Ktl-icon-tai-lieu

Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi

Được đăng lên bởi Tyefcl Civildevilgroup
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HTS.CTS.Chöông 3: Chuyeån taûi buøn caùt

.

1

Chöông 3

CHUYEÅN TAÛI BUØN CAÙT
3.1 GIÔÙI THIEÄU
* Ñònh nghóa: Buøn caùt trong soâng laø thuaät ngöõ chæ chung nhöõng
haït khoaùng chaát, caùt, soûi, cuoäi, ñaù daêm, ñaù taûng, … chuyeån ñoäng
trong doøng nöôùc hay boài laéng treân loøng soâng.
* Nguyeân nhaân hình thaønh buøn caùt trong soâng:
(i) Phong hoùa vaät lyù (thay ñoåi nhieät ñoä, khí haäu, thôøi tieát) vaø hoùa
hoïc (caùc chaát muoái bò nöôùc hoøa tan) ñoái vôùi caùc loaïi ñaát ñaù treân beà
maët löu vöïc vaø bò nöôùc cuoán troâi vaøo doøng soâng;
(ii) Xoùi lôû loøng soâng (saït bôø, xoùi ñaùy).

.

HTS.CTS.Chöông 3: Chuyeån taûi buøn caùt

2

* Phaân loaïi buøn caùt:
 Caên cöù vaøo ñöôøng kính haït buøn caùt:
Loaïi buøn caùt

Lô löûng

Vöøa lô löûng
Vöøa di ñaåy

Di ñaåy

Loaïi haït
- Seùt
- Buøn haït nhoû
- Buøn haït lôùn
- Buïi nhoû
- Buïi lôùn
- Caùt mòn
- Caùt trung bình
- Caùt thoâ
- Soûi nhoû
- Soûi trung bình
- Soûi lôùn
- Cuoäi nhoû
- Cuoäi trung bình
- Cuoäi lôùn
- Ñaù taûng nhoû
- Ñaù taûng lôùn

Ñöôøng kính haït
(mm)
0,001
0,001  0,005
0,005  0,01
0,01  0,05
0,05  0,1
0,1  0,2
0,2  0,5
0,5  1,0
1,0  2,0
2,0  5,0
5,0  10
10  20
20  50
50  100
100  500
> 500

 Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm chuyeån ñoäng cuûa buøn caùt:
(i) Buøn caùt di ñaåy (buøn caùt ñaùy): buøn caùt coù kích thöôùc töông
ñoái lôùn chuyeån ñoäng gaàn ñaùy soâng döôùi caùc hình thöùc tröôït, laên, nhaûy
voït.
(ii) Buøn caùt lô löûng: buøn caùt coù ñöôøng kính nhoû phaân boá khaép
nôi trong doøng chaûy.

HTS.CTS.Chöông 3: Chuyeån taûi buøn caùt

.

3

Khoù coù theå phaân chia buøn caùt di ñaåy vaø buøn caùt lô löûng moät
caùch roõ raøng vì tuøy theo ñieàu kieän doøng chaûy, hai loaïi naøy coù theå
hoaùn ñoåi laãn nhau.

Hình 3.1
 Caên cöù vaøo khaû naêng tham gia vaøo quaù trình taïo thaønh loøng
soâng:
(i) Chaát taïo loøng: goàm buøn caùt di ñaåy + buøn caùt lô löûng coù khaû
naêng laéng chìm xuoáng ñaùy (d > 0,005 mm)
(ii) Chaát khoâng taïo loøng: buøn caùt lô löûng khoâng coù khaû naêng
laéng chìm xuoáng ñaùy.

.

HTS.CTS.Chöông 3: Chuyeån taûi buøn caùt

4

3.2 CAÙC ÑAËC TRÖNG HÌNH HOÏC CUÛA BUØN CAÙT
3.2.1
Ñöôøng kính haït
* Raát khoù xaùc ñònh chính xaùc kích thöôùc cuûa buøn caùt vì chuùng coù
nhieàu hình daùng vaø côõ loaïi khaùc nhau.
* Ñaïi löôïng ñaëc tröng veà maët hình hoïc cuûa buøn caùt: ñöôøng kính
haït.
* Ñöôøng kính ñaúng dung: laø ñöôøng kính d cuûa khoái hình caàu coù theå
tích W = theå tích haït caùt:
d



  6W 
  

1/ 3

(3.1)...
HTS.CTS.Chöông 3: Chuyeån taûi buøn caùt .
1
Chöông 3
3.1 GIÔÙI THIEÄU
* Ñònh nghóa: Buøn caùt trong soâng laø thuaät ngöõ chæ chung nhöõng
haït khoaùng chaát, caùt, soûi, cuoäi, ñaù daêm, ñaù taûng, chuyeån ñoäng
trong doøng nöôùc hay boài laéng treân loøng soâng.
* Nguyeân nhaân hình thaønh buøn caùt trong soâng:
(i) Phong hoùa vaät lyù (thay ñoåi nhieät ñoä, khí haäu, thôøi tieát) v hoùa
hoïc (caùc chaát muoái nöôùc hoøa tan) ñoái vôùi caùc loaïi ñaát ñaù treân beà
maët löu vöïc vaø bò nöôùc cuoán troâi vaøo doøng soâng;
(ii) Xoùi lôû loøng soâng (saït bôø, xoùi ñaùy).
CHUYEÅN TAÛI BUØN CAÙT
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi - Người đăng: Tyefcl Civildevilgroup
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi 9 10 408