Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC

Được đăng lên bởi hiendiempy
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I
Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT
về Chương trình giáo dục phổ thông
A. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
Chương trình giáo dục phổ thông, Mục tiêu giáo dục tiểu học là:
a) Tất cả trẻ em đều được đi học cấp tiểu học
b) Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học
c) Tất cả trẻ em khuyết tật được đi học cấp tiểu học
d) Hình thành những cơ sở ban đầu về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ để
tiếp tục học Trung học cơ sở
Câu 2:
a)
b)
c)
d)

Kế hoạch giáo dục tiểu học đối với lớp 5 được quy định bao nhiêu môn học?
10 môn học
9 môn học
8 môn học
11 môn học

Câu 3: Ở cấp tiểu học, thời lượng mỗi năm học ít nhất là bao nhiêu tuần?
a) 35 tuần
b) 34 tuần
c) 33 tuần
d) 32 tuần
Câu 4: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
Chương trình giáo dục phổ thông, mỗi tuần có ít nhất 2 tiết sinh hoạt tập thể là
để:
a) Chào cờ đầu tuần, nghe kể chuyện cuối tuần
b) Tổ chức các phong trào thi đua học tập
c) Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp
d) Sinh hoạt lớp, Sao nhi đồng, Đội thiếu niên, Sinh hoạt toàn trường
Câu 5:
a)
b)
c)
d)

Mục tiêu quan trọng nhất của môn Tiếng Việt là:
Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viết
Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viết, nghe, nói
Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, nói
Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, viết

Câu 6:
a)
b)
c)
d)

Nội dung chương trình Tiếng Việt được xây dựng theo nguyên tắc:
Dạy học Tiếng Việt thông qua hoạt động giao tiếp
Tận dụng những kinh nghiệm sử dụng Tiếng Việt của học sinh
Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học Tiếng Việt
Cả 3 câu trên

Câu 7: Đọc các đoạn văn bản có độ dài khoảng 250 chữ, tốc độ 90 – 100 chữ cái/ phút,
đó là mức độ cần đạt của khối lớp nào?
a) Lớp 2
b) Lớp 3
c) Lớp 4
d) Lớp 5
1

Câu 8: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
Chương trình giáo dục phổ thông, mỗi tháng có bao nhiêu tiết Giáo dục ngoài
giờ lên lớp?
a) 4 tiết
b) 6 tiết
c) 8 tiết
d) 10 tiết
Câu 9: Biết cộng, trừ, nhân, chia số thập phân là kiến thức cần đạt được của khối lớp
nào?
a) Lớp 4
b) Lớp 3
c) Lớp 5
d) Lớp 2
Câu 10:
a)
b)
c)
d)

Môn Toán ở cấp tiểu học có những mạch kiến thức nào?
Số học; Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học
Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học; Giải toán có lời văn
Số học; Giải toán có lời văn ; Yếu tố hình học
Số học; Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học; Giải toán có lờ...
PHẦN I
Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT
về Chương trình giáo dục phổ thông
A. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo về
Chương trình giáo dục phổ thông, Mục tiêu giáo dục tiểu học là:
a) Tất cả trẻ em đều được đi học cấp tiểu học
b) Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học
c) Tất cả trẻ em khuyết tật được đi học cấp tiểu học
d) Hình thành những cơ sở ban đầu về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ để
tiếp tục học Trung học cơ sở
Câu 2: Kế hoạch giáo dục tiểu học đối với lớp 5 được quy định bao nhiêu môn học?
a) 10 môn học
b) 9 môn học
c) 8 môn học
d) 11 môn học
Câu 3: Ở cấp tiểu học, thời lượng mỗi năm học ít nhất là bao nhiêu tuần?
a)
35 tuần
b)
34 tuần
c)
33 tuần
d)
32 tuần
Câu 4: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo về
Chương trình giáo dục phổ thông, mỗi tuần ít nhất 2 tiết sinh hoạt tập thể
để:
a) Chào cờ đầu tuần, nghe kể chuyện cuối tuần
b) Tổ chức các phong trào thi đua học tập
c) Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp
d) Sinh hoạt lớp, Sao nhi đồng, Đội thiếu niên, Sinh hoạt toàn trường
Câu 5: Mục tiêu quan trọng nhất của môn Tiếng Việt là:
a) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viết
b) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viết, nghe, nói
c) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, nói
d) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, viết
Câu 6: Nội dung chương trình Tiếng Việt được xây dựng theo nguyên tắc:
a) Dạy học Tiếng Việt thông qua hoạt động giao tiếp
b) Tận dụng những kinh nghiệm sử dụng Tiếng Việt của học sinh
c) Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học Tiếng Việt
d) Cả 3 câu trên
Câu 7: Đọc các đoạn văn bản có độ dài khoảng 250 chữ, tốc độ 90 – 100 chữ cái/ phút,
đó là mức độ cần đạt của khối lớp nào?
a) Lớp 2
b) Lớp 3
c) Lớp 4
d) Lớp 5
1
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC - Người đăng: hiendiempy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC 9 10 521