Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUẨN ĐẦU RA
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
Chuẩn đầu ra của chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa được thể hiện ở năm yêu
cầu mà Học viện Kỹ thuật Quân sự đặt ra và cam kết với xã hội, với người học là sẽ trang bị cho
người học trong quá trình đào tạo, đó cũng là yêu cầu đối với người học. Năm yêu cầu được cụ
thể hóa bằng: Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ, Năng lực, và Ngoại ngữ của người học sau khi ra
trường.
1. Về Kiến thức
Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục về Lý luận của Chủ
nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên; chú trọng vào Toán học, Vật lý
làm nền tảng tiền đề cho việc tiếp thu kiến thức ngành và chuyên ngành đào tạo; có trình độ
ngoại ngữ tương đương trình độ TOEFL ITP400; có kiến thức lập trình cơ bản (C, Matlab).
Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi của ngành về
Linh kiện và mạch điện tử, Hệ thống số và máy tính, Lập trình giải bài toán kỹ thuật, Cơ sở Lý
thuyết điều khiển tự động, Lý thuyết tín hiệu hệ thống thông tin, Xử lý tín hiệu số, Trường điện
từ.
Kiến thức chuyên ngành : trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về một hoặc một
vài lĩnh vực khác nhau của ngành như : Kỹ thuật điện tử - máy tính (Hệ thống nhúng, Tương tác
người – máy, Lập trình CNC, Hệ thống VLSI, Thiết bị ngoại vi và kỹ thuật ghép nối, Xử lý tín
hiệu số...) ; Ðiện tử công nghiệp và tự động hóa (Điện tử công suất, Hệ thống tự động thủy-khí,
PLC, Tự động hóa quá trình công nghệ, mạng truyền thông công nghiệp, Hệ thống điều khiển số
công nghiệp...) ; Thiết bị Điện-Điện tử (Truyền động điện tự động, Hệ thống điện cơ, Thiết bị
điện trên xe, Thiết bị điện máy xây dựng, Tự động hóa quá trình phát dẫn điện ...)
2. Về Kỹ năng
Người tốt nghiệp chương tŕnh đại học chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có
những kỹ năng:
- Nắm chắc các kiến thức cơ bản liên quan đến các lĩnh vực Điện tử- máy tính, Điện tử công
nghiệp, tự động hóa, Thiết bị Điện-Điện tử. Biết vận dụng các kiến thức về lý thuyết điều khiển
tự động và kỹ thuật máy tính trong các lĩnh vực khác nhau: công nghiệp, nông nghiệp, giao
thông vận tải, kinh tế, an ninh, quốc phòng.
- Nắm vững kiến thức tổng thể về một hệ thống điện - điện tử hiện đại từ các vi xử lý, vi điều
khiển, DSP, FPGA, PSoC đến các giao tiếp ghép nối ngoại vi, giao tiếp với hạ tầng truyền

thông và các hệ điều hành, hệ điều hành nhúng thời gian thực (RTOS), lập trình máy tính và
các hệ thống kỹ thuật.
- Làm ...
CHUẨN ĐẦU RA
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
Chuẩn đầu ra của chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển tự động hóa được thể hiện năm yêu
cầu Học viện Kỹ thuật Quân sự đặt ra cam kết với hội, với người học sẽ trang bị cho
người học trong quá trình đào tạo, đó cũng yêu cầu đối với người học. Năm yêu cầu được cụ
thể hóa bằng: Kiến thức, Knăng, Thái độ, Năng lực, Ngoại ngữ của người học sau khi ra
trường.
1. Về Kiến thức
Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục về Lý luận của Chủ
nghĩa Mác Lênin tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên; chú trọng vào Toán học, Vật lý
làm nền tảng tiền đề cho việc tiếp thu kiến thức ngành và chuyên ngành đào tạo; trình độ
ngoại ngữ tương đương trình độ TOEFL ITP400; có kiến thức lập trình cơ bản (C, Matlab).
Kiến thức sở ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở cần thiết cốt lõi của ngành v
Linh kiện mạch điện tử, Hệ thống số và máy tính, Lập trình giải bài toán kỹ thuật, sở
thuyết điều khiển tđộng, thuyết tín hiệu hệ thống thông tin, Xử tín hiệu số, Trường điện
từ.
Kiến thức chuyên ngành : trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về một hoặc một
vài lĩnh vực khác nhau của ngành như : Kthuật điện tử - máy tính (Hệ thống nhúng, Tương tác
người máy, Lập trình CNC, Hệ thống VLSI, Thiết bị ngoại vi kỹ thuật ghép nối, Xử lý tín
hiệu số...) ; Ðiện tử công nghiệp tự động hóa (Điện tử công suất, Hệ thống tự động thủy-khí,
PLC, Tự động hóa quá trình công nghệ, mạng truyền thông công nghiệp, Hthống điều khiển s
công nghiệp...) ; Thiết bị Điện-Điện tử (Truyền động điện tự động, Hệ thống điện cơ, Thiết bị
điện trên xe, Thiết bị điện máy xây dựng, Tự động hóa quá trình phát dẫn điện ...)
2. Về Kỹ năng
Người tốt nghiệp chương tŕnh đại học chuyên ngành K thuật điều khiển t động hóa
những kỹ năng:
- Nắm chắc các kiến thức bản liên quan đến các lĩnh vực Điện tử- máy tính, Điện tử công
nghiệp, tự động hóa, Thiết bị Điện-Điện tử. Biết vận dụng các kiến thức về lý thuyết điều khiển
tự động kthuật máy tính trong các lĩnh vực khác nhau: công nghiệp, nông nghiệp, giao
thông vận tải, kinh tế, an ninh, quốc phòng.
- Nắm vững kiến thức tổng thể về một hệ thống điện - điện tử hiện đại từ các vi xử , vi điều
khiển, DSP, FPGA, PSoC đến các giao tiếp ghép nối ngoại vi, giao tiếp với hạ tầng truyền
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa - Trang 2
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 9 10 326