Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1, 2 của hình họa

Được đăng lên bởi 0973362188lam
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 7663 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI GIẢNG:

HÌNH HỌA VÀ VẼ KỸ THUẬT
GIẢNG VIÊN: CAO THÀNH NGHĨA
Vinh. 2011
1

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hình học họa hình – Tập 1; Nguyễn Đình Điện, Đỗ Mạnh
Môn, NXBGD
2. Hình học họa hình – Tập 2; Nguyễn Đình Điện, Dương
Tiến Thọ, NXBGD
3. Bài tập hình học họa hình - Nguyễn Quang Cự, NXBGD
4. Vẽ kỹ thuật cơ khí- Trần Hữu Quế, NXBKHKT
5. Vẽ kỹ thuật xây dựng – Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như
Kim, Nguyễn Sĩ Hạnh, Dương Tiến Thọ, NXBGD
6. Vẽ kỹ thuật – Hồ Sỹ Cửu, Phạm Thị Hạnh, NXB GTVT,
1997
Xem tại web: 
2

QUY CHẾ MÔN HỌC
• Đi học đủ 100% số tiết được 8 điểm chuyên cần.
• Điều kiện làm bài tập lớn để được miễn thi: đi
học 100%, điểm kiểm tra giữa kỳ phải trên 8, có
ý thức trong lớp, Bài tập lớn 9 điểm. Mỗi lớp chỉ
được 10% sv làm, Mỗi sinh viên chỉ được làm
bài tập lớn 1 môn trong một kỳ
• Tất cả sv phải làm bài tập lớn bắt buộc, nếu
không làm sẽ không được thi

3

Chương 1. CÁC PHÉP CHIẾU
I. PHÉP CHIẾU XUYÊN TÂM
a. Các yếu tố xác định phép chiếu
- Mặt phẳng P
- Tâm chiếu S (S∉P)
b. Chiếu điểm A từ S lên P
- Vẽ đường thẳng SA

P

- Tìm giao điểm SA∩P=A’

Q

-A’ là hình chiếu của A

S

c. Chiếu hình Ф từ tâm S lên mp P
b

- Hình Φ là một tập hợp điểm.
- Chiếu hình Φ là chiếu mọi điểm của
hình Φ từ tâm chiếu S lên mặt phẳng P.
Vì vậy, chỉ cần chiếu một số điểm mà có
thể xác định hình đó và vẽ đường bao
quanh hình chiếu của nó.

C
A

B

A’
b’
P

Q’

B’

C’

4

d. Những tính chất cơ bản
- Hình chiếu của A là A’, nếu B∈P⇒B’≡B
-Hình chiếu của AB là A’B’ (AB ∉SA) Hình chiếu của đường
thẳng chiếu là một điểm
-Mặt phẳng đi qua tâm chiếu gọi là mp chiếu

P
- Phép chiếu xuyên tâm bảo tồn tỷ số kép
của bốn điểm thẳng hàng
AC AD A ' C ' A ' D '
:
=
:
CB DB C ' B ' D ' B '

Viết tắt là (ABCD) = (A’B’C’D’)
(Trong đó A, B là hai điểm cơ sở; D, C
là hai điểm chia).

P

5

e. Chú ý:
- Trên mỗi đường thẳng có một điểm vô tận. Hai đường
thẳng song song là hai đường thẳng cắt nhau tại điểm
vô tận.
- Trên mỗi mặt phẳng có một đường thẳng vô tận.
Đường thẳng song song với mặt phẳng là đường
thẳng cắt mặt phẳng tại điểm vô tận. Như vậy, điểm M
trên hình H1.4 có hình chiếu là điểm vô tận M’∞.

- Trong không gian có một mặt phẳng vô tận. Hai mặt
phẳng song song là hai mặt phẳng cắt nhau theo giao
tuyến là một đường thẳng vô tận.

Q

P

Vai trò của các yếu tố vô tận hay hữu hạn là như nhau. Trên H1.4 ta thấy hình
chiếu của điểm M (hữu hạn) là điểm vô tận M’­∞, trong khi đó hình chiếu của
điểm vô tận N∞ thuộc đường thẳng d lại là điểm hữu hạ...
BÀI GIẢNG:
HÌNH HỌA VÀ VẼ KỸ THUẬT
GIẢNG VIÊN: CAO THÀNH NGHĨA
Vinh. 2011
Chương 1, 2 của hình họa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1, 2 của hình họa - Người đăng: 0973362188lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Chương 1, 2 của hình họa 9 10 476