Ktl-icon-tai-lieu

Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi

Được đăng lên bởi Tyefcl Civildevilgroup
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HTS. CTS. Chöông 0&1: Mở đầu - Giới thiệu chung

Chöông 0

.

1

MÔÛ ÑAÀU

* Muïc ñích cuûa moân hoïc:
Cung caáp nhöõng kieán thöùc cô baûn veà:
(i) ñoäng löïc hoïc soâng (doøng chaûy trong soâng, chuyeån taûi buøn caùt vaø
dieãn bieán loøng soâng)
(ii) chænh trò soâng (caùc bieän phaùp vaø coâng trình).

* Noäi dung cuûa moân hoïc:
Phaàn 1: ÑOÄNG LÖÏC HOÏC SOÂNG
Chöông 1: Giôùi thieäu chung
Chöông 2: Doøng chaûy trong soâng
Chöông 3: Chuyeån taûi buøn caùt
Chöông 4: Dieãn bieán loøng soâng
Phaàn 2: CHÆNH TRÒ SOÂNG
Chöông 5: Giôùi thieäu chung
Chöông 6: Quy hoaïch chænh trò soâng (CTS)
Chöông 7: Caùc bieän phaùp CTS
Chöông 8: Keát caáu caùc coâng trình CTS

* Boá trí thôøi gian:
- Phaàn 1: nöûa hoïc kyø ñaàu
- Kieåm tra giöõa hoïc kyø
(20%)
- Phaàn 2: nöûa hoïc kyø sau
- Thi cuoái hoïc kyø
(80%)
1

HTS. CTS. Chöông 0&1: Mở đầu - Giới thiệu chung

.

2

* Taøi lieäu tham khaûo chính:
1. Traàn Minh Quang (2000). Ñoäng löïc hoïc soâng vaø chænh trò soâng.
NXB ÑHQG TP HCM. TP HCM.
2. Toân Thaát Vónh (2003). Thieát keá coâng trình baûo veä bôø soâng. NXB
KHKT. Haø Noäi.
3. Nguyeãn Quyeàn vaø nnk (2001). Thieát keá ñeâ vaø coâng trình baûo veä bôø.
NXB Xaây döïng. Haø Noäi.
4. Nguyeãn Khaùnh Töôøng (2001). Roï ñaù trong caùc coâng trình thuûy lôïigiao thoâng-xaây döïng. NXB Xaây döïng. Haø Noäi.
5. Julien P.Y. (2002). River mechanics. Cambridge University Press.
London.
6. Lebreton J. C. (1974). Dynamique fluviale. Eùditeur Eyrolles. Paris.
7. Moät soá baøi baùo tieáng Vieät, tieáng Anh, tieáng Phaùp.
v.v…

* Ngoaïi khoùa:
 Baùo caùo chuyeân ñeà

- do chuyeân gia thöïc hieän
- do SV thöïc hieän

 Tham quan coâng trình

2

HTS. CTS. Chöông 0&1: Mở đầu - Giới thiệu chung

Phaàn 1

Chöông 1

.

3

ÑOÄNG LÖÏC HOÏC SOÂNG

GIÔÙI THIEÄU CHUNG

* Ñoäng löïc hoïc soâng (ÑLHS) nghieân cöùu caùc quy luaät cô hoïc veà söï vaän
ñoäng vaø phaùt trieån cuûa soâng ngoøi do quaù trình taùc ñoäng töông hoã giöõa
doøng chaûy vaø loøng soâng
(i) ôû traïng thaùi töï nhieân
(ii) khi coù caùc coâng trình nhaân taïo

* Taùc ñoäng töông hoã giöõa doøng chaûy vaø loøng soâng qua trung gian cuûa
chuyeån ñoäng buøn caùt.

* Phöông höôùng nghieân cöùu:
- Doøng chaûy (chaûy roái, chaûy voøng)
- Buøn caùt (ñaùy, lô löûng)
- Töông taùc giöõa doøng chaûy vaø loøng daãn
- Bieán hình loøng soâng (töï nhieân vaø khi coù coâng trình nhaân taïo)
- Xaây döïng caùc traïm ño ñaïc + caùc phoøng thí nghieäm
- Cheá taïo maùy moùc, thieát bò ño ñaïc vaø thí nghieäm
* Phöông phaùp nghieân cöùu:
- Lyù th...
HTS. CTS. Chöông 0&1: Mở đầu - Giới thiệu chung .
1
1
Chöông 0 MÔÛ ÑAÀU
* Muïc ñích cuûa moân hoïc:
Cung caáp nhöõng kieán thöùc cô baûn veà:
(i) ñoäng löïc hoïc soâng (doøng chaûy trong soâng, chuyeån taûi buøn caùt vaø
dieãn bieán loøng soâng)
(ii) chænh trò soâng (caùc bieän phaùp vaø coâng trình).
* Noäi dung cuûa moân hoïc:
Phaàn 1: ÑOÄNG LÖÏC HOÏC SOÂNG
Chöông 1: Giôùi thieäu chung
Chöông 2: Doøng chaûy trong soâng
Chöông 3: Chuyeån taûi buøn caùt
Chöông 4: Dieãn bieán loøng soâng
Phaàn 2: CHÆNH TRÒ SOÂNG
Chöông 5: Giôùi thieäu chung
Chöông 6: Quy hoaïch chænh trò soâng (CTS)
Chöông 7: Caùc bieän phaùp CTS
Chöông 8: Keát caáu caùc coâng trình CTS
* Boá trí thôøi gian:
- Phaàn 1: nöûa hoïc kyø ñaàu
- Kieåm tra giöõa hoïc kyø (20%)
- Phaàn 2: nöûa hoïc kyø sau
- Thi cuoái hoïc k (80%)
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi - Trang 2
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi - Người đăng: Tyefcl Civildevilgroup
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi 9 10 712