Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa Mác Lê nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng ta

Được đăng lên bởi tuyenlt02
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chủ nghĩa Mác - Lê nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng ta
Bài 1
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tưởng,
Kim ch nam cho hành động của Đảng của Cách mạng Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua
"Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” trong đó khẳng định:
“Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng
tưởng, kim chỉ nam cho hành động"(1). Đây kết luận rút ra từ kết quả
tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng của cách mạng Việt Nam
trong suốt quá trình cách mạng t khi thành lập Đảng đến nay. Đó làmột
quyết định có tầm lịch sử quan trọng thể hiện bước tiến trong tư duy lý luận
của Đảng ta.
Hơn 70 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt
dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng kết 15 năm đổi mới
nước ta, Đảng đã rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu, trongđó bài
học hàng đầu phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội
trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ thực tiễn phong phú và những thành tựu to lớn đã đạt được, Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định: “Đảng nhân dân ta
quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường hội chủ
nghĩatrên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh"(2).
vậy, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, biết vận dụng sáng tạo
phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ và trách
nhiệm hàng đầu của mỗi cán bộ, đoàn viên và thanh niên Việt Nam.
Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin gì?
Trả lời:
a. C.Mác Ph.Ăngghen đã xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa
học nhân đạo.
Trong quá trình phát triển của lịch sử hội loài người, quần chúng lao
động luôn luôn ước mơ, mong muốn được sống trong một hội nh
đẳng, công bằng, cuộc sống ấm no hạnh phúc. vậy, họ liên tục
đấutranh để thực hiện ước mơ, khát vọng đó. Nhiều tưởng tiến bộ và
Chủ nghĩa Mác Lê nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa Mác Lê nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng ta - Người đăng: tuyenlt02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chủ nghĩa Mác Lê nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng ta 9 10 925