Ktl-icon-tai-lieu

CAU_7

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 7: nâng cao chất
lượng đội ngũ đảng
viên.
Bài làm
Nâng cao chất lượng
Đảng viên là một nhiệm vụ
có tầm quan trọng nhiều
mặt: củng cố hàng ngũ
Đảng, nâng cao chất
lượng lãng đạo của Đảng,
trực tiếp phát triển quy mô,
nền tảng công tác tổ chức,
công tác cán bộ của
Đảng… do vậy, trong hoạt
động lý luận và thực tiễn,
các nhà kinh điển của chủ
nghĩa Mác-Lênin cùng với
việc khẳng định sức mạnh
của tổ chức đã chỉ ra cốt
lõi của việc tạo dựng tổ
chức chính là xây dựng
đội ngũ đảng viên. Mọi
biểu hiện coi nhẹ, thái độ
không nghhiêm túc, không
khoa học trong xây dựng
đội ngũ đảng viên là
nguồn gốc làm chó Đảng
lỏng lẻo về tổ chức, giảm
sút khả năng lãnh đạo và
sức chiến đấu; trong
những trường hợp mắc sai
lầm nghiêm trọng kéo dài
có thể làm biến chất hoặc
làm tan rã Đảng.
Đảng viên có vai trò
rất quan trọng, quyết định
đến việc thành bại trong
quá trình hoạt động của
Đảng: Đảng viên là vấn đề

chủ yếu trong công tác xây
dựng Đảng; sự vững
mạnh của đội ngũ đảng
viên là nhân tố rhường
xuyên quyết định sự vững
mạnh của Đảng.
Đảng viên có vai trò
quan trọng như vậy bởi lẽ
đảng viên gắn liền với việc
hình thành Đảng, Đảng
cộng sản hình thành từ
những người đảng viên tự
nguyện thành lập tổ chức
của Đảng để lãnh đạo
nhân dân đấu tranh giành
độc lập, xây dựng chủ
nghĩa xã hội; Do đó, chất
lượng đảng viên gắn liền
với chất lượng tổ chức
Đảng, chất lượng đảng
viên càng nâng cao thì
chất lượng tổ chức Đảng
càng vững mạnh và
ngược lại; Đảng viên
chính là người đầu tiên
gương mẫu và hướng dẫn
triển khai đường lối, chính
sách của Đảng đến với
nhân dân…Mặt khác,đảng
viên chính là tiền đề, cơ
sở để xây dựng đội ngũ
cán bộ, bởi lẽ trong thời kì
Đảng cầm quyền, các
đảng viên được phân công
vào vị trí khác nhau trong
hệ thống chính trị, mà chất
lượng đảng viên có cao thì
công tác bố trí, lựa chọn,
sử dụng cán bộ mới có

hiệu quả. Cho nên đảng
viên có vai trò rất quan
trọng không chỉ trong hoạt
động lãnh đạo của Đảng
mà cả trong hoạt động của
toàn bộ hệ thống chính trị.
Như vậy, đảng viên
có vai trò rất quan trọng và
có mối quan hệ biện
chứng với hoạt động lãnh
đạo của Đảng. Đảng viên
là người lập ra tổ chức
Đảng và điều hành hoạt
động của Đảng. Song đến
lược mình đảng viên lại
chịu sự chi phối và ràng
buộc của tổ chức Đảng.
Đảng quyết định phương
hướng và hành động của
đảng viên, buộc đảng viên
viên phải hành động theo
nguyên tắc và khuôn khổ
nhất định, theo những
đường lối, chính sách mà
Đảng đề ra.
Trải qua đấu tranh
cách mạng lâu dài và sau
nhiều năm tiến hành công
cuộc đổi mới...
Câu 7: nâng cao chất
lượng đội ngũ đảng
viên.
Bài làm
Nâng cao chất lượng
Đảng viên là một nhiệm vụ
tầm quan trọng nhiều
mặt: củng cố hàng ngũ
Đảng, nâng cao chất
lượng ng đạo của Đảng,
trực tiếp phát triển quy mô,
nền tảng ng tác tchức,
công tác cán bộ của
Đảng… do vậy, trong hoạt
động luận thực tiễn,
các n kinh điển của chủ
nghĩa c-Lênin ng với
việc khẳng định sức mnh
của tổ chức đã chỉ ra cốt
lõi của việc tạo dựng tổ
chức chính là xây dựng
đội ngũ đảng viên. Mọi
biểu hiện coi nhẹ, thái độ
không nghhiêm túc, không
khoa học trong xây dựng
đội ngũ đảng viên là
nguồn gốc làm chó Đảng
lỏng lẻo về tổ chức, giảm
sút khả năng lãnh đạo
sức chiến đấu; trong
những trường hợp mắc sai
lầm nghiêm trọng kéo dài
thể làm biến chất hoặc
làm tan rã Đảng.
Đảng viên vai t
rất quan trọng, quyết định
đến việc thành bại trong
quá trình hoạt động của
Đảng: Đảng viên là vấn đề
chủ yếu trong ng tác xây
dựng Đng; sự vững
mạnh của đội ngũ đảng
viên nhân t rhường
xuyên quyết định sự vững
mạnh của Đảng.
Đảng viên vai t
quan trọng như vậy bởi lẽ
đảng viên gắn liền với việc
hình thành Đảng, Đảng
cộng sản hình thành từ
những người đảng viên tự
nguyện thành lập tổ chức
của Đảng để lãnh đạo
nhân dân đấu tranh giành
độc lập, xây dựng chủ
nghĩa hội; Do đó, chất
lượng đảng viên gắn liền
với chất lượng tổ chức
Đảng, chất lượng đảng
viên càng nâng cao thì
chất lượng t chức Đảng
càng vững mnh
ngược lại; Đảng viên
chính người đầu tiên
gương mẫuhướng dẫn
triển khai đường lối, chính
sách của Đảng đến với
nhân dân…Mặt khác,đảng
viên chính là tiền đề,
sở để xây dựng đội ngũ
cán bộ, bởi lẽ trong thời
Đảng cầm quyền, các
đảng viên được phân công
vào vị trí khác nhau trong
hệ thống chính trị, mà chất
lượng đng viên có cao thì
công tác bố trí, lựa chọn,
sử dụng cán bộ mới
hiệu quả. Cho nên đảng
viên vai trò rất quan
trọng không ch trong hoạt
động lãnh đạo của Đảng
mà cả trong hoạt động của
toàn bộ hệ thống chính trị.
Nvậy, đảng viên
có vai trò rất quan trọng
mối quan hệ biện
chứng với hoạt động lãnh
đạo của Đảng. Đảng viên
người lập ra tổ chức
Đảng điều hành hoạt
động của Đảng. Song đến
lược nh đảng viên lại
chịu s chi phối ng
buộc của tổ chức Đảng.
Đảng quyết đnh phương
hướng hành động của
đảng viên, buộc đảng viên
viên phải hành động theo
nguyên tắc khuôn khổ
nhất định, theo những
đường lối, chính sách mà
Đảng đề ra.
Trải qua đấu tranh
cách mạng lâu dài sau
nhiều năm tiến hành công
cuộc đổi mới, số lượng
đảng viên không ngừng
được tăng lên. ĐH II 1951
766.349 đảng viên; ĐH
III 1960: 500.000 đảng
viên; đến ĐH IX 2001 là
2.479.719 đảng viên.
Số đông đảng viên viên
nòng cốt đội ngũ
cán bộ chủ chốt tứ TW
đến s đã th hiện
phấm chất chính trị vững
vàng trước mọi thử thách,
kiên d8ịng quyết tâm
thực hiện đường lối đổi
mới của Đảng. Đội ngũ
đảng viên ngàyng được
nâng cao về trình độ, kiến
thức về mọi mặt đc biệt
những kiến thức chuyên
môn và khoa học kỹ thuật.
Tuy nhiên “tình
trạng tham nhũng suy
thoái về tư tưởng đạo đức,
chính trị, lối sống ở một b
phận không nhỏ cán bộ,
đảng viên là rật nghiêm
trọng. Nạn tham nhũng
kéo dài trong bộ máy của
hệ thống chính trịnhiều
tổ chức kinh tế một
nguy cơ lớn đe doạsự
sống n của chế độ ta.
tình trạng lãng phí quan
liêu n phổ biến”. (VK IX,
Trang 76). Kiến thức về
chính trị, kinh tế, hội
năng lực hoạt động thực
tiễn của một bộ phận cán
bộ, đảng viên so với yêu
cầu của snghiệp đổi mới
còn nhiều hn chế. Phân
tích chất lượng đảng viên
một số nơi còn hình thức,
chứa phản ánh đúng thực
trạng của đội ngũ cán bộ,
đảng viên. Các biên pháp
nâng cao chất ợng đội
ngũ đảng viên thiếu đồng
bộ, cụ thể kiên quyết.
Công tác phát triển đảng
viên chưa đồng đều giữa
cácvùng, các địa phương.
Việc tạo nguồn, phát triển
đảng viên chưa thường
xuyên, nhất trong công
nhân, sinh viên, trí thức,
tôn giáo, dân tộc ít người.
cấu thành phần độ
tuổi đảng viên mất cân đối;
đảng viên xuấât thân từ
GC công nhân thấp, tuổi
đời của đảng viên ngày
càng tăng, đảng viên dưới
30 tuổi giảm dần.
Thực trạng đội ngũ
đảng viên trên đây
nhiều nguyên nhân: do s
chuyển đổi từ nền kinh
tếtập trung quan liêu bao
cấp sang nền kinh tế thị
trường định hướng XHCN;
do sự tác động của các
nhân tố phức tạp kể cả
các hoạt động chống phá
của kẻ thù; do Đảng ta
thiếu sự chuẩn b đầy đủ
cho đội ngũ đảng viên khi
chuyển sang thời kì mới,
công tác giáo dục, rèn
luyện phẩm chất đạo đức
lối sống cho đội ngũ
cán bộ đảng viên chức
được làm thường xuyên,
công tác quản đảng viên
đôi lúc còn lơi lỏng, chưa
làm rõ chứcnăng nhiệm vụ
hình tổ chức của
Đảng một số loại hình
CAU_7 - Trang 2
CAU_7 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CAU_7 9 10 19