Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc lý luận số

Được đăng lên bởi mathkidonline
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1927 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.1 Transistor
3.2 Cổng luận lý (Logic gate)
3.3 Mạch tổ hợp (Combinational circuit)
3.4 Phần tử nhớ cơ bản
3.5 Bộ nhớ (Memory)
3.6 Mạch tuần tự (Sequential logic circuit)
3.7 Đƣờng truyền dữ liệu LC3

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.1 Transistor
Đa số máy tính ngày nay xử dụng các bộ vi xử lý (microprocessor)
được tạo từ các transistor họ MOS. (metal-oxide-semiconductor).
Có hai loại transistor MOS: loại P (Positive) và loại N (Negative).

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.1 Transistor

Hình 3.1 Một công tắc điện đơn giản
Khi khóa mở, không có dòng điện qua mạch nên đèn tắt, điện thế
Vout = 2,9V, tức điện thế ra ở transistor ở mức cao, ta có mức logic
“1”.
Khi khóa đóng, có dòng chạy qua mạch, đèn sáng, điện thế Vout =
0V, khi đó điện thế ra ở transistor ở mức thấp, mức logic “0”.

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.1 Transistor
Có hai loại transistor như hình dưới đây.
G=1=> U12=0
G=0=> U12=1

Hình 3.2 Transistor loại N

G=1=> U12=1
G=0=> U12=0
Hình 3.3 Transistor loại P

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.2 Cổng luận lý (Logic gate)
Các cổng luận lý cơ bản AND, OR, và NOT
Tầm trị điện áp analog từ 0-2,9V:
- Điện thế từ 0-0,5V
=> mức logic 0
- Điện thế từ 2,4V – 2,9V
=> mức logic 1

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.2 Cổng luận lý (Logic gate)
3.2.1 Cổng NOT (hay Inverter)

In Out

0

1

1

0

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.2 Cổng luận lý (Logic gate)
3.2.2 Cổng OR và NOR

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.2 Cổng luận lý (Logic gate)
3.2.2 Cổng OR và NOR

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.2 Cổng luận lý (Logic gate)
3.2.3 Cổng AND và NAND

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.2 Cổng luận lý (Logic gate)
3.2.3 Cổng AND và NAND

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.2 Cổng luận lý (Logic gate)
Các ký hiệu theo quy ước cho các cổng logic cơ bản:

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.2 Cổng luận lý (Logic gate)
Khi muốn biểu diễn nhiều đầu vào, chúng ta có thể sử dụng quy
ước như hình 3.10, thay vì dùng nhiều tầng cổng AND. Các cổng
khác cũng có sự tương tự.

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.2 Cổng luận lý (Logic gate)
3.2.4 Định luật De Morgan
Luật De Morgan cho phép chúng ta biểu diễn cổng OR bằng
cổng AND kèm theo một số cổng NOT, hay ngược lại. Có hai luật
De Morgan 1 và De Morgan 2 như sau:
hay viết ở dạng khác là
Với ký hiệu „+‟ đặc trưng cho phép OR, và „.‟ cho phép AND.

CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.2 Cổng luận lý (Logic gate)
3.2.4 Định luật De Morgan

CHƢƠN...
CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
CHƢƠNG 3
CÁC CẤU TRÚC LUẬN LÝ SỐ
3.1 Transistor
3.2 Cổng luận (Logic gate)
3.3 Mạch tổ hợp (Combinational circuit)
3.4 Phần tử nhớ cơ bản
3.5 Bộ nh (Memory)
3.6 Mạch tuần tự (Sequential logic circuit)
3.7 Đƣờng truyền dữ liệu LC3
Cấu trúc lý luận số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc lý luận số - Người đăng: mathkidonline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Cấu trúc lý luận số 9 10 937