Ktl-icon-tai-lieu

CAU_5

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 8787 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Câu 5: tổ chức cơ sở
Đảng.
- Nêu phân tích nội
dung vị trí quan trọng tổ
chức cơ sở Đảng
- Tại sao phải nâng
cao chất lượng tổ chức cơ
sở Đảng
- Biên pháp nâng cao
chất lượng tổ chức cơ sở
Đảng
- Rút ra ý nghĩa
Bài làm
Đảng CSVN-đội tiên
phong của GC công nhân
Việt Nam-là một đội ngũ
thống nhất về chính trị, tư
tưởng trên cơ sở chủ nghĩa
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh, một đội ngũ có tổ
chức chặt chẽ, khoa học.
Tình tổ chức của Đảng thể
hiện trước tiên ở chỗ Đảng
là một hệ thống các cấp tổ
chức từ TW đến cơ sở,
được xây dựng teho nguyên
tắc tập trung dân chủ. Trong
hệ thống đó. Các tổ chức cơ
sở-chi bộ cơ sở và Đảng bộ
cơ sở-lập thành nền tảng
của Đảng.

Đảng cấp trên, biến các viên và yêu cầu nhiệm vụ cụ
đường lối và nghị quyết đó thể từng đơn vị cơ sở.
thành hiện thực.
Đảng CSVN và chủ tịch
Khái niệm tổ chức cơ Hồ Chí Minh đặc biệt quan
sở Đảng được Đảng ta ghi tâm xây dựng tổ chức cơ sở
rõ ở điểu 21 điều lệ Đảng Đảng. Dù ở bất kì giai đoạn
cộng sản Việt Nam:
cách mạng nào, Đảng ta
Tổ chức cơ sở Đảng là luôn khẳng địng tổ chức cơ
đơn vị cơ sở (xã, phường, sở Đảng là nền tảng của
thị trấn, cơ quan, hợp tác xã, Đảng, là hạt nhân chính trị ở
doanh nghiệp, đơn vị sự đơn vị cơ sở “mỗi chi bộ của
nghiệp, đơn vị cơ sở trong Đảng, phải là hạt nhân lãnh
quân đội, công an và các đạo quần chúng ở cơ sở,
đơn vị cơ sở khác) có từ 3 đoàn kết chặt chẽ, liuên hệ
đảng viên chính thức trở lên. mật thiết với quần chúng,
Tổ chức cơ sở Đảng dước phát huy được trí tuệ và lực
30 đảng viên lập chi bộ cơ lượng vĩ đại của quần
sở có các tổ chức Đảng trực chúng” (Hồ Chí Minh Toàn
thuộc. Tổ chức cơ sở Đảng Tập, Tập 11, NXB CTQG,
có từ 30 đảng viên trở lên, HN 2000, Trang 23).
lập Đảng bộ cơ sở, có các
Vị trí, vai trò của tổ
chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
chức cơ sở Đảng được khái
Những trường hợp: Lập quát và khẳng định ở những
Đảng bộ cơ sở trong đơn vị nội dung sau:

cơ sở chưa đủ 30 đảng viên,
lập chi bộ trực thuộc Đảng
ủy, cơ sở có hơn 30 đảng
viên lập Đảng ủy bộ phận
trực thuộc Đảng ủy cơ sở,
cấp ủy cấp dưới phải báo
cáo và được cấp ủy cấp trên
Trong hệ thống tổ chức đồng ý mới thực hiện.
của Đảng, mỗi cấp có vị trí,
Theo quy định trên, khái
chức năng, nhiệm vụ khác
nhau. Cấp cơ sở là nền tảng niệm tổ chức cơ sở Đảng
của Đảng, của cả hệ thống được gọi chung cho cả Đảng
chính trị; nơi trực tiếp triển bộ cơ sở và chi bộ cơ sở tuỳ
khai và tổ chức thực hiện thuộc vào số lượng đảng
đường lối, nghị quyết của

+ Tổ chức cơ sở Đảng
là nơi nối liền các cơ quan
lãnh đạo cấp trên của quần...
Câu 5: tổ chức sở
Đảng.
- Nêu phân tích nội
dung vị trí quan trọng tổ
chức cơ sở Đảng
- Tại sao phải nâng
cao chất lượng tổ chức
sở Đảng
- Biên pháp nâng cao
chất lượng tổ chức s
Đảng
- Rút ra ý nghĩa
Bài làm
Đảng CSVN-đội tiên
phong của GC công nhân
Việt Nam-là một đội ngũ
thống nhất về chính trị,
tưởng trên sở chủ nghĩa
Mác-Lênin tưởng Hồ
Chí Minh, một đội ngũ tổ
chức chặt chẽ, khoa học.
Tình tổ chức của Đảng thể
hiện trước tiên chỗ Đảng
một hệ thống các cấp tổ
chức từ TW đến sở,
được xây dựng teho nguyên
tắc tập trung dân chủ. Trong
hệ thống đó. Các tổ chức
sở-chi bộ sở Đảng bộ
sở-lập thành nền tảng
của Đảng.
Trong hệ thống tổ chức
của Đảng, mỗi cấp vị trí,
chức năng, nhiệm vụ khác
nhau. Cấp sở nền tảng
của Đảng, của cả hệ thống
chính trị; nơi trực tiếp triển
khai và tổ chức thực hiện
đường lối, nghị quyết của
Đảng cấp trên, biến các
đường lối nghị quyết đó
thành hiện thực.
Khái niệm tổ chức
sở Đảng được Đảng ta ghi
điểu 21 điều l Đảng
cộng sản Việt Nam:
Tổ chức sở Đảng
đơn vị sở (xã, phường,
thị trấn, quan, hợp tác xã,
doanh nghiệp, đơn vị sự
nghiệp, đơn vị sở trong
quân đội, công an các
đơn vị s khác) từ 3
đảng viên chính thức trở lên.
Tổ chức sở Đảng dước
30 đảng viên lập chi bộ
sở các tổ chức Đảng trực
thuộc. Tổ chức sở Đảng
từ 30 đảng viên trở lên,
lập Đảng bộ sở, các
chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
Những trường hợp: Lập
Đảng bộ sở trong đơn vị
sở chưa đủ 30 đảng viên,
lập chi bộ trực thuộc Đảng
ủy, sở hơn 30 đảng
viên lập Đảng ủy b phận
trực thuộc Đảng y sở,
cấp ủy cấp dưới phải báo
cáo được cấp ủy cấp trên
đồng ý mới thực hiện.
Theo quy định trên, khái
niệm tổ chức cơ sở Đảng
được gọi chung cho cả Đảng
bộ sở chi bộ sở tuỳ
thuộc vào số lượng đảng
viên yêu cầu nhiệm vụ cụ
thể từng đơn vị cơ sở.
Đảng CSVN chủ tịch
Hồ Chí Minh đặc biệt quan
tâm xây dựng tổ chức sở
Đảng. bất kì giai đoạn
cách mạng nào, Đảng ta
luôn khẳng địng tổ chức
sở Đảng nền tảng của
Đảng, hạt nhân chính trị
đơn vị sở “mỗi chi bộ của
Đảng, phải hạt nhân lãnh
đạo quần chúng sở,
đoàn kết chặt chẽ, liuên h
mật thiết với quần chúng,
phát huy được trí tuệ lực
lượng đại của quần
chúng” (Hồ Chí Minh Toàn
Tập, Tập 11, NXB CTQG,
HN 2000, Trang 23).
Vị trí, vai trò của tổ
chức sở Đảng được khái
quát khẳng định những
nội dung sau:
+ Tổ chức cơ sở Đảng
nơi nối liền các quan
lãnh đạo cấp trên của quần
chúng, là chiếc cầu, là bản lề
gắn Đảng với dân. Mọi
tậm tư, nguyện vọng chính
đáng cùa dân thế được
phản ánh kịp thời lên tổ chức
Đảng cấp trên thông qua chi
bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở.
+ Tổ chức cơ sở Đảng
nơi trực tiếpđưa đường
lối, chủ trương, chính sách
của Đảng vào quần chúng và
tổ chức cho quần chúng
thực hiện thắng lợi đường
lối, chủ trương, chính sách
đó.
+ Tổ chức s Đảng
còn nơi trực tiếp giáo dục,
rèn luyện, kết nạp sàng
lọc đảng viên; nơi đào tạo
cán bộ cho Đảng; nơi xuất
phát để cử ra quan lãnh
đạo cấp trên của Đảng;
cửa ngõ quan trọng bảo đảm
tính tiên phong, tính trong
sạch của Đảng ta.
Trong điều kiện dất
nước ta phát triển nền kinh
tế thị trường định hướng
XHCN sự quản của nhà
nước, vai trò của tổ chức
sở Đảng ng trở nên quan
trọng. Nghị Quyết đại hội lần
thứ 5 BCH TW khoá VI đã
nêu: “trong điều kiện chuyển
sang thực hiện chế quản
mới, phát huy vai trò chủ
động sáng tạo của các đơn
vị kinh tế sở, mở rộng
dân chủ XHCN, các tổ chức
sở Đảng phải thực sự
làm hạt nhân lãnh đạo chính
trị trong các tập thể lao
động”…Với vai t đó, c
Đảng b sở phải ng
cao chất lượng trong hoạt
động thực tiễn của mình, bảo
đảm cho công cuộc đổi mới
được thực hiện trên thực tế
đơn vị sở, đồng thời, từ
thực tiễn cuộc sông đóng
góp ý kiến với Đảng, nhà
nước hoà chỉnh đường lối
chủ trương, chính ch
pháp luật.
Từ sau khi thực hiện
chính sách mở cửa đến nay,
Đảng ta đã ra sức xây dựng
kiện toàn các tổ chức
sở Đảng trong giai đoạn
cách mạng mới đã đạt
được nhiều kết quả quan
trọng như gắn liền với những
thành tựu bước đầu trobng
sự nghiệp đổi mới, tổ
chức sở Đảng vẫn kiên
định đường lối quan điểm
cách mạng đúng đắn của
Đảng, nh đạo nhân dân
thực hiện hiệu quả chính
sách chế quản mới.
tiến bộ trong việc thực
hiện dân chủ trong Đảng
trong nhân dân. Nâng cao
một bước chất lượng tổ
chức cơ sở Đảng, nhiều
Đảng bộ địa phương tiến
hành tổ chức lại c chi bộ,
kiện toàn bộ máy, tinh giảm
biêbn chế theo yêu cầu thực
hiện chế mới. Qua đai hội
Đảng bộ sở một bước
kiện toàn cấp ủy đội ngũ
cốt cán nhiều Đảng bộ.
Tuy nhiên, trong nhiều địa
phương, nhiều ngành, năng
lực lãnh đạo sức chiến
đấu của tổ chức sở Đảng
còn yếu, ng túng trong đổi
mới nội dung phương
thức lãnh đạo trước yêu cầu
CAU_5 - Trang 2
CAU_5 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CAU_5 9 10 50