Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 1 + 8 + 13 CẤU TẠO CƠ CẤU CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP CƠ CẤU ĐẶC BIỆT

Được đăng lên bởi quynjto
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1 + 8 + 13
CẤU TẠO CƠ CẤU
CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP
CƠ CẤU ĐẶC BIỆT
TS. PHẠM HUY HOÀNG

I. Khái niệm: Chi tiết máy (CTM, machine element) và
Khâu (Link)

TS. Phạm Huy Hoàng

1

1. Chi tiết máy: cơ
phận nhỏ nhất tháo
rời từ một máy.

2. Khâu: một hay nhiều
CTM lắp chặt với nhau
thành một vật cứng; có
chuyển động tương đối
với các vật cứng khác.

TS. Phạm Huy Hoàng

2

3. Khớp:

a/ Bậc tự do: khả năng chuyển động độc lập.
b/ Ràng buộc: bậc tự do bị triệt tiêu do 2 khâu luôn tiếp xúc
nhau theo một cách nào đó.

c/ Thành phần khớp động: phần bề mặt tiếp xúc thuộc về
mỗi khâu khi phát sinh ràng buộc.

d/ Khớp động: 2 thành phần khớp động cuả 2 khâu tiếp xúc
tạo ràng buộc.

TS. Phạm Huy Hoàng

3

TS. Phạm Huy Hoàng

4

TS. Phạm Huy Hoàng

5

e/ Phân loại khớp động:
- Số ràng buộc tạo ra: khớp loai k có k ràng buộc
- Bề mặt tiếp xúc: khớp cao - tiếp xúc theo điểm hay đường.
khớp thấp - tiếp xúc theo mặt

TS. Phạm Huy Hoàng

6

Biểu diễn khâu và khớp động _ Kích thước động:
- Kích thước động: kích thước ảnh hưởng bài tóan
động học.
- Biểu diễn dạng đơn giản.

4. Chuỗi động, Cơ cấu và Máy:

a/ Chuỗi động: tập hợp các khâu liên kết với nhau bởi các
khớp động.
- Chuỗi động kín

- Chuỗi động hở

TS. Phạm Huy Hoàng

7

b/ Cơ cấu: một chuỗi động có một khâu cố định (khâu giá),
một hoặc nhiều khâu được cung cấp chuyển động (khâu
dẫn) và các khâu còn lại chuyển động tùy theo chuyển động
của các khâu dẫn.
Cơ cấu dùng để truyền hay biến đổi chuyển động và lực.

TS. Phạm Huy Hoàng

8

c/ Máy: một hay nhiều cơ cấu kết hợp lại
để truyền hay biến đổi năng lượng.

TS. Phạm Huy Hoàng

9

II. Bậc tự do cơ cấu:
1. Công thức tổng quát (cơ cấu không gian):
n: số khâu động;

pk: số khớp lọai k (có k ràng buộc);
rth: số ràng buộc thừa;
rtr: số ràng buộc trùng;
wth: số bậc tự do thừa.

 5

W = 6. n −  ∑ k. pk − rth − rtr  − w th
 1


Ràng buộc trùng:
Ràng buộc sinh ra (khi hai khâu liên kết bởi khớp động) trùng
với ràng buộc sẵn có của khâu tham gia liên kết.

Ví dụ:
3 ràng buộc trùng
- Tịnh tiến theo trục z.
- Quay quanh trục x.
- Quay quanh trục y.

TS. Phạm Huy Hoàng

10

Ràng buộc thừa:
Bậc tự do “âm” của
nhóm khâu và khớp
thừa về mặt động học.
Ví dụ:
Nhóm thừa {khớp C,
khớp D và khâu 3} có
bậc tự do “ - 1”.

• Dấu hiệu: các điều
kiện nghiêm ngặt về
kích thước và vị trí.

Bậc tự do thừa:
Bậc tự do không cần thiết về mặt động học.
Ví dụ:

Chuyển động xoay
của con lăn quanh
tâm của nó là bậc tự
do thừa.
Dấu hiệu: các khả
năng chuyển động
của một khâu mà
không ...
TS. Phm Huy Hoàng 1
CHƯƠNG 1 + 8 + 13
CU TO CƠ CU
CƠ CU PHNG TN KHP THP
CƠ CU ĐẶC BIT
TS. PHM HUY HOÀNG
I. Khái nim: Chi tiết máy (CTM, machine element) và
Khâu (Link)
CHƯƠNG 1 + 8 + 13 CẤU TẠO CƠ CẤU CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP CƠ CẤU ĐẶC BIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 1 + 8 + 13 CẤU TẠO CƠ CẤU CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP CƠ CẤU ĐẶC BIỆT - Người đăng: quynjto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
CHƯƠNG 1 + 8 + 13 CẤU TẠO CƠ CẤU CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP CƠ CẤU ĐẶC BIỆT 9 10 318