Ktl-icon-tai-lieu

Chiến tranh tiền tệ

Được đăng lên bởi levanhiep2013
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 3553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHIẾN TRANH TIỀN TỆ ­ PHẦN 1
LỜI MỞ ĐẦU
Cho đến nay, Bill Gates vẫn được giới truyền thông không ngừng ca tụng và được coi là người đàn
ông giàu nhất hành tinh với khối tài sản khổng lồ. Nếu tin rằng đó là sự thật thì có nghĩa là bạn đã bị
lừa dối.
Bởi vì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được bóng dáng của các ông trùm thật sự giàu có trên bảng
xếp hạng những người giàu nhất hành tinh này, còn giới truyền thông phương Tây thì đã bị những
thế lực “vô hình” của các ông trùm kia khóa miệng.
Cho đến ngày nay, gia tộc Rothschild vẫn theo đuổi ngành ngân hàng, nhưng nếu bất chợt hỏi 100
người dân ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, bạn sẽ thấy rằng, có đến 99 người biết rất rõ về Ngân hàng
Hoa Kỳ trong khi chẳng một ai biết được ngân hàng Rothschild là ngân hàng nào.
Rốt cuộc, vậy ai là Rothschild? Nêu
́ môṭ người lam
̀ viêc̣ trong nganh
̀ taì chinh
́ mà chưa từng nghe đên
́
caí tên Rothschild thì chăng
̉
khać nao
̀ môṭ người linh
́
không biêt́ Napoleon, sinh viên nganh
̀
vâṭ lý
không biêt́ Einstein là ai vây.
̣
Caí tên Rothschild hêt́ sưc xa lạ đôí với đa số người dân Trung Quôć (cung
̃ như với người Viêṭ Nam),
tuy nhiên, gia tộc này có môṭ sưc anh
̉ hưởng rất lớn đôí với quá khư, hiên
̣ taị và tương lai cua
̉ người
dân Trung Quôc
́ cũng như người dân khăp
́ nơi trên thế giới.
Thông qua sự đối lập giữa tầm anh
̉ hưởng và mưc độc nổi tiếng của cua
̉ gia tộc Rothschild đôí với
thế giới hiên
̣ tai,̣ ta có thể thấy khả năng giâu
́ minh
̀ cua
̉ dong
̀ họ này cao siêu đến mưc nào. Rốt cuộc
thì dòng họ Rothschild có bao nhiêu tài sản? Đây vẫn là điều bí mật của thế giới.
Theo tính toán sơ bộ thì con số đó là vào khoảng 500 tỉ USD! Vậy bằng cách nào mà dòng họ
Rothschild đã kiếm được khoản tài sản khổng lồ như vậy? Đây là câu chuyện mà cuốn “Chiến tranh
tiền tệ” sẽ giãi bày cùng bạn.
Dịch giả HỒ NGỌC MINH

CUÔC
̣ CHIÊN
́ TRĂM NĂM GIỮA NGÂN HANG
̀
QUÔC
́
TẾ VÀ TÔNG
̉
THÔNG
́
HOA KỲ
Tôi có hai kẻ thù chinh:
́
quân đôị miên
̀ nam trước măṭ tôi và cơ câu
́ tiên
̀ tệ sau lưng tôi. Trong
hai thế lực nay,
̀ sự uy hiêp
́ cua
̉ kẻ đưng sau lưng mới là lớn nhât.
́ Tôi nhin
̀ thâý môṭ nguy cơ trong
tương lai đang đên
́ gân
̀ chung
́ ta, khiên
́ chung
́ ta lo sợ cho sự an nguy cua
̉ đât́ nước.
Sưc manh
̣ cua
̉ đông
̀ tiên
̀ sẽ tiêp
́ tuc̣ thông
́ trị và lam
̀ tôn
̉ thương đên
́ người dân, và đên
́ khi
những đông
̀ tiên
̀ cuôí cung
̀ tich
́ tụ laị trong tay một số kẻ thì đât́ nước cua
̉ chung
́ ta sẽ bị phá hủy.
Hiên
̣ giờ tôi lo lăng
́ cho tư...
CHIN TRANH TIN T - PHN 1
L I M Đ U
Cho đ n nay, Bill Gates v n đ c gi i truy n thông không ng ng ca t ng đ c coi ng i đàn   
ông giàu nh t hành tinh v i kh i tài s n kh ng l . N u tin r ng đó s th t thìnghĩa b n đã b
l a d i.
B i b n s ch ng bao gi tìm th y đ c bóng dáng c a các ông trùm th t s giàu trên b ng 
x p h ng nh ng ng i giàu nh t hành tinh này, còn gi i truy n thông ph ng y thì đã b nh ng  
th l c “vô hình” c a các ông trùm kia khóa mi ng.
Cho đ n ngày nay, gia t c Rothschild v n theo đu i ngành ngân hàng, nh ng n u b t ch t h i 100
ng i dân B c Kinh hay Th ng H i, b n s th y r ng, có đ n 99 ng i bi t r t rõ v Ngân hàng  
Hoa Kỳ trong khi ch ng m t ai bi t đ c ngân hàng Rothschild là ngân hàng nào. 
R t cu c, v y ai là Rothschild? Nêu môt ng i lam viêc trong nganh tai chinh ma ch a t ng nghe đên 
cai tên Rothschild thi chăng khac nao môt ng i linh không biêt Napoleon, sinh viên nganh vât ly ! 
không biêt Einstein là ai vây.
Cai tên Rothschild hêt s c xa la đôi v i đa ng i dân Trung Quôc (cung nh v i ng i Viêt Nam), " # 
tuy nhiên, gia t c này co môt s c anh h ng r t l n đôi v i qua kh , hiên tai va t ng lai cua ng i " !  " !
dân Trung Quôc cũng nh ng i dân khăp n i trên thê gi i. 
Thông qua s đ i l p gi a t m anh h ng m c đ c n i ti ng c a cua gia t c Rothschild đôi v i $ !  "   !
thê gi i hiên tai, ta có th th y kha năng giâu minh cua dong ho này cao siêu đ n m c nào. R t cu c % ! ! "
thì dòng h Rothschild có bao nhiêu tài s n? Đây v n là đi u bí m t c a th gi i. &  
Theo nh toán s b thì con s đó vào kho ng 500 t USD! V y b ng cách nào dòng h  ' &
Rothschild đã ki m đ c kho n tài s n kh ng l nh v y? Đây câu chuy n mà cu n “Chi n tranh 
ti n t ” s giãi bày cùng b n.
D ch gi H NG C MINH ( )
CUÔC CHIÊN TRĂM NĂM GI A NGÂN HANG QC 
VANG TNG HOA KỲ
Tôi co hai ke thu chinh: quân đôi miên nam tr c măt tôi và c câu tiên tê sau l ng tôi. Trong !
hai thê l c nay, s uy hiêp cua ke đ ng sau l ng m i la l n nhât. Tôi nhin thây môt nguy c trong ! ! "
t ng lai đang đên gân chung ta, khiên chung ta lo s cho s an nguy cua đât n c. ! 
S c manh cua đông tiên se tiêp tuc thông tri va lam tôn th ng đên ng i dân, đên khi" ! # !  
nh ng đông tiên cuôi cung tich tu lai trong tay m t k thi đât n c cua chung ta se bi pha h y. *  ! #
Hiên gi tôi lo lăng cho t ng lai c a đ t n c h n bât c luc nao, thâm chi con h n ca trong tình   " !
hu ng chiên tranh.
[1]
Lincoln, Tông thông th 16 cua My ! " ! #
Chiến tranh tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến tranh tiền tệ - Người đăng: levanhiep2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Chiến tranh tiền tệ 9 10 643