Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học 10 Ban KHTN

Được đăng lên bởi xuanky241989
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học 10 Ban KHTN
Người soạn: Nguyễn Thị Hoa – THPT Trần Phú
CHƯƠNG I - NGUYÊN TỬ
Câu 1 –
HH1001NCB Nguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt
A. proton, nơtron và electron.
B. hạt nhân và nơtron.
C. hạt nhân và proton.
D. electron và proton.
PA: A
Câu 2 –
HH1001NCB Khối lượng nguyên tử bằng khối lượng của
A. hạt nhân và các hạt proton.
B. hạt nhân và các electron.
C. hạt nhân và các nơtron.
D. các hạt proton và các nơtron.
PA: B
Câu 3 –
HH1001NCH Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.
B. Nguyên tử oxi luôn có số hạt proton bằng 8.
C. Nguyên tử nitơ luôn có số hạt nơtron bằng 7.
D. Nguyên tử có 8electron thì đó là nguyên tử oxi.
PA: C
Câu 4 –
HH1002NCH Nguyên tử X có tổng số hạt electron, nơtron và proton bằng 52. Số hạt proton
kém số hạt của nơtron một hạt. Nguyên tử X có số hạt proton, nơtron và electron lần lượt là
A. 17,18 và 17.
B.16,20 và 16.
C. 17,19 và 16.
D. 17,20 và16.
PA: A
Câu 5 –
HH1002NCV Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 28. Số hạt proton,
nơtron và electron trong nguyên tử X lần lượt là
A. 9, 9 và 10.
B. 9, 10 và 9.
C. 8, 12 và 8.
D. 10, 9 và 10.
PA: B
Câu 6 –
HH1003NCB Số electron tối đa trong một obitan nguyên tử bằng
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
PA: A
Câu 7 –
HH1003NCH Nguyên tố M có Z = 16. Ở trạng thái cơ bản nguyên tử của nguyên tố M có số
electron độc thân trong obitan là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
PA: B
Câu 8 –
HH1004NCB Số electron tối đa trong phân lớp d và p lần lượt là
A. 10 và 14. B. 10 và 6.
C. 6 và 10.
D. 14 và 6.
PA: D
Câu 9 –
HH1004NCH Cho các nguyên tố 10X ; 15Y ; 9Z và 18T. Các nguyên tố mà nguyên tử của chúng
có cùng số lớp electron là
A. X và Z ; Y và T.
B. X và Y; T và Z.
C. Y và Z ; X và T.
D. X, Z và T.

PA:A
Câu 10 –
HH1004NCV Có bao nhiêu nguyên tố Z < 30 và nguyên tử của chúng có 2 electron độc thân
A. 4.
B. 6.
C. 8.
D. 10.
PA: B
Câu 11 –
HH1005NCH Sự phân bố electron vào obitan nguyên tử (ô lượng tử ) ở phân lớp ns2 là
A.
B. ¯¯
C. ¯
D. ¯
PA: D
Câu 12 –
HH1005NCH Sự phân bố electron vào obitan nguyên tử (ô lượng tử ) ở phân lớp np3 là
A.

B. ¯ ¯ ¯

C.

¯

D.

¯

¯

PA: A
Câu 13 –
HH1005NCV Cation R2+ có mức năng lượng cao nhất là 2p6. Cấu hình electron của nguyên tử
R là
A. 1s22s22p5.
B. 1s22s22p63s1.
C. 1s22s22p63s2.
D. 1s22s22p4.
PA: C
Câu 14 –
HH1006NCH Anion X2- có mức năng lượng cao nhất là 3p6. Nguyên tử X có số electron lớp
ngoài cùng là
A. 2e..
B. 4e.
C. 6e
D. 8e
PA: C
Câu 15 –
HH1006NCH Nguyên tử Fe (Z = 26). Cấu hì...
Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học 10 Ban KHTN
Người soạn: Nguyễn Thị Hoa – THPT Trần Phú
CHƯƠNG I - NGUYÊN TỬ
Câu 1 –
HH1001NCB Nguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt
A. proton, nơtron và electron. B. hạt nhân và nơtron.
C. hạt nhân và proton. D. electron và proton.
PA: A
Câu 2 –
HH1001NCB Khối lượng nguyên tử bằng khối lượng của
A. hạt nhân và các hạt proton. B. hạt nhân và các electron.
C. hạt nhân và các nơtron. D. các hạt proton và các nơtron.
PA: B
Câu 3 –
HH1001NCH Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.
B. Nguyên tử oxi luôn có số hạt proton bằng 8.
C. Nguyên tử nitơ luôn có số hạt nơtron bằng 7.
D. Nguyên tử có 8electron thì đó là nguyên tử oxi.
PA: C
Câu 4 –
HH1002NCH Nguyên tử X có tổng số hạt electron, nơtron và proton bằng 52. Số hạt proton
kém số hạt của nơtron một hạt. Nguyên tử X có số hạt proton, nơtron và electron lần lượt là
A. 17,18 và 17. B.16,20 và 16. C. 17,19 và 16. D. 17,20 và16.
PA: A
Câu 5 –
HH1002NCV Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 28. Số hạt proton,
nơtron và electron trong nguyên tử X lần lượt là
A. 9, 9 và 10. B. 9, 10 và 9. C. 8, 12 và 8. D. 10, 9 và 10.
PA: B
Câu 6 –
HH1003NCB Số electron tối đa trong một obitan nguyên tử bằng
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
PA: A
Câu 7 –
HH1003NCH Nguyên tố M có Z = 16. Ở trạng thái cơ bản nguyên tử của nguyên tố M có số
electron độc thân trong obitan là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
PA: B
Câu 8 –
HH1004NCB Số electron tối đa trong phân lớp d và p lần lượt là
A. 10 và 14. B. 10 và 6. C. 6 và 10. D. 14 và 6.
PA: D
Câu 9 –
HH1004NCH Cho các nguyên tố
10
X ;
15
Y ;
9
Z và
18
T. Các nguyên tố mà nguyên tử của chúng
có cùng số lớp electron là
A. X và Z ; Y và T. B. X và Y; T và Z.
C. Y và Z ; X và T. D. X, Z và T.
Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học 10 Ban KHTN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học 10 Ban KHTN - Người đăng: xuanky241989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học 10 Ban KHTN 9 10 902