Ktl-icon-tai-lieu

Chế độ ốm đau

Được đăng lên bởi ttanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

1. Chị An bị ốm và nghĩ việc từ 1/8 đến 23/8/2011. Yêu cầu tính trợ cấp BHXH c ủa chị AN

biết chị đã đóng BHXH 6 tháng. Tiền lương trong hợp đồng lao đ ộng tháng 7 là

1500.000đ/tháng và cơ quan chị nghĩ ngày CN.

2. Cũng với vd trên nhưng với hệ số lương 4.98 và ph ụ c ấp khu v ực 0.2, thâm niên v ượt

khung 6%.

3. Chị Lan bị ung thư và điều trị từ 1/5/10 đến 30/6/2011.Yêu cầu tính trợ cấp ốm đau dài

hạn mà chị Lan được hưởng biết rằng chị đã đóng BHXH 18 năm và ti ền l ương làm căn

cứ đóng BHXH vào tháng 4/2010 với hệ số là 2,34.

4. Một người lao động bị ung thư và nghĩ việc từ 21/10/2010 đến 20/07/2011.Yêu c ầu tính

trợ cấp ốm đau dài hạn của người lao động biết rằng lao động có th ời gian đóng BHXH 3

năm và hệ số lương 2,34.

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

1. Chị mai sinh con vào ngày 2/4/2011.Diễn biến tiền lương đóng BHXH các tháng tr ước khi

sinh của chị như sau:

8/2010 đến 12/2010 là 2 tr/tháng

1/2011 đến 3/2011 là 3.5 tr/tháng

Yêu cầu tính trợ cấp thai sản của chị Mai khi nghỉ sinh con

2. Một lao động nghỉ sinh con 2/5/2011. Diễn biến tiền lương của các tháng tr ước khi sinh

như sau:

11/2010 – 2/2011 hệ số 2,34

3/2011 – 4/2011 hệ số 2,67

Yêu cầu tính trợ cấp thai sản.

3. Một lao động nữ sinh con vào ngày10/04/2011. Diễn biến ti ền lương c ủa các tháng tr ước

khi sinh như sau:

9/2010 – 1/2011 hệ số 2,34

2/2011 – 4/2011 hệ số 2,67

Yêu cầu tính trợ cấp thai sản

CHẾ ĐỘ TAI NAN LAO ĐỘNG & BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1. Ông A bị TNLĐ vào 7/09/2010 và bị suy giảm khả năng lao động 24%.Tính tr ợ c ấp TNLĐ

của ông biết tiền lương tháng trước khi nghỉ việc điều trị 2 triệu và thời gian đóng BHXH

8 năm 4 tháng. Ông ra viện ngày 10/05/2011

2. Bà B bị bệnh nghề nghiệp và mất sức lao động 35%.Tính trợ cấp bệnh ngh ề nghi ệp h ằng

tháng, biết rằng tháng trước khi bà phát hiện bệnh là tháng 2/2011 và thời gian đóng phí

BHXH là 6 năm 9 tháng

3. Ông A bị TNLĐ tháng 2/2010 với mức suy gi ảm khả năng lao đ ộng 15% (m 1=15%).Tháng

2/2011,do thương tật tái phát ông A đi giám định lại về tỷ lệ th ương tật m ới là 30%.Yêu

cầu tính mức lương trợ cấp 1 lần ở lần tái giám định ông A.

4. Ông A ở ví dụ trên,ông củng có 10 năm đóng BHXH và ti ền l ương làm căn c ứ đóng BHXH

tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị 2triệu. Tháng 2/2011 do vết th ương tái phát, Ông

A đi giám định lại và tỷ lệ mất sức lao động m 2=35%.Yêu cầu tính mức trợ cấp hằng

tháng ông

5. Ông B bị TNLĐ vào tháng5/2010 với tỷ lệ thương tật m 1= 40% được trợ cấp TNLĐ hằng

tháng ...
CH Đ M ĐAU
1. Ch An b m và nghĩ vi c t 1/8 đ n 23/8/2011. Yêu c u tính tr c p BHXH c a ch AN ế
bi t ch đã đóng BHXH 6 tháng. Ti n l ng trong h p đ ng lao đ ng tháng 7 làế ươ
1500.000đ/tháng và c quan ch nghĩ ngày CN.ơ
2. Cũng v i vd trên nh ng v i h s l ng 4.98 và ph c p khu v c 0.2, thâm niên v t ư ươ ượ
khung 6%.
3. Ch Lan b ung th và đi u tr t 1/5/10 đ n 30/6/2011.Yêu c u tính tr c p m đau dài ư ế
h n mà ch Lan đ c h ng bi t r ng ch đã đóng BHXH 18 năm và ti n l ng làm căn ượ ưở ế ươ
c đóng BHXH vào tháng 4/2010 v i h s là 2,34.
4. M t ng i lao đ ng b ung th và nghĩ vi c t 21/10/2010 đ n 20/07/2011.Yêu c u tính ườ ư ế
tr c p m đau dài h n c a ng i lao đ ng bi t r ng lao đ ng có th i gian đóng BHXH 3 ườ ế
năm và h s l ng 2,34. ươ
CH Đ THAI S N
Chế độ ốm đau - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế độ ốm đau - Người đăng: ttanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chế độ ốm đau 9 10 559