao đng và ca
dân tc.
Đng ly CNMLN và tư tưởng HCM làm nn tng tư tưng, kim chnam cho hành đng, lấy tp
trung dân ch làm nguyên tc t chc cơ bn.
ĐCSVN là Đng cm quyn, lãnh đo nhà nưc và xã hi. Đng lãnh đo bng cương lĩnh, chiến
lưc, các đnh hưng v chính sách và ch trương ln; bngng tác tuyên truyn, thuyết phc, vn
đng tổ chc, kim tra, giám sát và bng hành đng gương mu của đng viên. Đng thng nht lãnh
đo công tác cán b và qun lý đi ngũ cán b, gii thiu nhng đng viên ưu tú đ năng lc và phm
cht vào hot đng trong các quan lãnh đo ca h thng chính tr. Đảng lãnh đo thông qua tchc
đng và đng viên hot đng trong các t chức ca hthng chính tr, tăng cưng chế đ trách nhim cá
nhân, nht là ngưi đng đu.
Đng lãnh đo h thống chính tr đng thi là mt b phn ca hệ thng y. Đng gn bó mt thiết vi
nhân dân, tôn trng và phát huy quyn làm ch ca nhân dân, da vào nhân dân đ xây dng Đng, chu
s giám sát ca nhân dân, hot đng trong khuôn kh Hiến pháp và pháp lut.
2-Nhà nưc Cng hoà XHCN Vit Nam là nhà nưc pháp quyn ca dân, do dân, vì dân. Tt c
quyn lc ca Nhà nưc thuc v nhân dân ta mà nn tng là liên minh gia GCCN vi giai cp nông dân và
đi ngũ trí thc làm nn tng, dưi s lãnh đo ca Đng. Nhà nưc ban hành pháp lut, t chc qun lý XH
bng PL, không ngng tăng cưng pháp chế XHCN.
Nhà nưc phc vnhân dân, gn bó cht ch vi nhân dân, thực hin quyn dân ch ca nhân dân,
tôn trng và lng nghe ý kiến của nhân dân, chịu s giám sát ca nhân dân Tchc và hot đng ca
bmáy qun lý nhà nưc theo nguyên tc tập trung, dân ch. Quyn lc nhà nưc là thng nht, có s
phân công, phân cp, đng thi bo đm s ch đo tập trung, thng nht của TW. Nhà nưc
CHXHCNVN thng nht ba quyn lập pháp, hành pháp và tư pháp, có s phân ng, phi hp và kim
soát gia các quan trong vic thc hiện ba quyn đó.
3- MTTQVN và các đoàn th nhân dân
MTTQVN là t chc liên minh chính tr, liên hip tự nguyn ca tổ chc chính tr, các tchc CT -
XH, tổ chức xã hi và cá nhân tiêu biu ca các giai cp và tng lp xã hi, các dân tc, các tôn giáo,
ngưi Vit Nam đnh cư nước ngoài. MTTQVN là mt bphn ca h thng chính tr, là cơ schính
tr của chính quyn nhân dân. ĐCSVN va là thành viên va là ngưi lãnh đo MT. MT hot đng theo
phương thc hip thương dân ch, phi hp và thng nht hành đng gia các thành viên.
Các đoàn thnhân dân tutheo tính cht, tôn chvà mc đích đã xác đnh, va vn đng đoàn viên,
hi viên giúp nhau chăm lo, bảo vệ các li ích thiết thc, vừa giáo dc nâng cao trình độ mi mt cho
đoàn viên, hi viên, va tham gia qun lý nhà nưc, qun lý xã hi .
Tchc ca MTTQ và các đoàn thnhân dân (nòng cốt là CĐ, ĐTN, Hi LHPN, Hi CCB, HND),
các t chc CT- XH, t chc XH khác tu theo tính cht, đc đim mà có quy mô t chc phù hp.
Đng lãnh đo Nhà nưc, MTTQ và các đoàn thể CT- XH, tchc XH thông qua tchc ca Đng
đưc lp trong cơ quan Nhà nưc, Mt trn và các đoàn th (Ban cán s đng, đng đoàn); thông qua đi ngũ
cp uviên và đng viên công tác trong các cơ quan Nhà nưc, Mt trn và đoàn th; lãnh đo bng ngh
quyết ca Đng, bng công tác tổ chc cán b, công tác kim tra, giám sát... Đng lãnh đo lc lưng vũ
trang tuyt đi, trc
tiếp v mi mt và lãnh đo trc tiếp Đoàn TNCSHCM.
Câu 2: Nhng hiu biết ca đ/c v h thống t chc ca Đng
1. H thng t chc đng
1
Câu hỏi thi trắc nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi thi trắc nghiệm - Người đăng: mttqbavi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Câu hỏi thi trắc nghiệm 9 10 341