Ktl-icon-tai-lieu

CHIẾN THUẬT CHỌN NGẪU NHIÊN TRONG BÀI THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Được đăng lên bởi dminhq18-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc

0985052510

CHIẾN THUẬT CHỌN NGẪU NHIÊN
TRONG BÀI THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
Các bạn và các em học sinh thân mến, từ trước tới nay, phương án chọn ngẫu nhiên
thường được xem là giải pháp cuối cùng trong bài thi trắc nghiệm trước những câu hỏi hóc búa,
những bài toán khó giải quyết, …. Việc giảng dạy cho các em về các chiến lược và chiến thuật
chọn ngẫu nhiên cũng bị xem là một phương pháp tiêu cực, “phản sư phạm”. Tuy nhiên, nếu
như đứng trên quan điểm cũng như mục tiêu của kỳ thi ĐH là tuyển chọn, phân loại được những
học sinh có kiến thức và tư duy tốt, thì rõ ràng một học sinh có được một chiến thuật lựa chọn
ngẫu nhiên hợp lý và có hiệu quả không chỉ phản ánh được sự may mắn mà còn thể hiện sự
sáng tạo, trí thông minh, khả năng ứng biến và tư duy tốt của học sinh đó. Bài viết này của tôi
xin được khái quát một số kinh nghiệm trong việc đề ra một chiến lược chọn ngẫu nhiên hợp lý
và hiệu quả. Hy vọng bài viết sẽ nhận được nhiều phản hồi tích cực và giúp ích được nhiều cho
các bạn học sinh trong kỳ thi sắp tới, đồng thời cũng cung cấp những gợi ý nho nhỏ cho các bạn
giáo viên để công tác ra đề thi trắc nghiệm trong thời gian tới có nhiều cải thiện tích cực hơn.
I.

Lý do để chọn ngẫu nhiên

1, Thứ nhất là về mặt thời gian.
Thời gian làm bài luôn là một câu hỏi khiến các bạn học sinh phải trăn trở khi đối mặt với
bài thi trắc nghiệm. Thực tế là khi biên soạn đề thi, chắc chắn hội đồng ra đề thi đã cân nhắc đến
vấn đề thời gian, 90’ cho 50 câu hỏi không phải là quá eo hẹp và nếu như thực sự có kiến thức,
phương pháp và bản lĩnh tư duy tốt, các em có thể hoàn thành bài thi trong vòng 20-30’. Tuy
nhiên, cũng còn một thực tế là phong cách dạy và học ở trường phổ thông hiện nay vẫn chưa
hoàn toàn theo hướng phục vụ kỳ thi trắc nghiệm, kỹ năng làm bài của các em vẫn còn chậm và
nặng về hình thức, các bài kiểm tra trên lớp đa phần vẫn là tự luận khiến cho thời gian giải một
bài toán ngắn gọn cũng có thể mất đến 5 – 10’. Do đó, có rất nhiều bạn không thể hoàn thành
hết bài thi trong khoảng thời gian cho phép. Trong những hoàn cảnh đó, chọn ngẫu nhiên là giải
pháp tối ưu.
2, Thứ hai là do sự phân bố kiến thức của học sinh
Thực tế quá trình ôn thi ĐH của các em cho thấy, để có thể ôn tập và nắm chắc được tất cả
các nội dung kiến thức ở cả 3 môn thi là điều không hề dễ dàng. Việc lựa chọn sẽ học phần nào,
môn nào và bỏ phần nào, môn nào cũng là một phần trong chiến thuật ôn thi mà mỗi học sinh
cần cân nhắc cho phù hợp với năng lực của ...
Sao băng lnh giá – Vũ Khc Ngc 0985052510
vukhacngoc@gmail.com
http://my.opera.com/saobanglanhgia
CHIN THUT CHN NGU NHIÊN
TRONG BÀI THI TRC NGHIM HÓA HC
Các bn và các em hc sinh thân mến, t trước ti nay, phương án chn ngu nhiên
thường được xem là gii pháp cui cùng trong bài thi trc nghim trước nhng câu hi hóc búa,
nhng bài toán khó gii quyết, …. Vic ging dy cho các em v các chiến lược và chiến thut
chn ngu nhiên cũng b xem là mt phương pháp tiêu cc, “phn sư phm”. Tuy nhiên, nếu
như đứng trên quan đim cũng như mc tiêu ca k thi ĐH là tuyn chn, phân loi được nhng
hc sinh có kiến thc và tư duy tt, thì rõ ràng mt hc sinh có được mt chiến thut la chn
ngu nhiên hp lý và có hiu qu không ch phn ánh được s may mn mà còn th hin s
sáng to, trí thông minh, kh năng ng biến và tư duy tt ca hc sinh đó. Bài viết này ca tôi
xin được khái quát mt s kinh nghim trong vic đề ra mt chiến lược chn ngu nhiên hp lý
và hiu qu. Hy vng bài viết s nhn được nhiu phn hi tích cc và giúp ích được nhiu cho
các bn hc sinh trong k thi sp ti, đồng thi cũng cung cp nhng gi ý nho nh cho các bn
giáo viên để công tác ra đề thi trc nghim trong thi gian ti có nhiu ci thin tích cc hơn.
I. Lý do để chn ngu nhiên
1, Th nht là v mt thi gian.
Thi gian làm bài luôn là mt câu hi khiến các bn hc sinh phi trăn tr khi đối mt vi
bài thi trc nghim. Thc tế là khi biên son đề thi, chc chn hi đồng ra đề thi đã cân nhc đến
vn đề thi gian, 90’ cho 50 câu hi không phi là quá eo hp và nếu như thc s có kiến thc,
phương pháp và bn lĩnh tư duy tt, các em có th hoàn thành bài thi trong vòng 20-30’. Tuy
nhiên, cũng còn mt thc tế là phong cách dy và hc trường ph thông hin nay vn chưa
hoàn toàn theo hướng phc v k thi trc nghim, k năng làm bài ca các em vn còn chm và
nng v hình thc, các bài kim tra trên lp đa phn vn là t lun khiến cho thi gian gii mt
bài toán ngn gn cũng có th mt đến 5 – 10’. Do đó, có rt nhiu bn không th hoàn thành
hết bài thi trong khong thi gian cho phép. Trong nhng hoàn cnh đó, chn ngu nhiên là gii
pháp ti ưu.
2, Th hai là do s phân b kiến thc ca hc sinh
Thc tế quá trình ôn thi ĐH ca các em cho thy, để có th ôn tp và nm chc được tt c
các ni dung kiến thc c 3 môn thi là điu không h d dàng. Vic la chn s hc phn nào,
môn nào và b phn nào, môn nào cũng là mt phn trong chiến thut ôn thi mà mi hc sinh
cn cân nhc cho phù hp vi năng lc ca mình.
Ly mt ví d đơn gin: Cũng vi mc tiêu là tng đim 3 môn là 24, nhưng mt hc sinh
có th đặt mc tiêu là 8-8-8, hc sinh khác là 8-10-6, ….. nhưng mc tiêu khó thc hin nht
bao gi cũng là 10-10-4, để đạt được đim 8 cho mi môn thi là điu d thc hin, nhưng đưc
đim 10, thì môn hc nào cũng khó. Đặc bit là vi các thí sinh có thi môn Toán, vic đạt được
đim 10 trong câu hi cui cùng bao gi cũng là điu không d thc hin.
CHIẾN THUẬT CHỌN NGẪU NHIÊN TRONG BÀI THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIẾN THUẬT CHỌN NGẪU NHIÊN TRONG BÀI THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - Người đăng: dminhq18-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CHIẾN THUẬT CHỌN NGẪU NHIÊN TRONG BÀI THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 9 10 487