Ktl-icon-tai-lieu

Chủ đề giun tròn

Được đăng lên bởi Sửa Đặng Ngọc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DẠY HỌC CHỦ ĐỀ --- Năm học 2014-2015

Ngày soạn: 01 / 8 / 2014
Ngày thực hiện: 01 / 9 / 2014
Chủ đề:
GIUN TRÒN VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ NHIỄM GIUN ĐỐI VỚI BÀ CON
XÃ SƠN TÂN, HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA
Môn: Sinh học 7 (+ Công nghệ 7)
Thời lượng: 1 tuần (2 tiết)
I.

MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ.
1. Các bài học liên quan của chủ đề:
Sinh học 7:
- Bài 13 (trang 47/sgk Sinh học 7): Giun đũa
- Bài 14 (trang 50/sgk Sinh học 7): Một số Giun tròn khác
Công nghệ 6:
- Bài vệ sinh ăn uống.
Công nghệ 7:
- Bài 9 (Công nghệ 7) Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón.
2. Cấu trúc logic nội dung của chủ đề:
2.1. Cơ sở khoa học:
2.1.1. Giun tròn:
2.1.1.1. Cấu tạo ngoài.
2.1.1.2. Cấu tạo trong và di chuyển.
2.1.1.3. Dinh dưỡng.
2.1.1.4. Sinh sản.
2.1.2. Một số Giun tròn khác
2.1.2.1. Một số Giun tròn khác
2.2. Vận dụng thực tiễn:
2.2.1. Thực trạng nhiễm giun ở địa bàn Sơn Tân.
2.2.2. Nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ nhiễm giun ở địa bàn Sơn Tân.
2.2.3. Biện pháp phòng tránh nhiễm giun.

II.
CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI CỦA CHỦ ĐỀ:
Qua chủ đề, hình thành cho học sinh các năng lực sau:
a) Các năng lực chung
1- Năng lực tự học: Học sinh lập và thực hiện được kế hoạch học tập chủ đê
Thời lượng
2 ngày
30 ph/ngày
1 ngày
40 ph/ngày

Nội dung công việc
- Nghiên cứu tài liệu vê Giun đũa, các loài Giun tròn khác.
- Báo cáo tóm tắt vê các thông tin đã tìm hiểu.
- Liên hệ trạm y tế xã nắm số liệu vê tình hình nhiễm giun
tại địa phương, tìm hiểu số liệu vê nhiễm giun tại các địa

Ghi chú
Cá nhân
Nhóm bạn

DẠY HỌC CHỦ ĐỀ --- Năm học 2014-2015

2 ngày
30 ph/ngày
2 ngày
30 ph/ngày

phương khác.
- Quan sát thực tế tại gia đình, địa phương để tìm ra các
nguyên nhân gây nhiễm giun cho người.
- Tham khảo tài liệu, sách báo, cập nhật thông tin từ
internet vê các biện pháp nhằm hạn chế nhiễm giun.

Nhóm bạn
Cá nhân

2- Năng lực giải quyết vấn đề
3- Năng lực tư duy sáng tạo
4- NL tự quản lý
5- NL giao tiếp
6- NL hợp tác
7- NL sử dụng CNTT và truyền thông (ICT)
b) Các năng lực chuyên biệt.
1- Quan sát
- Quan sát cấu tạo ngoài, di chuyển của giun đũa và một số đại diện Giun tròn.
- Quan sát mẫu mổ để xác định các bộ phận bên trong của giun đũa.
- Quan sát tranh và trình bày được vòng đời của giun đũa.
2- Vẽ lại các đối tượng
- HS biết vẽ được các hình ảnh quan sát được trên mẫu vật.
3- Phân loại Qua quan sát hình dáng cấu tạo ngoài
- HS phân biệt được giun đũa đực, giun đũa cái.
- Rút ra được đặc điểm chung của ngành giun tròn.
4- Tìm kiếm mối quan hệ
- Mối liên hệ giữa nguyên nhân và hậu quả củ...
DẠY HỌC CHỦ ĐỀ --- Năm học 2014-2015
Ngày soạn: 01 / 8 / 2014
Ngày thực hiện: 01 / 9 / 2014
Chủ đề:
GIUN TRÒN VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ NHIỄM GIUN ĐỐI VỚI BÀ CON
XÃ SƠN TÂN, HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA
Môn: Sinh học 7 (+ Công nghệ 7)

I. MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ.
1. Các bài học liên quan của chủ đề:
Sinh học 7:
 !"#$
%& !'()"*+!
Công nghệ 6:
,-.)/
Công nghệ 7:
012-1+!345,67897!+!8:;<6=/
2. Cấu trúc logic nội dung của chủ đề:
2.1. Cơ sở khoa học:
2.1.1. Giun tròn:
////1>:88/
////1>:88,4!?@/
////A4B/
////7/
2.1.2. Một số Giun tròn khác
////'()"*+!
2.2. Vận dụng thực tiễn:
///C!:DEF#G6H</
///I?J<4K#L-DEF#G6H</
///-;+;;*+DE/
II. CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI CỦA CHỦ ĐỀ:
Qua chủ đề, hình thành cho học sinh các năng lực sau:
a) Các năng lực chung
 Năng lực tự học: M !N;,C!-#!8:! !N;!O#P
Thời lượng Nội dung công việc Ghi chú
?
&;?
IJ!Q-,P"#$R!+!8"*+!/
+8!+8=ES,P!+!2#TUE@/
1+<
?
&;?
VJ-:E?WTSE)-,PUUDE
:#G;HRUE@)-,PDE:!+!#G
I=E6:
Chủ đề giun tròn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ đề giun tròn - Người đăng: Sửa Đặng Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chủ đề giun tròn 9 10 383