Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán

Được đăng lên bởi luuphongti
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toá
Taøi lieäu oân thi Toát nghieäp THPT moân Toaùn

MATHVN.COM

GV: Buøi Vaên Sôn

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN
* PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (3,0 điểm)
- Khảo sát, vẽ đồ thị của hàm số.
- Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: chiều biến thiên của
hàm số, cực trị, tiếp tuyến, tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số; tìm trên đồ thị những điểm có
tính chất cho trước, tương giao giữa hai đồ thị (một trong hai đồ thị là đường thẳng)...
Câu II (3,0 điểm)
- Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
- Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.
- Tìm nguyên hàm, tính tích phân.
- Bài toán tổng hợp.
Câu III (1,0 điểm)
Hình học không gian (tổng hợp): Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay;
tính thể tích khối lăng trụ, khối chóp, khối nón tròn xoay, khối trụ tròn xoay; diện tích mặt cầu và thể
tích khối cầu.
* PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh học chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2).
Theo chương trình Chuẩn
Câu IV.a (2,0 điểm): Phương pháp tọa độ trong không gian:
- Xác định tọa độ của điểm, vectơ.
- Mặt cầu.
- Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng.
- Tính góc, tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng
và mặt cầu.
Câu V.a (1,0 điểm)
- Số phức: môđun của số phức, các phép toán trên số phức; căn bậc hai của số thực âm; phương
trình bậc hai hệ số thực có biệt thức Delta âm.
- Ứng dụng của tích phân: tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay.
Theo chương trình Nâng cao
Câu IV.b (2,0 điểm): Phương pháp tọa độ trong không gian:
- Xác định tọa độ của điểm, vectơ.
- Mặt cầu.
- Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng.
- Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, mặt phẳng; khoảng cách giữa hai đường
thẳng; vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu.
Câu V.b (1,0 điểm)
- Số phức: Môđun của số phức, các phép toán trên số phức; căn bậc hai của số phức; phương trình
bậc hai với hệ số phức; dạng lượng giác của số phức.
- Đồì thị hàm phân thức hữu tỉ dạng y = (ax2 + bx +c) /(px+q ) và một số yếu tố liên quan.
- Sự tiếp xúc của hai đường cong.
- Hệ phương trình mũ và lôgarit.
- Ứng dụng của tích phân: tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay.
------------- Hết ------------MATH.COM.VN - Trang 1 – MATHVN.COM

MATHVN.COM

Toá
Taøi lieäu oân thi Toát nghieäp THPT moân Toaùn

GV: Buøi Vaên Sôn

MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ LƯỢNG GIÁC
I. BẢNG GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT SỐ CUNG ĐẶC BIỆT
π
π
π
π
2π
...
Taøi lieäu oân thi T
Taøi lieäu oân thi TTaøi lieäu oân thi T
Taøi lieäu oân thi Toát nghieäp
oát nghieäp oát nghieäp
oát nghieäp THPT
THPTTHPT
THPT moân Toaùn
moân Toaùn moân Toaùn
moân Toaùn
MATHVN.COM
GV: Buøi Vaên Sôn
GV: Buøi Vaên SônGV: Buøi Vaên Sôn
GV: Buøi Vaên Sôn
MATH.COM.VN - Trang 1 – MATHVN.COM
CU TRÚC ĐỀ THI TT NGHIP THPT MÔN TOÁN
* PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH (7,0 đim)
Câu I (3,0 đim)
- Kho sát, v đồ th ca hàm s.
- Các bài toán liên quan đến ng dng ca đạo hàm và đồ th ca hàm s: chiu biến thiên ca
hàm s, cc tr, tiếp tuyến, tim cn (đứng và ngang) ca đồ th hàm s; tìm trên đồ th nhng đim có
tính cht cho trước, tương giao gia hai đồ th (mt trong hai đồ thđưng thng)...
Câu II (3,0 đim)
- Hàm s, phương trình, bt phương trình mũ và lôgarit.
- Giá tr ln nht và nh nht ca hàm s.
- Tìm nguyên hàm, tính tích phân.
- Bài toán tng hp.
Câu III (1,0 đim)
Hình hc không gian (tng hp): Din tích xung quanh ca hình nón tròn xoay, hình tr tròn xoay;
tính th tích khi lăng tr, khi chóp, khi nón tròn xoay, khi tr tròn xoay; din tích mt cu và th
tích khi cu.
* PHN RIÊNG (3,0 đim)
Thí sinh hc ch đưc làm mt trong hai phn (phn 1 hoc 2).
Theo chương trình Chun
Câu IV.a (2,0 đim): Phương pháp ta độ trong không gian:
- Xác định ta độ ca đim, vectơ.
- Mt cu.
- Viết phương trình mt phng, đường thng.
- Tính góc, tính khong cách t đim đến mt phng. V trí tương đối ca đường thng, mt phng
và mt cu.
Câu V.a (1,0 đim)
- S phc: đun ca s phc, các phép toán trên s phc; căn bc hai ca s thc âm; phương
trình bc hai h s thc có bit thc Delta âm.
- ng dng ca tích phân: tính din tích hình phng, th tích khi tròn xoay.
Theo chương trình Nâng cao
Câu IV.b (2,0 đim): Phương pháp ta độ trong không gian:
- Xác định ta độ ca đim, vectơ.
- Mt cu.
- Viết phương trình mt phng, đường thng.
- Tính góc; tính khong cách t đim đến đường thng, mt phng; khong cách gia hai đường
thng; v trí tương đối ca đưng thng, mt phng và mt cu.
Câu V.b (1,0 đim)
- S phc: Môđun ca s phc, các phép toán trên s phc; căn bc hai ca s phc; phương trình
bc hai vi h s phc; dng lượng giác ca s phc.
- Đồì th hàm phân thc hu t dng y = (ax
2
+ bx +c) /(px+q ) và mt s yếu t liên quan.
- S tiếp xúc ca hai đường cong.
- H phương trình mũ và lôgarit.
- ng dng ca tích phân: tính din tích hình phng, th tích khi tròn xoay.
------------- Hết -------------
Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - Người đăng: luuphongti
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán 9 10 957