Ktl-icon-tai-lieu

cấu trúc đề thi môn hóa

Được đăng lên bởi Phạm Đức Diện
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc NgọcCẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ MÔN HÓA HỌC
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
- Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: 2 câu
+ Các khái niệm cơ bản về cấu tạo nguyên tử, Bảng tuần hoàn, Liên kết Hóa học.
+ Sự biến đổi tuần hoàn của các nguyên tố và hợp chất (sắp xếp).
+ Cấu hình electron – mối liên hệ giữa cấu hình với vị trí trong Bảng và khả năng tạo liên kết.
+ Cấu tạo của các hợp chất vô cơ.
+ Một số vấn đê nâng cao: liên kết hiđro, cho – nhận, phân biệt hóa trị và số oxi hóa, hình dạng phân tử, lai hóa, xen
phủ trục và xen phủ bên, liên kết ∂ và liên kết π …
+ Các loại tinh thể và tính chất.
+ Bài tập tính độ đặc khít của tinh thể kim loại.
+ Các câu hỏi tổng hợp (số mệnh đề đúng – sai).

- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: 2 câu
+ Các khái niệm cơ bản về chất oxh – chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử.
+ Vai trò của các chất trong phản ứng (oxi hóa – khử - môi trường).
+ Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử.
+ Một số phản ứng oxi hóa – khử đặc biệt: nội phân tử, tự oxi hóa – tự khử.
+ Sắp xếp tính oxi hóa và tính khử.
+ Chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử
+ Bài tập tính tốc độ phản ứng, bài tập về các hằng số cân bằng (Ka, Kb, Kc, Kp).
+ Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng và chuyển dịch cân bằng.
+ Các câu hỏi tổng hợp (số phản ứng, số mệnh đề đúng – sai).

- Sự điện li: 1 câu
+ Khái niệm chất điện li và độ điện li, chất điện li mạnh, điện li yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới độ điện li.
+ Tính axit – bazơ – lưỡng tính của các chất và ion.
+ Phản ứng trao đổi ion và phản ứng oxi hóa – khử trong dung dịch, phương trình ion thu gọn.
+ pH và các bài tập về phản ứng axit – bazơ.

- Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của
chúng: 3 câu
+ Cấu tạo – tính chất vật lý – tính chất hóa học – ứng dụng – điều chế.
+ Bài tập về phản ứng Halogen mạnh đẩy Halogen yếu ra khỏi muối
+ Bài tập về phản ứng nhiệt phân muối (nitrat, cacbonat, clorat, ...)
+ Bài tập về phản ứng tổng hợp NH3
+ Phân bón Hóa học (phân loại, điều chế, tính chất, độ dinh dưỡng, …)
…..

- Đại cương về kim loại: 2 câu
+ Vị trí của kim loại trong bảng.
+ Cấu tạo của nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại.
+ Các tính chất vật lý chung và một số tính chất khác của kim loại.
+ Các tính chất Hóa học chung của kim loại.
+ Dãy điện hóa của kim loại – Pin điện hóa – Ăn mòn Hóa học – Đ...
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc http://www.facebook.com/vukhacngoc
vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
Liên hệ học trực tiếp: 0985052510
CẤU TRÚC ĐTHI TUYỂN SINH ĐH – CĐ MÔN HÓA HC
I. PHN CHUNG CHO TT CCÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
- Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: 2 câu
+ Các khái nim cơ bản về cấu tạo nguyên tử, Bảng tuần hoàn, Liên kết Hóa học.
+ Sự biến đổi tuần hoàn của các nguyên tố và hợp chất (sắp xếp).
+ Cấu hình electron mối liên hệ giữa cấu hình vi vị trí trong Bảng và kh năng tạo liên kết.
+ Cấu tạo của các hợp chất vô cơ.
+ Một số vấn đê nâng cao: liên kết hiđro, cho nhận, phân biệt hóa trị và số oxi hóa, hình dạng phân tử, lai hóa, xen
phủ trục và xen phủ bên, liên kết ∂ và liên kết π
+ Các loại tinh thể và tính chất.
+ Bài tập tính độ đặc khít của tinh thể kim loại.
+ Các câu hi tổng hợp (số mệnh đề đúng sai).
- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: 2 câu
+ Các khái nim cơ bản về chất oxh – chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử.
+ Vai trò của các chất trong phản ứng (oxi hóa kh- môi trường).
+ Cân bằng phản ứng oxi hóa khử.
+ Một số phản ứng oxi hóa khử đặc biệt: nội phân tử, tự oxi hóa tự khử.
+ Sắp xếp tính oxi hóa và tính khử.
+ Chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử
+ Bài tập tính tốc độ phản ứng, bài tập về các hằng số cân bằng (K
a
, K
b
, K
c
, K
p
).
+ Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng và chuyn dịch cân bằng.
+ Các câu hi tổng hợp (số phản ứng, số mệnh đề đúng sai).
- Sự điện li: 1 câu
+ Khái nim chất điện li độ điện li, chất điện li mạnh, điện li yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới độ điện li.
+ Tính axit – bazơ – lưỡng tính của các chất và ion.
+ Phản ứng trao đổi ion và phản ứng oxi hóa khtrong dung dịch, phương trình ion thu gọn.
+ pH và các bài tập về phản ứng axit – bazơ.
- Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của
chúng: 3 câu
+ Cấu tạo tính chất vật lý – tính chất hóa học – ứng dụng – điều chế.
+ Bài tập về phản ứng Halogen mạnh đẩy Halogen yếu ra khỏi muối
+ Bài tập về phản ứng nhiệt phân muối (nitrat, cacbonat, clorat, ...)
+ Bài tập về phản ứng tổng hợp NH
3
+ Phân bón Hóa hc (phân loại, điều chế, tính chất, độ dinh dưỡng, …)
..
- Đại cương về kim loại: 2 câu
+ Vị trí của kim loại trong bảng.
+ Cấu tạo của nguyên tử kim loại và tinh thkim loại.
+ Các tính cht vật lý chung và một số tính chất khác của kim loại.
+ Các tính cht Hóa học chung của kim loại.
+ Dãy điện hóa của kim loại – Pin điện hóa – Ăn mòn Hóa học – Điện phân.
+ Các câu hi tổng hợp (số mệnh đề đúng sai).
- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm các hợp chất của chúng: 5 câu
+ Cấu tạo tinh thể, tính chất vật lý.
+ Các hợp chất quan trọng (Al, NaOH, Na
2
CO
3
, phèn chua, …), cách điều chế - sản xuất và ứng dụng.
+ Bài tập kim loại tác dụng với nước, kiềm và axit.
+ Bài tập khai thác tính lưỡng tính của oxit và hiđroxit nhôm.
+ Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm.
+ Bài tập điện phân nóng chảy các hợp chất của kim loại kiềm và nhôm.
- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu
cấu trúc đề thi môn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấu trúc đề thi môn hóa - Người đăng: Phạm Đức Diện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
cấu trúc đề thi môn hóa 9 10 619