Ktl-icon-tai-lieu

CAU_10

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 10 : Phong cách
lãnh đạo (liên hệ thực
tiễn)
- Những đặc trưng
phong cách khoa học
- Những yếu tố hình
thành phong cách
- Biện pháp rèn luyện
phong cách khoa học
Bài làm
Đổi mới và không
ngừng nâng cao phong
cách làm việc của người
lãnh đạo là một trong
những nhiệm vụ rất trọng
yếu trong công tác xây
dựng Đảng hiện nay. Từ
1976, các đại hội đại biếu
toàn quốc của Đảng đều
nhấn mạnh việc đổi mới,
xây dựng phong cách làm
việc khoa học đại hội IV
của Đảng khẳng định “cải
tiến phương pháp lãnh đạo
là tác phong công tác, là
một bộ phận không thể
tách rời việckiện toàn bộ
máy của Đảng… là một
y6eu cầu bức thiết để nâng
cao năng lực lãnh đạo của
Đảng”. Đại Hội V, VI, VII,
VIII tiếp tục coi việc đổi mới
phong cách làm việc là một
trong những nội dung quan
trọng của việc đổi mới bản
thân Đảng và sự lãnh đạo
của Đảng, là một trong yêu

cầu đổi mới và chỉnh đốn
Đảng trong tình hình mới.
VK ĐHĐB Toàn Quốc lần
thứ IX xác định: “xây dựng
đội ngũ cán bộ, trước hết là
cán bộ lãnh đạo và quản lí
ở các cấp, vững vàng về
chínhtrị, gương mẫu về
đạo đức, trong sạch về lối
sống, có trí tuệ kiến thức
và năng lực hoạt động thực
tiễn, sáng tạo, gắn bó với
nhân dân” (VK IX, Trang
54).
Có thể hiểu phong
cách làm việc của người
lãnh đạo là tổng hợpn
phương pháp, biện pháp
tiêu biểu, ổn định mà người
lãnh đạo sử dụng hàng
ngày để thực hiện nhiệm
vụ của mình. Phong cách
làm việc của người lãnh
đạo được quy định bởi
chức năng, nhiệm vụ,
phẩm chất, tri thức, điều
kiện hoạt động và sinh
sống của người lãnh đạo.
Phong cách làm việc
của người lãnh đạo được
hình thành dười sự tác
động của các nhân tố cơ
bản như: truyền thống dân
tộc, hoàn cảnh kinh tế-xã
hội, quan điểm chính trị, lập
trường tư tưởng; vai trò tổ
chức, nguyên tắc làm việc
và sự nỗ lực của bản thân
người lãnh đạo.

Đổi mới phong cách
làm việc của người lãnh
đạo bao gồm nhiều mặt,
trong đó có 3 nội dung
trọng yếu là: nâng cao
quan điểm lập trường và
bản lĩnh chính trị, nâng cao
trình độ kiến thức và có
phương pháp công tác tốt.
- Nâng cao quan
điểm lập trường và bản
lĩnh chính trị:
Trong giai đoạn hiện
nay, trướcn biến động của
tình hình quốc tế và trong
nước, đòi hỏi người cán bộ
lãnh đạo của Đảng phải có
nhận thức đúng, kiên định
mục tiêu và con đường
XHCN mà Đảng cộâng sản
Việt Nam đã lựa chọn. Trên
cơ sở nhận thức mới và có
quan điển đúng đắn với
mọi hoạt động của đời
sống kinh tế-xã hội, kiên
quyết đấu tranh chống bảo
thủ, chống những quan
điểm sai lệch, nhất lá mớ
hồ về con đường XHCN
mà chúng ta đang xây
dựng.
Nâng ca...
Câu 10 : Phong cách
lãnh đạo (liên hệ thực
tiễn)
- Những đặc trưng
phong cách khoa học
- Những yếu tố hình
thành phong cách
- Biện pháp rèn luyện
phong cách khoa học
Bài làm
Đổi mới không
ngừng nâng cao phong
cách làm việc của người
lãnh đạo một trong
những nhiệm vụ rất trọng
yếu trong công tác xây
dựng Đảng hiện nay. T
1976, các đại hội đại biếu
toàn quốc của Đảng đều
nhấn mạnh việc đổi mới,
xây dựng phong cách làm
việc khoa học đại hội IV
của Đảng khẳng định “cải
tiến phương pháp lãnh đạo
tác phong công tác,
một bộ phận không thể
tách rời việckiện toàn bộ
máy của Đảng… một
y6eu cầu bức thiết để nâng
cao năng lực lãnh đạo của
Đảng”. Đại Hội V, VI, VII,
VIII tiếp tục coi việc đổi mới
phong cách làm việc một
trong những nội dung quan
trọng của việc đổi mới bản
thân Đảng sự lãnh đạo
của Đảng, một trong yêu
cầu đổi mới chỉnh đốn
Đảng trong tình hình mới.
VK ĐHĐB Toàn Quốc lần
thứ IX xác định: “xây dựng
đội ngũ cán bộ, trước hết là
cán bộ lãnh đạo quản
c cấp, vững vàng về
chínhtrị, gương mẫu về
đạo đức, trong sạch về lối
sống, trí tuệ kiến thức
và năng lực hoạt động thực
tiễn, sáng tạo, gắn với
nhân dân” (VK IX, Trang
54).
thể hiểu phong
cách làm việc của người
lãnh đạo tổng hợpn
phương pháp, biện pháp
tiêu biểu, ổn định mà người
lãnh đạo sử dụng hàng
ngày để thực hiện nhiệm
vụ của mình. Phong cách
làm việc của người lãnh
đạo được quy định bởi
chức năng, nhiệm vụ,
phẩm chất, tri thức, điều
kiện hoạt động và sinh
sống của người lãnh đạo.
Phong cách làm việc
của người lãnh đạo được
hình thành dười sự tác
động của các nhân tố
bản như: truyền thống dân
tộc, hoàn cảnh kinh tế-xã
hội, quan điểm chính trị, lập
trường tưởng; vai t tổ
chức, nguyên tắc làm việc
sự nỗ lực của bản thân
người lãnh đạo.
Đổi mới phong cách
làm việc của người lãnh
đạo bao gồm nhiều mặt,
trong đó 3 nội dung
trọng yếu là: nâng cao
quan điểm lập trường
bản lĩnh chính trị, nâng cao
trình độ kiến thức
phương pháp công tác tốt.
- Nâng cao quan
điểm lập trường và bản
lĩnh chính trị:
Trong giai đoạn hiện
nay, trướcn biến động của
tình hình quốc tế trong
nước, đòi hỏi người cán bộ
lãnh đạo của Đảng phải
nhận thức đúng, kiên định
mục tiêu con đường
XHCN Đảng cộâng sản
Việt Nam đã lựa chọn. Trên
sở nhận thức mới
quan điển đúng đắn với
mọi hoạt động của đời
sống kinh tế-xã hội, kiên
quyết đấu tranh chống bảo
thủ, chống những quan
điểm sai lệch, nhất m
hồ về con đường XHCN
chúng ta đang xây
dựng.
Nâng cao quan điểm
lập trường , tạo cơ sở
vững chắc để người lãnh
đạo vững ng đối phó
trước những biến động
phức tạp của thời cuộc,
đấu trang hiệu quả với
âm a chống phá của kể
thù đặc biệt “chiến lược
diễn biến hoà bình”, nhằm
giữ vững bản chất cách
mạng trong mọi hoạt động
của mình, tạo điều kiện góp
phần vào việc giữ vững
định hướng XHCN trong
công cuộc lãnh đạo của
Đảng vì mục tiêu: “dân
giàu, nước mạnh, hội
công bằng, dân chủ và văn
minh”.
- Nâng cao trình độ
kiến thức:
Cùng với s phát triển
của hội loài người, trình
độ quần chúng không
ngừng nâng lên, những
yêu cầu trên các lĩnh vực
đời sống hội đặc biệt
những yêu cầu trên lĩnh
vực khoa học công nghệ
đòi hỏi ngày càng cao… để
làm tốt vai trò cua mình,
đápng được yêu cầu của
tình hình mới, người cán
bộlãnh đạo phải không
ngừng ng cao kiến thức
ngang tầm với tình hình
mới.
Mặt khác, trong điều
kiện công việc hiện nay,
người cán bộ lãnh đạo
được giao nhiệm vụ thì
không thể nằm chung
chung, mà phảo kiến
thức sâu về lĩnh vực
chuyên môn đó để vừa
đảm bảo việc ch đạo điều
hành thường xuyên vừa
tao sở nâng cao chất
lượng hiệu quả, giúp đỡ,
bồi dưỡng những người
thuộc phạm vi phụ trách.
- phương pháp
công tác tốt :
Phương pháp công
tác tốt một lĩnh vực rất
đa dạng và phong phú, np1
đòi hỏi rất cao tính năng
động sáng tạo của con
người, do đó cần chú ý
những vấn đề sau:
Một , người cán bộ
lãnh đạo cần làm cho mọi
các bộ công nân viên dưới
quyền nhận trách nhiệm
ý nghĩa của công việc
được giao đối với họ. Làm
cho họ thấy t hào, yêu
mến công việc của mình
luôn khuyến khích họ ra
sức đổi mới, sáng tạo
không ngừng.
Khi giao cho cán bộ
nhiệm vụ hoặc khi
chủ trương hay kế hoạch
công tác, người lãnh đạo
phải phân tích, giải
hoặc tổ chức triển khia chu
đáo, làm cho đối tương tiếp
nhận thông suốt trước khi
chấp hành thực hiện.
Trong quan hệ làm việc,
ngươi cán bộ lãnh đạo
CAU_10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CAU_10 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CAU_10 9 10 83