Ktl-icon-tai-lieu

Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi

Được đăng lên bởi Tyefcl Civildevilgroup
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 931 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HTS.CTS.Chöông 4: Dieãn bieán loøng soâng

.

1

Chöông 4

DIEÃN BIEÁN LOØNG SOÂNG
4.1 GIÔÙI THIEÄU
* Trong moät con soâng:
- Neáu löôïng buøn caùt ñeán chöa ñuû vôùi söùc taûi buøn caùt cuûa doøng
chaûy (goïi laø löôïng ngaäm caùt chöa baõo hoøa), doøng chaûy seõ laáy theâm
buøn caùt treân loøng soâng: loøng soâng bò xoùi.
- Neáu löôïng buøn caùt ñeán quaù nhieàu, doøng chaûy khoâng ñuû söùc
mang heát: loøng soâng bò boài.
* Hieän töôïng xoùi hay boài loøng soâng xaûy ra do söï caân baèng chuyeån
taûi buøn caùt bò phaù vôõ, daãn ñeán söï thay ñoåi hình daïng loøng soâng: dieãn
bieán loøng soâng (DBLS).
* DBLS coù tính chaát töï ñieàu chænh, phaùt trieån theo xu höôùng caân
baèng töông ñoái (vì noù seõ bò phaù vôõ khi ñieàu kieän thuûy löïc vaø buøn caùt
thay ñoåi).
* Caùc yeáu toá chính coù aûnh höôûng lôùn ñeán DBLS:
- Ñòa chaát loøng soâng
- Löu löôïng doøng chaûy
- Löôïng buøn caùt ñöôïc cung caáp cho doøng soâng
* Caùc phöông phaùp nghieân cöùu DBLS:
- Quan traéc thöïc ñòa
- Thí nghieäm
- Lyù thuyeát

.

HTS.CTS.Chöông 4: Dieãn bieán loøng soâng

2

4.2 CAÙC HÌNH THÖÙC DIEÃN BIEÁN LOØNG SOÂNG
* Dieãn bieán theo höôùng doïc (höôùng doøng chaûy): do söï chuyeån taûi
buøn caùt khoâng caân baèng theo höôùng doïc, taïo ra söï thay ñoåi cao trình
ñaùy soâng theo höôùng doïc (H. 4.1).
Maët caét doïc soâng

Thöôïng du
(xoùi lôû)

Trung du
(caân baèng)

Haï du
(boài laéng)

Hình 4.1
* Dieãn bieán theo höôùng ngang (höôùng  doøng chaûy): do söï chuyeån
taûi buøn caùt khoâng caân baèng theo höôùng ngang (hieän töôïng chaûy voøng
höôùng ngang), laøm cho maët caét ngang soâng coù daïng khoâng ñoái xöùng
(xoùi bôø loõm, boài bôø loài).

HTS.CTS.Chöông 4: Dieãn bieán loøng soâng

.

3

4.2.1
Tính chaát soâng ôû thöôïng du, trung du vaø haï du
a. ÔÛ thöôïng du (mieàn nuùi)
* Maët caét ngang: - thöôøng coù daïng chöõ U, chöõ V
- bôø doác
- chieàu roäng soâng töông ñoái heïp
* Maët baèng: soâng chaûy theo ñòa hình thung luõng giöõa caùc ngoïn
nuùi.
* Maët caét doïc:
- ñoä doác trung bình cuûa ñaùy soâng lôùn
- coù thaùc nöôùc, baäc nöôùc
* Doøng chaûy – Buøn caùt:
- vaän toác doøng chaûy lôùn (coù theå ñeán 7, 8 m/s)
- löu löôïng muøa kieät vaø muøa luõ cheânh nhau raát nhieàu (caû
nghìn laàn)
- luõ leân nhanh vaø xuoáng nhanh
- khoâng coù khaû naêng boài laéng
- löôïng buøn caùt do doøng chaûy mang theo thöôøng lôùn, nhaát laø
ñoái vôùi nhöõng vuøng nham thaïch bò phong hoùa maïnh vaø lôùp thöïc vaät
che phuû ít, coù theå sinh ra luõ buøn caùt (hoãn hôïp nöôùc + bu...
HTS.CTS.Chöông 4: Dieãn bieán loøng soâng .
1
Chöông 4
4.1 GIÔÙI THIEÄU
* Trong moät con soâng:
- Neáu löôïng buøn caùt ñeán chöa ñuû vôùi söùc taûi buøn caùt cuûa doøng
chaûy (goïi l löôïng ngaäm caùt chöa baõo hoøa), doøng chaûy seõ laáy theâm
buøn caùt treân loøng soâng: loøng soâng bò xoùi.
- Neáu löôïng buøn caùt ñeán quaù nhieàu, doøng chaûy khoâng ñuû söùc
mang heát: loøng soâng bò boài.
* Hieän töôïng xoùi hay boài loøng soâng xaûy ra do söï caân baèng chuyeån
taûi buøn caùt phaù vôõ, daãn ñeán söï thay ñoåi hình daïng loøng soâng: dieãn
bieán loøng soâng (DBLS).
* DBLS c tính chaát töï ñieàu chænh, phaùt trieån theo xu höôùng caân
baèng töông ñoái (vì noù s phaù vôõ khi ñieàu kieän thuûy löïc vaø buøn caùt
thay ñoåi).
* Caùc yeáu toá chính coù aûnh höôûng lôùn ñeán DBLS:
- Ñòa chaát loøng soâng
- Löu löôïng doøng chaûy
- Löôïng buøn caùt ñöôïc cung caáp cho doøng soâng
* Caùc phöông phaùp nghieân cöùu DBLS:
- Quan traéc thöïc ñòa
- Thí nghieäm
- Lyù thuyeát
DIEÃN BIEÁN LOØNG SOÂNG
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi - Người đăng: Tyefcl Civildevilgroup
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi 9 10 891