Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi daotinhulsa
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VỀ
BẢO HIỂM XÃ HỘI

BẢO HIỂM XÃ HỘI
1.Bảo hiểm xã hội
a. Khái niệm BHXH

Theo từ điển Bách khoa Việt Nam: “BHXH là
sự thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập
cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm
thu nhập do ốm đau, thai sản tai nạn lao động
và bệnh nghề nghiệp, tàn tật , thất nghiệp,
tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài
chính do sự đóng góp của các bên tham gia
BHXH có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp
luật nhằm đảm bảo an toàn đời sống cho
người lao động và gia điình họ, đồng thời góp
phần đảm bảo an toàn xã hội.”

BẢO HIỂM XÃ HỘI


Luật BHXH được Quốc hội thông
qua ngày 29/6 năm 2006 đã xác
định: ”BHXH là sự bảo đảm thay
thế hoặc bù đắp một phần thu
nhập của người lao động (NLĐ)
khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập
do ốm đau, thai sản, tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp, thất
nghiệp, hết tuổi lao động hoặc
chết”

Như vậy các khái niệm trên đều có điểm
chung, đó là:








BHXH là một chính sách xã hội đã được luật
hóa
Người lao động và gia đình họ là những đối
tượng trực tiếp được hưởng lợi từ chính sách
BHXH, khi có các sự kiện BH xảy ra như: ốm
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp…
Để tổ chức và thực hiện được chính sách BHXH
thì phải dựa vào một quỹ tiền tệ do người lao
động, người sử dụng lao động đóng góp và có
sự bảo trợ của nhà nước.
Mục đích của BHXH là đảm bảo đời sống cho
người lao động tham gia BHXH và gia đình họ,
từ đó góp phần bảo đảm ASXH.

b.Một số đặc trưng cơ bản của BHXH









Xuất phát từ mục đích chung của người lao
động và người sử dụng lao động (NSDLĐ).
Bảo hiểm cho NLĐ trước và sau quá trình
lao động.
Những rủi ro của người lao động gặp phải
như ốm đau, thai sản, TNLĐ, bệnh nghề
nghiệp… làm họ giảm hoặc mất nguồn thu
nhập, cần phải có khoản thu nhập bù đắp
để đảm bảo ASXH cá nhân. Đây được coi
là đặc trưng cơ bản nhất của BHXH.
BHXH mang tính xã hội

b.Một số đặc trưng cơ bản của BHXH








BHXH luôn nhằm vào đối tượng quan
trọng nhất của xã hội là lực lượng lao
động.
BHXH là BH thu thập cho người lao
động
BHXH mang bản chất xã hội, nhưng
cũng có tính kinh tế
BHXH mang tính pháp lý: Nhà nước xây
dựng ban hành – có kiểm tra, giám sát

c. Hình thức BHXH
BHXH bắt buộc
BHXH tự nguyện
Bảo hiểm thất nghiệp

Hình thức
BHXH

BHXH bắt buộc




Là loại hình BHXH mà NLĐ và NSDLĐ phải
tham gia bắt buộc theo quy định của pháp
luật.
Đặc điểm:
+ Đối tượng tham gia bao gồm cả NLĐ và
NSDLĐ ( thông qua HĐLĐ hoặc thỏa ước lao
động tập thể)
+ Quỹ BHXH: do NLĐ và NSDLĐ đóng góp
và có...
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VỀ
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VỀ
BẢO HIỂM XÃ HỘI
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Chính sách bảo hiểm xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách bảo hiểm xã hội - Người đăng: daotinhulsa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chính sách bảo hiểm xã hội 9 10 100