Ktl-icon-tai-lieu

chủ đề gia đình nhánh 1

Được đăng lên bởi anh_ngoc020987
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 3601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Mẫu Giáo Hiệp Xương

Lớp Lá 5

Cô trò chuyện với trẻ về
chủ đề có các nội dung sau :
-Cả lớp hát bài “cả nhà thương nhau”.
-Các con vừa hát bài hát nói về gì?
-Vậy nhà con có những ai?
-Con sống với ai?
-Gia đình con có mấy anh em,trai hay gái?
-Anh trai ( em trai) có đặc điểm gì?
-Chị gái (em gái)có đặc điểm gì?
-Gia đình con là gia đìng đông con ,hay gia đình
ít con?
-Ba ,mẹ con làm công viẹc gì?
-Nhà con ở đâu?
Các con sống với ba,mẹ với anh hoặc chị ,hay
em gọi là gia đình nhỏ được ba ,mẹ thương
yêu ,chăm sóc đầy đủ.Còn các bạn sống trong
gia đình đông con(3 con trở lên) cuộc sống
không đầy đủ, ba mẹ vất vả lo cho các con.Vậy
các con thích sống trong gia đình nào?
-Cả lớp hát bài cháu yêu bà.

GV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Trang 1

Trường Mẫu Giáo Hiệp Xương

Lớp Lá 5

MỤC TIÊU
1/ phát triển thể chất:
* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
- Biết ích lợi của bốn nhóm thực phẩm đối với sức khoẻ trẻ và gia đình.
- Hình thaønh yù thöùc giöõ gìn, söû duïng hôïp lyù, tieát kieäm ñoà duøng, ñoà chôi trong gia ñình. Giáo dục
trẻ biết giữ gìn vệ sinh cho ngôi nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng.
- AÊn uoáng hôïp lyù vaø ñuùng giôø
- Bieát ích lôïi cuûa vieäc giöõ gìn söùc khoûe, veä sinh thaân theå, tay chaân raêng mieäng, quaàn aùo vaø giöõ
veä sinh moâi tröôøng.
* Phát triển thể chất :
- Biết thực hiện các BTPTTC : cơ tay, vai, bụng, chân bật…
- Thực hiện bài vận động cơ bản như: đi nhảy lò cò, ném trúng đích bằng một tay
- Sử dụng bút, kéo, giấy thủ công cùng cô giáo.
- Có thói quen và ham thích tập TD buổi sáng.

2/ phát triển nhận thức:
*KPKH
- Trẻ hiểu được mối quan hệ, công việc của các thành viên trong gia đình.
- Biết một số kiểu nhà của gia đình Việt Nam
- Biết quy mô gia đình đông con- gia đình ít con; gia đình lớn, gia đình nhỏ.
- Trẻ hiểu biết về các nhu cầu về dinh dưỡng- tình cảm, đồ dùng sinh hoạt gia đình.
- Biết phân loại đồ dùng trong gia đình theo 1-2 dấu hiệu.
- Trẻ biết ngày 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam, ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam
*Làm quen với toán
- Trẻ được làm quen với một số biểu tượng về số lượng, hình dạng, cách sắp xếp tương ứng 1-1,
xếp đôi, nhận biết được các vị trí ( trên - dưới, trước – sau, trong – ngoài, phải – trái)
- Đếm sô người trong gia đình, liên hệ số người trong gia đình mình.
- Biết đếm đến 7 nhận biét mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7, chia nhóm có số luọng 7 ra 2
phần.

3/ phát triển ngôn ngữ:
- Trẻ biết bày tỏ suy nghĩ của mình một cách mạch lạc. biết lắng nghe và trả lời câu hỏi.
- Hình thành kỹ năng giao tiếp, chào...
Trường Mẫu Giáo Hiệp Xương Lớp Lá 5
GV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc Trang 1
Cô trò chuyện với trẻ về
chủ đề có các nội dung sau :
-Cả lớp hát bài “cả nhà thương nhau”.
-Các con vừa hát bài hát nói về gì?
-Vậy nhà con có những ai?
-Con sống với ai?
-Gia đình con có mấy anh em,trai hay gái?
-Anh trai ( em trai) có đặc điểm gì?
-Chị gái (em gái)có đặc điểm gì?
-Gia đình con là gia đìng đông con ,hay gia đình
ít con?
-Ba ,mẹ con làm công viẹc gì?
-Nhà con ở đâu?
Các con sống với ba,mẹ với anh hoặc chị ,hay
em gọi là gia đình nhỏ được ba ,mẹ thương
yêu ,chăm sóc đầy đủ.Còn các bạn sống trong
gia đình đông con(3 con trở lên) cuộc sống
không đầy đủ, ba mẹ vất vả lo cho các con.Vậy
các con thích sống trong gia đình nào?
-Cả lớp hát bài cháu yêu bà.
chủ đề gia đình nhánh 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chủ đề gia đình nhánh 1 - Người đăng: anh_ngoc020987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
chủ đề gia đình nhánh 1 9 10 659